Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu został utworzony z dniem 01.10.2019 r. poprzez połączenie dwóch instytutów:

 • Instytut Architektury Krajobrazu (działający od 01.03.2006 r. do 30.09.2019 r.)
 • Instytut Matematyki i Informatyki (działający od 06.04.2001 r. do 30.09.2019 r.)

Badania naukowe w Instytucie Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL

Dyscyplina: matematyka

 • modelowanie matematyczne rzeczywistych problemów fizycznych
 • abstrakcyjna teorii miary
 • konstrukcja dokładnych schematów różnicowych dla równań fizyki matematycznej
 • matematyka stosowana
 • konstrukcja teorii algorytmów monotonicznych dla układów równań typu eliptycznego i parabolicznego

 

Dyscypliny: informatyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja

 • grafika komputerowa i przetwarzanie obrazu,
 • sztuczna inteligencja
 • analiza i projektowanie systemów informatycznych
 • zarządzania projektami informatycznymi
 • kryptografia i jej zastosowania

 

Dyscypliny: architektura i urbanistyka oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (badania o charakterze interdyscyplinarnym)

 • usługi ekosystemowe roślinności Lublina
 • wiejskie przestrzenie publiczne - krajobraz, zagospodarowanie i funkcjonowanie społeczne
 • witalność wiejskich przestrzeni nadrzecznych, analiza form i sposobów zagospodarowania trzech rzek nizinnych
 • wąwozy i suche doliny Lubelszczyzny

 

Dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo oraz architektura i urbanistyka (badania o charakterze interdyscyplinarnym)

 • rola roślinności miejskiej szczególnie parków miejskich i ogrodów dziecięcych oraz ich znaczenie w systemie przyrodniczym miasta
 • badania i waloryzacje krajobrazu sakralnego Lubelszczyzny
 • badania percepcji krajobrazu zurbanizowanego przez mieszkańców miast
 • rośliny drzewiaste obszarów miejskich - oddziaływanie na środowisko i zdrowie człowieka, dobór taksonów

 

Dyscypliny: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz rolnictwo i ogrodnictwo (badania o charakterze interdyscyplinarnym)

 • standardy nasadzeń drzew w centrum miast w aspekcie zmian klimatu na przykładzie Lublina, Lwowa

 

Dyscyplina: architektura i urbanistyka

 • problemy rewaloryzacji zabytkowego parku krajobrazowego w Klemensowie
 • ewolucja krajobrazu kulturowego najstarszej części Kraśnika
 • przekształcenia krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny (w tym badania XIX wiecznych map)
 • współczesne kierunki zagospodarowania przestrzeni publicznych w ośrodkach miejskich i wsiach Lubelszczyzny
 • problematyka udostępniania obszarów leśnych na potrzeby edukacji i rekreacji (Arboretum w Janowie Lubelskim)
 • estetyzacja przestrzeni publicznych
 • dobór i kształtowanie zieleni w przestrzeniach miast
 • architektura dwudziestolecia międzywojennego na obszarze II RP
 • architektura sakralna
 • styl narodowy
 • postacie architektów dwudziestolecia międzywojennego w obszarze II RP
 • systemy zieleni miejskiej, relacje pomiędzy: łącznością a użytkowaniem oraz funkcjonowaniem ekologicznym
 • uroczyska miejskie jako element systemu zieleni miejskiej

 

Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

 • relacje pomiędzy mszycami, a roślinami żywicielskimi z wykorzystaniem aparatury EPG
 • występowanie mszyc na roślinach i w obszarach miejskich
 • rola i struktura ogrodów użytkowych w historycznych założeniach parkowych

 

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2020, godz. 10:31 - Magdalena Lubiarz