doktor habilitowany, profesor uczelni w Katedrze Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL

 

Zainteresowania

 • metafizyka,
 • antropologia,
 • filozofia kultury,
 • teoria cywilizacji

Przebieg edukacji

 • 1988 - 1993 - studia na Wydziale Filozofii KUL
 • 1993 - obrona pracy magisterskiej pt. „Problematyka zasady racji dostatecznej w teorii bytu" pisanej pod kierunkiem o. prof. dr hab. Mieczysława A. Krąpca OP. 
 • 2004 - obrona pracy doktorskiej „Problem celowości w filozofii Arystotelesa", promotor ks. prof. dr hab. A. Maryniarczyk, recenzenci: ks. prof. dr hab. E. Morawiec, dr hab. W. Dłubacz.
 • 2016 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia na podstawie dorobku oraz rozprawy „Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu".

Inne

 • Od 1997 skarbnik w Polskim Towarzystwie Tomasza z Akwinu (Polski Oddział Societa Internazionale Tommaso d'Aquino).
 • Od 2004 członek redakcji pisma „Człowiek w kulturze"
 • Od 2006 członek-współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL
 • Od 2006 członek redakcji kwartalnika „Zeszyty Naukowe KUL"

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 12:41 - Anna Szałek