Rzecznik Akademicki

 

Rzecznik Akademicki

 


Zasady, jakimi kieruje się Rzecznik Akademicki:

Rzecznik Akademicki nie jest Rzecznikiem Dyscyplinarnym. Rzecznik Akademicki w swojej działalności kieruje się zasadą poufności, bezstronności i neutralności, braku formalizmu, dobrowolności oraz dobrej wiary, w znaczeniu następującym:

1) poufność – informacje przekazane Rzecznikowi oraz tożsamość zgłaszających się osób objęte są poufnością; poufność jest zasadą, na której opiera się działanie Rzecznika i może zostać zniesiona wyłącznie w razie zaistnienia bezpośredniego niebezpieczeństwa lub ryzyka wyrządzenia poważnej szkody majątkowej lub niemajątkowej.

2) neutralność i bezstronność – Rzecznik nie opowiada się po żadnej ze stron – jest rzecznikiem sprawiedliwego postępowania; Rzecznik unika sytuacji, w których mógłby mieć miejsce konflikt interesów;

3) brak formalizmu – Rzecznik prowadzi postępowanie niezależnie od funkcjonujących na Uczelni procedur wewnętrznych oraz administracyjnych;

4) dobrowolność – kontakt z Rzecznikiem ma charakter dobrowolny i ma miejsce wówczas, gdy dana osoba będąca w sporze lub osoby będące w sporze uznają to za wskazane;

5) dobra wiara – Rzecznik opiera swoją działalność na przeświadczeniu o dobrej wierze zgłaszającego i pozostałych stron postępowania, w szczególności w zakresie woli współdziałania i wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz polubownego rozwiązania sporu.

Rzecznik realizuje zadania, poprzez:

1) konsultację z zainteresowanymi osobami, w tym przeprowadzenie postępowania mediacyjnego;

2) wyjaśnianie stronom istoty mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

3) współpracę z jednostkami organizacyjnymi i organami Uczelni, komisjami, pełnomocnikami, organami dyscyplinarnymi oraz organizacjami społecznymi funkcjonującymi na Uczelni lub z nią związanymi oraz związkami zawodowymi, w szczególności:

a) Centrum Arbitrażu i Mediacji funkcjonującym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

b) Uniwersytecką Komisją Oceniającą;

c) Komisją Dyscyplinarną ds. Pracowników;

d) Uniwersytecką Poradnią Prawną;

e) Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. nauczycieli akademickich.

4) rozpowszechnianie informacji o działalności Rzecznika w jednostkach organizacyjnych Uczelni oraz współpracę z nimi w celu promocji efektywnego rozwiązywania konfliktów i alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

5) współpracę z innymi rzecznikami akademickimi na terenie Rzeczypospolitej i zagranicą.

Podejmowanie czynności przez Rzecznika Akademickiego:

1. Rzecznik podejmuje czynności na wniosek złożony w każdej dostępnej formie lub z własnej inicjatywy.

2. Wniosek może zostać złożony przez:

a) zainteresowanego pracownika Uczelni;

b) podmioty i jednostki współpracujące z Rzecznikiem;

c) kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni;

d) Rektora, Prorektorów, Dziekanów.

3.Wniosek powinien zawierać co najmniej dane osoby zgłaszającej oraz opis stanu faktycznego wraz z określeniem przedmiotu sporu i jego uczestników. Wniosek może również określać oczekiwania stron i ewentualne propozycje rozstrzygnięcia sporu.

4. Rzecznik pozostawia bez rozpoznania zgłoszenia niezawierające danych osobowych wnioskodawcy.

5. W sytuacji gdy określona sprawa znajduje się poza kompetencjami Rzecznika, jest on uprawniony do wskazania odpowiedniego podmiotu, instytucji lub jednostki powołanej do zajmowania się tego rodzaju sprawami.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona