REKRUTACJA na 24-godzinne szkolenia mediacyjne w województwie świętokrzystkim

Szanowni Państwo Mediatorzy


Uprzejmie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu mediacji w sprawach cywilnych oraz przystąpienia do walidacji zgodnie z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dnia 4 grudnia 2018r. (M.P. z 2018 r. poz. 1198).

 

Obecna edycja szkoleń przeznaczona jest dla mediatorów mających miejsce zamieszkania lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji obecnych mediatorów powiązane są z pracami związanymi z utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatorów, który zastąpi listy stałych mediatorów. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji będzie uprawniało do ubiegania się o wpis do Rejestru, przy spełnieniu pozostałych wymogów.

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 24 godzin w tym 16 godzin szkolenia stacjonarnego w Kielcach, odbywającego się w trakcie weekendu oraz 8 godzin szkolenia w formule online. Egzamin zostanie przeprowadzony w Lublinie. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo niezbędne materiały szkoleniowe. Dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany catering, a dla 10% uczestników, mających miejsce zamieszkania powyżej 50 km od miejsca szkolenia istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu.

 

Rekrutacja na szkolenia została już rozpoczęta. Decyduje kolejność zgłoszeń. Odbędą się tylko 3 edycje szkoleń. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

Aktualne terminy szkoleń:

1. 2-4 lipca 2021 r. - online oraz Kielce

2. 9-11 lipca 2021 r. - online oraz Kielce

3. 16-18 lipca 2021 r. - online oraz Kielce

 

Dokumenty aplikacyjne na szkolenia oraz więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

 

Rekrutacja trwa od 14.06.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania miejsc.

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

 

Szkolenia prowadzone są przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma uprawnienia Instytucji Certyfikujących do kwalifikacji rynkowych "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych". 

2021-06-15

O projekcie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z czterech partnerów realizujących projekt we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

CEL

 

Głównym celem projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych. Działania zaplanowane w ramach projektu przyczynią się do realizacji celu szczegółowego PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany tj. poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. Osiągnięcie celu szczegółowego będzie możliwe poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, podniesienie kompetencji mediatorów w ramach szkoleń przeprowadzonych w standardach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz webinariów w zakresie tematyki dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych. Ponadto projekt zakłada działania promocyjne w zakresie mediacji i tworzonego Rejestru.

 

W ramach projektu do zadań realizowanych przez KUL należą m.in.

 

1) przygotowanie i przeprowadzenie badań jakościowych oraz ilościowych dotyczących potrzeb społecznych związanych z utworzeniem KRM oraz przygotowanie raportu z prac analitycznych;

2) przeprowadzenie cyklu szkoleń podnoszących kompetencje obecnych mediatorów oraz przygotowujących osoby do pełnienia funkcji mediatora w województwie lubelskim, świętokrzyskich oraz podkarpackim zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wszyscy uczestnicy szkoleń, po ukończeniu szkolenia, będą zobowiązani do przystąpienia do walidacji w ramach kwalifikacji „prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”;

3) przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych oraz przygotowanie ujednoliconych materiałów dydaktycznych ze szkoleń;

4) przygotowanie i zrealizowanie działań informacyjnych polegających m.in. na zorganizowaniu spotkań mediatorów z przedstawicielami sądownictwa oraz seminariów dla potencjalnych stron mediacji. Ponadto przygotowanie aplikacji o charakterze informacyjno-promocyjnym pozwalającej na zainicjowanie mediacji w trybie wnioskowym przy jednoczesnym umożliwieniu bezpośredniego kontaktu stron z mediatorami.

 

TERMIN REALIZACJI:

Projekt będzie realizowany w okresie: 1 czerwca 2020 - 31 sierpnia 2023.

 

BUDŻET:

Budżet całego projektu dofinansowany z Funduszy Europejskich wynosi 12.196.438,62 zł , w tym 1.823.891,56 zł dla KUL.

 

2021-06-14