Koło Filozoficzne Studentów KUL zaprasza na LXIII edycję Tygodnia Filozoficznego pod tytułem SPORY O PRAWDĘ, która będzie miała miejsce w dniach 10-12 maja 2021 r. Ze względu na sytuację epidemiczną cała konferencja będzie odbywała się w formule online.

 

Arystoteles w Metafizyce stwierdza, że

 

Powiedzieć, że istnieje, o czymś, czego nie ma, jest fałszem. Powiedzieć o tym, co jest, że jest, a o tym, czego nie ma, że go nie ma, jest prawdą.

 

Przytoczone wyżej zdanie Arystotelesa uznawane jest od starożytności aż do dziś za definicję klasyczną prawdy; to ujęcie sprowadza się do zgodności sądu z rzeczywistym stanem rzeczy, którego ten sąd dotyczy. W potocznym zaś rozumieniu prawdą jest stwierdzenie w formie zdania oznajmiającego, wyrażone o określonym fakcie, tak jak ma czy miało to miejsce w rzeczywistości.

 

Klasyczna koncepcja prawdy została podana przez Tomasza z Akwinu, który bazował na dorobku myśli starożytnej i sobie współczesnych myślicieli średniowiecznych; ta koncepcja i dziś stanowi punkt odniesienia w dyskusjach dotyczących prawdy, jeżeli nawet ktoś przedstawia zupełnie inne rozumienie prawdy, to z konieczności odnosi się do wypracowanego ujęcia klasycznego. Akwinata stwierdza, że słowo „prawda” rozumie się na trzy sposoby:

  1. w metafizyce jako verum est id, quod est - prawdą jest to, co jest; prawda jest zamienna z bytem, czyli każda rzecz, o ile istnieje, jest prawdziwa;
  2. w epistemologii jako verum est adaequatio intellectus et rei – zgodność tego, co jest w naszym intelekcie, ze stanem rzeczy, tj. z rzeczywistością;
  3. w logice jako verum est manifestativum et declarativum esse – prawdziwe jest to, co się ukazuje i daje wyjaśnić.

 

Wykłady znakomitych prelegentów LXIII Tygodnia Filozoficznego z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce i za granicą zaprezentują szerokie i zróżnicowane spektrum podejść do zagadnienia prawdy zarówno w ramach dyscyplin filozoficznych (metafizyka – ontologia, epistemologia, logika, etyka), jak i w odniesieniu do różnych tradycji filozoficznych. Zasadniczym pytaniem, które stawia sobie człowiek dziś jest w szczególności pytanie, czy z konieczności jedyną możliwą opcją jest relatywizm czy też da się dobrze uzasadnić absolutyzm, tj. twierdzenie o istnieniu i możliwości poznania prawdy. Z drugiej strony powstaje też kwestia, jak możliwy jest relatywizm i jakie to niesie konsekwencje praktyczne dla naszego działania i życia w ogóle.

 

Odpowiedzi na te pytania oraz szereg innych spodziewamy się znaleźć podczas obrad LXIII Tygodnia Filozoficznego, na który serdecznie zapraszamy.

 

Organizatorzy
Zarząd i Członkowie KFS KUL

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2021, godz. 00:39 - Andrzej Zykubek