Nowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój.

 

2017-02-01 Czytaj dalej...

Nowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla szkół wyższych oraz instytutów naukowych na „Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich” w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój.

2017-01-03 Czytaj dalej...

Nowy projekt EFS dla KUL

Miło nam poinformować, że kolejny projekt, przygotowany przy udziale pracowników SFS DOBRU KUL, w odpowiedzi na konkurs NCBR, został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie:

 

2016-12-14 Czytaj dalej...

Nowy konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu POWER

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs nr POWR.02.08.00-IP-03-00-002/16 Profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności

2016-11-23 Czytaj dalej...

Nowe projekty EFS dla KUL

Miło nam poinformować, że dwa projekty, przygotowane przy udziale pracowników SFS DOBRU KUL, w odpowiedzi na konkursy NCBR, zostały ocenione pozytywnie i otrzymały dofinansowanie:

 

 

2016-11-15 Czytaj dalej...

Trwa nabór projektów w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Informujemy, że trwa nabór projektów w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, Programu Polska Cyfrowa.

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 2020. Cel ten będzie realizowany w ramach III osi priorytetowej -Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, w tym poprzez działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

2016-10-26

Nowy konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach POWER

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16 pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych.

 

Celem konkursu jest opracowanie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, służących rozwijaniu kompetencji kluczowych, określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), które uzupełni e-materiały i e-podręczniki stworzone i udostępnione w ramach PO KL.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

2016-10-26

Nowy konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach POWER

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs INNOHUMAN nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-006/16 w temacie „Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

2016-07-08

Nowy konkurs NCBR w ramach programu POWER

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. W ramach projektu uczelnia przeprowadzi działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

2016-06-27

Nowy konkurs NCBR w ramach programu POWER

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w programie Ścieżki Kopernika 2.0 na projekty pozwalające na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji jej służebnej roli wobec państwa (tzw. trzeciej misji), jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

2016-06-25