Od 21.01.2008  do godz. 15.00 29.02.2008 można składać wnioski o dofinansowanie w nowym konkursie w ramach  programu Kapitał Ludzki. Ogłoszony właśnie konkurs obejmuje Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu przeznaczone zostało 3 000 000 zł.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2008 
na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
obejmujących:

 1. opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną
 2.        tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich)
 3. wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu można składać osobiście, kurierem  lub pocztą w terminie:
  od 21.01.2008 godz. 7.30 do 29.02.2008 godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1.
  Decyduje data i godzina wpływu wniosku.
  O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

  Dokumentacja konkursowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków,
  ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1
  oraz na stronie internetowej www.efs.lubelskie.pl
Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2008, godz. 10:00 - Anna Przybyła