likwidacja z dniem 30 września 2019 r.

 

 

 

Katedra nawiązuje do metod propagowanych przez International Society for Intellectual History, wzbogaca ona badania charakterystyczne dla historii kultury (sięgające J. Burchardta), a zwłaszcza historii idei (A. Lovejoy) o podkreślenie roli ich społecznych uwarunkowań i sposobów upowszechniania, nawet idąc w kierunku historii mentalności. Przy całej złożoności jej przedmiotu i metod traktuje się ją, zgodnie z ideałami „new history” sięgającej początku XX w., jako „histoire complexe”, która zespala podejścia historii idei z historią struktur („cadres”) i form życia intelektualnego, zakładając ich „longue durée”. Przede wszystkim wskazuje się na jej interdyscyplinarny charakter w postaci zainteresowania filozofią, literaturą, językiem, sztuką, religią czy nauką. Równocześnie podkreśla się sposoby ich upowszechniania, pomnażania i komunikowania, co wiąże się ściśle z historią instytucji, które umożliwiają te procesy, jak np. oświaty czy wydawnictw (druku; resp. bibliotek i czytelnictwa) a także instytucji medialnych. Tym samym ta „cultural history czy „Kulturgeschichte” jest bliska historii ludzi wykształconych („Gelehrtengeschichte”). Nie tylko bowiem referuje dyskusje naukowe i ideowe, w tym światopoglądowe, ale także przedstawia ludzi, którzy upowszechniali te idee lub je poznawali, co określa jako „social history of ideas”, badającą „dissemination of ideas”, a ostatecznie formację intelektualną „governing élite”, a nawet ludzi wolnych zawodów „liberal professional élite” (L.W.B. Brockliss).

 

Spośród wielu dziedzin kultury intelektualnej w Katedrze bada się zwłaszcza historię kultury filozoficznej, kultury medialnej oraz wizualnej, koncentrując się zarówno na analizie upowszechniania idei filozoficznych, zastosowanych technologii, narzędzi, nośników, jak i ich wpływu na kulturę oraz życie społeczne („society of information”, „media society”, „set society”, „knowledge society”), warunkujących go determinantów a także form ochrony ich odbiorców/użytkowników. Szczególnym przedmiotem studiów jest kultura medialna jako przedmiot oddziaływania na przestrzeń społeczną, w aspekcie sztuki filmowej oraz nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Stąd też podejmuje się badania w zakresie filmoznawstwa, mediów audiowizualnych, ewolucji Internetu (Web. 1.0, Web. 2.0, Web. 3.0, Internet Semantyczny, Internet Rzeczy, „Internet of Everything”) oraz „ubieralnej” technologii („wearable technology”).

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2019, godz. 05:36 - Andrzej Zykubek