Dział Współpracy z Zagranicą KUL (DWZ) podlega

 Prorektorowi ds. studentów i kontaktów międzynarodowych

ks. dr. hab. Andrzejowi Kicińskiemu, prof. KUL

 

 


ZADANIA DWZ:

 

1. Opracowywanie umów i koordynacja współpracy w ramach bilateralnych umów międzynarodowych

 

2. Obsługa stypendiów w ramach oferty BUWiWM i innych stypendiów dla studentów i pracowników KUL

3. Koordynacja pobytu stażystów i studentów obcokrajowców (do 1 roku pobytu)
 

4. Organizacja wyjazdów władz KUL za granicę oraz koordynowanie pobytu oficjalnych delegacji i gości władz Uczelni

5. Bieżąca obsługa administracyjna spraw związanych ze współpracą z zagranicą, w tym organizacji, których KUL jest członkiem (FIUC, FUCE, EUA)

 

6. Współpraca z Kołami Przyjaciół KUL za granicą

 

7. Realizacja zakupu biletów lotniczych dla pracowników KUL w ramach zawartej umowy z biurem podróży.

 

8. Realizacja usług tłumaczeniowych oraz korekty językowej

 

Zadania w ramach Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych:

 

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych zajmuje się obsługą wymian międzynarodowych studentów i pracowników KUL w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Do zadań Sekcji w szczególności należy:

 

1. Obsługa programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” (umowy bilateralne, wyjazdy/przyjazdy studentów na część studiów, wyjazdy/przyjazdy na praktyki, wyjazdy/przyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych, działania wspierające organizację wymiany studentów i pracowników, promocja i informacja);

 

2. Organizacja i obsługa administracyjna wyjazdów/przyjazdów studentów, doktorantów, pracowników w ramach innych programów edukacyjnych UE;

 

3. Poszukiwanie i współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie wymian;

 

4. Przygotowywanie i realizacja własnych projektów dotyczących wymian studentów i pracowników ("Mobilność Studentów i Pracowników" w ramach Funduszu Stypendialnego i  Szkoleniowego, "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowany z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER))

 

5. Opracowanie oraz rozpowszechnianie informacji o ofertach i możliwościach wymian, wyjazdów, praktyk zagranicznych (m.in. własna strona internetowa, kontakty z pracownikami, organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów dla pracowników i studentów KUL);

 

6. Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w języku angielskim o Uniwersytecie (Guide for Erasmus Students, Courses in English);

 

7. Opracowywanie danych statystycznych i sprawozdań dot. wymian realizowanych w ramach europejskich programów edukacyjnych na potrzeby wewnętrzne, MENiS, BUWiWM, rankingów, itp.;

 

8.Informowanie o zmianach zachodzących w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (Proces Boloński, ECTS, etc.)