Informacje o Katedrze

 

 

Katedra Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego powstała w 2014 r. z połączenia dotychczasowych istniejących Katedr Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego, których badania kontynuuje w swej działalności statutowej.  Przedmiotem badań są zarówno zagadnienia z zakresu norm ogólnych (w szczególności: koncepcja władzy w kościele, pozycja osoby fizycznej i prawnej w kanonicznym porządku prawnym) jak i kościelnego prawa majątkowego (w szczególności: zagadnienia dotyczące sposobów finansowania instytucji kościelnych, zarządzanie dobrami kościelnymi oraz akty alienacji w prawie kanonicznym).  

    Źródłem badań naukowych stanowi Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku (zwłaszcza analiza przepisów prawnych zawartych w Księdze I oraz w Księdze V KPK/1983), dokumenty Soboru Watykańskiego II, oraz dekrety wykonawcze Stolicy Apostolskiej i odpowiedzi Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych.

    Pracownicy katedry współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi, w kraju m.in. z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, i za granicą Universidad de Nawarra Pamplona (w Hiszpanii), Saint Paul University Ottawa (w Kanadzie), z Papieskim Uniwersytetem św. Krzyża (w Rzymie), są członkami uznanych towarzystw naukowych m.in. Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Towarzystwo Naukowe KUL oraz Canon Law Society of Great Britain & Ireland. 

    Wśród badań naukowych prowadzonych przez pracowników katedry należy wymienić cenione monografie: ks. dra hab. Stanisława Dubiela, Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego Polsce w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i Ustaw synodalnych, Lublin 2007, ss. 302, ks. dra Pawła Kalety, Zadania zarządcy majątku kościelnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego i w polskich synodach diecezjalnych, Lublin 2012, ss. 227; oraz Kościelne Prawo Majątkowe, Lublin 2014, ss. 328, Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi, Lublin 2017, ss. 296.

 

  

Główne kierunki badań:

  • Koncepcja władzy w Kościele
  • Organizacja i funkcjonowanie Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych
  • Pozycja osoby fizycznej i osoby prawnej w kanonicznym porządku prawnym
  • Zagadnienia dotyczące sposobów finansowania instytucji kościelnych
  • Zarządzanie dobrami kościelnymi oraz akty alienacji w kanonicznym porządku prawnym
  • Problematyka dotycząca pracowników kościelnych, zarówno duchownych jak i świeckich 

  

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 19:07 - Paweł Kaleta