W skład kadry naukowo-dydaktycznej wchodzą zarówno teoretycy, analitycy mediów, jak i praktycy TVP, TVP Lublin, Polskiego Radia Lublin, Radia eR i Agencji Thomson Reuters. Strukturę Instytutu tworzy sześć Katedr, w których zatrudnionych jest dwudziestu pięciu pracowników: w tym siedmiu pracowników samodzielnych, trzynastu ze stopniem doktora oraz pięciu magistrów.

Instytut organizuje i współorganizuje liczne konferencje naukowe, konkursy oraz inicjatywy środowisk dziennikarskich i studenckich o charakterze ogólnopolskim: Studenckie Spotkania Komunikacji, Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski, Olimpiada wiedzy o Mediach, Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Dzień Dziennikarza, Mediatory, Akademicki Laur Dziennikarski.

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej współpracuje z Lubelskim Oddziałem TVP, Polskim Radiem Lublin i Kurierem Lubelskim współtworząc szkoły medialne z odrębnym dyplomem ukończenia dbając o konkurencyjność swoich Absolwentów na rynku pracy.

 

 

Zarówno pracownicy dydaktyczni, jak i studenci stają się laureatami odznaczeń państwowych i nagród rektorskich. Członkowie Instytutu włączają się skutecznie w akcje charytatywne – lokalne oraz ogólnopolskie.

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL wpisuje się w nowe obszary zainteresowań i nowe potrzeby społeczne, kulturalne Lubelszczyzny, Polski i Europy. Dołącza do poszukiwań klucza do prawdziwego odrodzenia życia społeczno-kulturalnego w Polsce, przede wszystkim przez związanie go z najwyższymi wartościami, etyką i wszystkimi więziami kulturowymi w integracji z Europą i światem.

Początków Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II należy doszukiwać się w działalności pracowników Katedry Socjologii Kultury, a przede wszystkim jej Kierownika śp. Ks. prof. zw. dr hab. Leona Dyczewskiego OFMConv. Jego przekonanie, że środki społecznego komunikowania są ważnym czynnikiem rozwoju indywidualnego i społecznego, zaowocowało utworzeniem specjalności  Komunikacja Społeczna i Dziennikarstwo w ramach Instytutu Socjologii oraz otwarciem w dniu 20 lutego 1993 r. dwuletniego Podyplomowego Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych. Czytaj więcej w dziale Historia.

W dniu 24 kwietnia 2008 r. Senat Akademicki KUL specjalna uchwałą (676/II/) Powołał do życia Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

Zobacz więcej na: Logo_idiksorg_RGB.png

Autor: Joanna Szegda
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2019, godz. 21:23 - Małgorzata Sławek-Czochra