Budynki KUL w Stalowej WoliPoszerzenie oferty dydaktycznej i dostosowanie jej do lokalnych potrzeb edukacyjnych to główne założenia przekształcenia Wydziału Nauk Inżynieryjno – Technicznych w Stalowej Woli w Filię Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

W filii jest kontynuowane kształcenie na kierunkach studiów dotychczas prowadzonych przez Wydział, a więc inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej oraz prawie, ale oferta dydaktyczna będzie systematycznie poszerzana. Kierunki studiów proponowane w roku akademickim 2021/22 to: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka i nauki o rodzinie na studiach I stopnia, bezpieczeństwo narodowe na studiach II stopnia oraz studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration (MBA), przedsiębiorczości, a także zarządzania infrastrukturą wiejską i modernizacji rolnictwa.

 

Wprowadzona zmiana ma służyć uporządkowaniu oraz usprawnieniu funkcjonowaniu zamiejscowej części KUL-u. – To kierunek rozwojowy. Fakt istnienia filii zamiast wydziału podkreśla jej ścisłą przynależność do integralnie pojętego uniwersytetu; nie jest ona jednym z kilku wydziałów, ale „córką” całej uczelni – jest integralnie związana z każdym z wydziałów i z każdą dyscypliną, w ramach której prowadzone są badania naukowe na KUL-u – informuje Monika Stojowska, rzecznik prasowy KUL.

 

Związek uniwersytetu z filią wyraźnie uwidacznia się w jej strukturze. W ramach filii funkcjonują kolegia: nauk teologicznych, nauk prawnych, nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i o zdrowiu, nauk inżynieryjno-technicznych. Zadaniem kolegiów jest prowadzenie i obsługa procesu kształcenia studentów na kierunkach przyporządkowanych do poszczególnych dyscyplin.

 

Filią pokieruje pełnomocnik Rektora KUL dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL.

 

 

Związki KUL ze Stalową Wolą sięgają drugiej połowy lat 70. XX wieku. Wtedy to z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii MB Królowej Polski, a późniejszego sandomierskiego biskupa pomocniczego, ks. Edwarda Frankowskiego powstało Studium o Rodzinie, w działalność którego zaangażowali się wykładowcy KUL. Wykłady, głównie o tematyce chrześcijańsko-społecznej, były prowadzone w różnej formie aż do sformalizowania obecności KUL w Stalowej Woli, co umożliwił upadek systemu komunistycznego. W 1989 powstał Punkt Konsultacyjny, przekształcony następnie w Filię Wydziału Nauk Społecznych. Pierwszymi uruchomionymi kierunkami były prowadzone eksternistycznie socjologia i pedagogika. W 2004 obecność KUL w Stalowej Woli przybrała formę wydziału, który w różnym kształcie (przez kilka lat funkcjonowały dwa wydziały) istniał aż do początku tego roku. W tym okresie uniwersytet prowadził w Stalowej Woli kilkanaście kierunków, które ukończyło ponad 16 tysięcy absolwentów. Kierunki kształcenia były odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie społeczne i potrzeby rynku pracy.

Utworzenie Filii stanowi nowy etap obecności KUL w Stalowej Woli. Umożliwi poszerzenie oferty dydaktycznej, w tym także kierunków studiów podyplomowych. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy związani z wydziałami KUL w Lublinie. Oferta studiów podyplomowych ma zostać wzbogacona m.in. o kierunki umożliwiające uzyskanie uprawnień nauczycielskich. W dalszej przyszłości planowane jest uruchomienie kolejnych kierunków, w tym studiów z pedagogiki wczesnoszkolnej. Kształcenie na wysokim poziomie umożliwia nowoczesna baza dydaktyczna, a także współpraca z władzami samorządowymi, która może być modelowym przykładem współdziałania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2021, godz. 15:22 - Katarzyna Bojko