Na czym polega różnica znaczeniowa między słowami „zwyczaj” i „obyczaj”?

 

Leksemy te są synonimami częściowymi, tzn. mogą być wymienne tylko w pewnych kontekstach. Nazwiemy je więc wyrazami bliskoznacznymi, których zakresy użyć częściowo na siebie zachodzą. Wspólne pole semantyczne wyrazów zwyczaj i obyczaj dotyczy następujących znaczeń: 1) ‘zachowanie się, sposób robienia czegoś utrwalony w danej społeczności, uświęcony często tradycją’ oraz 2) 'właściwy komuś sposób postępowania,  nawyk, przyzwyczajenie’. Różnicujące oba synonimy jest trzecie znaczenie wyrazu obyczaj (w tym znaczeniu obyczaj zwykle występuje w liczbie mnogiej), które definiuje go jako ‘zasady etyczne i moralne, którymi ktoś się kieruje’, np. Ten uczeń jest uprzejmy i zna dobre obyczaje. 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2010, godz. 10:19 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn