Zoia DuriaginaProf., Dr. hab.-Inz., autorka ponad 200 prac naukowych, wśród nich - 93 artykuły, 5 monografii, 3 podręczniki i 16 patentów.

 

Pod kierownictwem prof. Z. Duriaginy 4 osoby uzyskały stopień doktora nauk (odpowiednik dr hab.) z zakresu inżynierii materiałowej. Obecnie przygotowywana jest obrona 5 pracy.

 

Działania naukowe w ramach Katedry Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska (KChFiFPIŚ) dotyczą zagadnień metalurgii i materiałów funkcjonalnych: "Fizyko-chemiczne i technologiczne zasady tworzenia nowych materiałów (włączając w to materiały kompozytowe) i powłok nanostrukturalnych o specjalnych właściwościach funkcjonalnych oraz ich modele informacyjne"

 

Prof. Z. Duriagina bierze udział w projekcie TEMPUS IV MMATENG "Modernization of two cycles (BA, MA) of competence-based curricula in Material Engineering according to the best experience of Bologna Process".

 

Aktualnie przygotowywane są następujące projekty:

  1. ECOBUS - Green line for of public transport (H2020-GV-2015, ECOBUS).
  2. Innovative and eco-friendly fibre-based materials for constructions industry (H2020-NMP-2015-two-stage, ECOFIBER).
  3. The substitution of rare materials in construction and machine construction (H2020-NMP-2015-two-stage, INNOMAT).
  4. Two cycle curricula in advance material Science for aerospace engineering, applications and tools (Erasmus+).

 

Zoia Duriagina - Prof. Dr. hab.-Ing., author over 200 scientific papers, among them - 93 articles, 5 monographs, 3 textbooks and 16 patents.

 

Under the guidance of prof. Z. Duriagina 4  DSc. theses in materials science were prepared. Now the 5-th thesis is under preparation.

 

Prof. Z. Duriagina’s research activity within the Department of Physical Chemistry and Physico-Chemical of Environmental Engineering (KChFiFPIŚ) is concerned on issues of metallurgy and functional materials, "Physico-chemical and technological principles of creating new materials (including composite materials), and nano-structured coatings with special functional properties and their information models"

 

Prof. Z. Duriagina takes part in the project: TEMPUS IV MMATENG "Modernization of two cycles (BA, MA) of competence-based curricula in Material Engineering according to the best experience of Bologna Process".

 

Currently the following projects are under preparation:

  1. ECOBUS - Green line for of public transport (H2020-GV-2015, ECOBUS)
  2. Innovative and eco-friendly fibre-based materials for constructions industry (H2020-NMP-2015-two-stage, ECOFIBER)
  3. The substitution of rare materials in construction and machine construction (H2020-NMP-2015-two-stage ,INNOMAT)
  4. Two cycle curricula in advance material Science for aerospace engineering, applications and tools (Erasmus+)
Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2015, godz. 10:52 - Rafał Kuzioła