Instytut Prawa prowadzi studia na kierunku prawo:

  • magisterskie stacjonarne pięcioletnie;
  • magisterskie niestacjonarne pięcioletnie;
  • doktoranckie stacjonarne czteroletnie;
  • doktoranckie niestacjonarne czteroletnie.

Instytut Prawa prowadzi również:

 

birety.jpgKadrę naukową stanowią znakomici teoretycy i praktycy prawa, wykładający na polskich i zagranicznych uczelniach. Ich wieloletnie doświadczenie i przyjazność studentom gwarantują dostęp do wiedzy na wysokim poziomie. Studia te kształcą prawników, przygotowując ich do podjęcia każdej aplikacji, której ukończenie uprawnia do wykonywania wszystkich zawodów związanych z koniecznością znajomości prawa.
Studenci uzyskują niezbędną wiedzę aby móc aktywnie uczestniczyć w życiu polityczno-gospodarczym Polski, a dzięki międzynarodowym programom kształcenia – także w szeroko rozumianym obrocie prawnym. Studenci uczestnicząc w wykładach, konwersatoriach i ćwiczeniach poznają historię prawa oraz studiują poszczególne działy prawa. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój umiejętności praktycznych, znajomość prawa europejskiego oraz języków obcych.

 Studenci mają możliwość rozwijania praktycznych umiejętności świadczenia pomocy prawnej w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz w Ośrodku Doskonalenia Umiejętności Prawniczych. W ramach Szkoły Prawa Amerykańskiego mogą poznawać amerykański system prawny, uczestnicząc w wykładach fakultatywnych w języku angielskim. Na studiach stacjonarnych prowadzona jest również specjalizacja: podstawy prawa ukraińskiego.

Kształcenie przyszłych prawników realizowane jest zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości, aby absolwenci podejmujący pracę w zawodach prawniczych, administracji państwowej i samorządowej oraz innych dziedzinach życia społecznego odznaczali się nie tylko gruntowną wiedzą, ale również dawali przykład katolickiej postawy życiowej.

 Nauczanie prawa odbywa się zgodnie z ministerialnymi standardami nauczania. Kierunek prawo posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Program kształcenia uwzględnia założenia Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Studenci mogą uczestniczyć w programie międzynarodowej wymiany i odbyć część studiów za granicą w ramach programu Erasmus, między innymi w: Belgii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Słowacji, Słowenii, Republice Węgierskiej, Włoszech. Mają również możliwość wyjeżdżania na praktyki studenckie do krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie” (27 krajów UE oraz Norwegia, Islandia, Lichtenstein i Turcja).
W programie studiów przewidziane są obowiązkowe praktyki zawodowe (4 tygodnie po IV roku studiów lub w pierwszym semestrze V roku) 

Działalność studencka

Studenci prawa poza możliwością zdobywania wiedzy prawniczej mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności działając w różnych organizacjach studenckich.

 

Samorząd Studentów

knspNa Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji funkcjonuje, należący do struktur Uczelni, Samorząd Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Samorząd został powołany do obrony i reprezentowania interesów studentów Wydziału, a także w celu włączenia ich w życie Wydziału i Uniwersytetu. W skład Samorządu wchodzą starostowie wszystkich lat studiów, członkowie Parlamentu Studentów KUL, a także inni przedstawiciele studentów Wydziału. Działalność Samorządu jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem innych organizacji studenckich. Studenci zrzeszeni w Samorządzie współpracują także z organizacjami ogólnouniwersyteckimi, takimi jak Uczelniany Samorząd Studentów czy Parlament Studentów.

 

Koło Naukowe Studentów Prawa

Powstanie Koła Naukowego Studentów Prawa KUL datuje się na rok 1919, kiedy na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych powstało Koło Prawników Studentów Uniwersytetu Lubelskiego. dziaalno_studenckastrona_dziaowa_264Działalność Koła została przerwana w 1951 r. w związku z decyzją zamknięcia studiów prawniczych na KUL. Koło Naukowe Studentów Prawa zostało reaktywowane w 1983 r.
Ideą przyświecającą powstaniu Koła Naukowego Studentów Prawa było aktywizowanie studentów do działalności naukowej wykraczającej poza ramy zajęć dydaktycznych. Studenci zrzeszeni w Kole rozwijają zainteresowania naukowe i umiejętności praktyczne wykorzystując możliwości związane z rozwojem technologicznym. Do statutowych zadań Koła Naukowego Studentów Prawa należy m.in. pogłębianie wiedzy prawniczej poprzez organizowanie konferencji naukowych, wykładów, warsztatów i szkoleń oraz branie udziału w tych formach aktywności. Studenci uczestniczą w wyjazdach do instytucji naukowych w kraju i za granicą. studenci_na_dziedzincu_mini.jpgPodejmują współpracę z Katedrami oraz innymi agendami, które znajdują się w strukturach Wydziału i Uniwersytetu, a także z kołami naukowymi z całej Polski i organizacjami pozarządowymi. W ramach struktur organizacyjnych Koła Naukowego Studentów Prawa funkcjonują cztery sekcje naukowe: Sekcja Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej, Sekcja Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki, Sekcja Prawa Finansowego i Podatkowego oraz Sekcja Prawa Administracyjnego i Procedury Administracyjnej.
Działalność studentów pomaga nabyć doświadczenie i umiejętności potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Jest również okazją do spotkania wybitnych osobistości ze świata nauki i polityki. Wielu obecnych pracowników naukowych Wydziału Prawa w czasach studenckich brało czynny udział w działalności Koła Naukowego. Bardzo dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej cieszą się konferencje naukowe organizowane przez Koło Naukowe Studentów w ramach Tygodnia Prawników. wycieczka_studentow_Eger_Wegry_29.04.JPGOdbywają się one corocznie na przełomie kwietnia i maja. Przez spotkania z aplikantami i przedstawicielami zawodów prawniczych Koło ukazuje perspektywy pracy zawodowej absolwentów Wydziału. Do szczególnych osiągnięć Koła należy uruchomianie Akademii Retoryki Prawniczej, w której zajęcia odbywają się corocznie w semestrze letnim. Najważniejszym przesłaniem, jakie stawia sobie Koło Naukowe, jest integracja młodzieży akademickiej i nawiązywanie kontaktów, które bardzo często trwają także po ukończeniu studiów.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2015, godz. 10:57 - Marta Ordon