Katedra powstała 11 czerwca 2014 roku w wyniku połączenia dwóch istniejących dotychczasowych katedr:

  • Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej
  • Historii Kościoła w Średniowieczu.

Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu jest jednostką naukowo-dydaktyczną, której celem jest prowadzenia badań nad dziejami Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu oraz Kościoła w Polsce okresu średniowiecza, a także przygotowywanie kadry badaczy i wykładowców historii Kościoła.

Tematyka badań prowadzonych w Katedrze koncentruje się wokół szeroko rozumianej roli i miejsca Kościoła w społeczeństwie antycznym (przede wszystkim na Wschodzie) i średniowiecznym. Do zagadnień, którym poświęcone są szczegółowe badania należą: życie codzienne religijnych społeczności antycznych: chrześcijan ortodoksyjnych i heretyków, Żydów i pogan, szeroko rozumiana problematyka społeczna pojawiająca się pismach starożytnych pisarzy kościelnych oraz teologia (zarówno ortodoksyjna jak i heterodoksyjna) Kościoła pierwszych wieków. Z uwagi na wyjątkową rolę Lublina, jako miejsca leżącego na styku kultur, Katedra szczególny akcent kładzie na badania nad dziejami Kościoła na Kresach Rzeczpospolitej. Przy Katedrze prowadzone są dwa seminaria naukowe, na których powstają prace magisterskie i doktorskie z zakresu historii Kościoła w starożytności i średniowieczu. Efektem prowadzonych badań jest organizowanie konferencji i udział pracowników Katedry w sympozjach naukowych w kraju i poza jego granicami, również z wygłaszanymi referatami; prowadzenie wykładów monograficznych, poszerzających i po­głębiających u studentów zakres wiedzy historycznej; wydawane publikacje naukowe (książki, artykułów i hasła encyklopedyczne).

Kierownik Katedry – ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL – będąc redaktorem naczelnym „Vox Patrum”, sprawuje opiekę merytoryczną nad tym wiodącym polskim periodykiem patrystycznym o zasięgu międzynarodowym.

 

Obecnie w katerze zatrudnionych jest czterech pracowników:

Kierownik - ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. nadzw.

Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. nadzw.

Dr hab. Włodzimierz Toruń, adiunkt

mgr lic. Józef Figiel SDS, starszy dokumentalista

 

Kierownicy Katedry Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej:

1965-1972 – ks. prof. dr hab. Bolesław Kumor

1981-2003 – bp prof. dr hab. Jan Śrutwa

2003-2008 – ks. prof. dr hab. Mariusz Szram

2008-2014 – ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL

 

Kierownicy Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu

1964-1977 – bp prof. dr hab. Marian Rechowicz

1977-2006 – ks. prof. dr hab. Marek Zahajkiewicz

2012-2014 – ks. dr hab. Włodzimierz Bielak

 

Kierownicy Katedry Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu

2014→        – ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL

 

Autor:
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2017, godz. 12:06 - Włodzimierz Bielak