Katedra funkcjonowała do 12 maja 2014 r.

Została włączona do Katedry Filozofii Nauk Przyrodniczych.

 

 

Pracownicy Katedry
Charakterystyka problematyki badawczej

W Katedrze prowadzi się badania w dwu obszarach:

  1. relacje zachodzące pomiędzy wynikami osiągniętymi w bioelektronice i bioelektromagnetyce i filozofią istot żyjących;
  2. związki zachodzące pomiędzy ewolucjonizmem, naukami przyrodniczymi i filozofią.
  • Jeśli chodzi o pierwszy, to przedmiotem badania są role, jakie w procesach życiowych mogą spełniać własności fizyczne składników organizmów oraz procesy fizyczne w nich zachodzące. Chodzi głównie o pytanie czy i - jeśli tak - w jakim zakresie można je uznawać za konstytuujące naturę życia. Szczególną uwagę poświęca się własnościom i procesom ważnym z punktu widzenia elektroniki oraz polom elektromagnetycznym, co - na płaszczyźnie badań przedmiotowych - stanowi główny przedmiot zainteresowania bioelektroniki i bioelektromagnetyki. W wielu dyskutowanych zagadnieniach teoretycznych i praktycznych (a także w interpretacjach wyników badań) kryją się wątki zmuszające do refleksji filozoficznej i metodologicznej.
  • W drugim z kolei, za ewolucjonizm uznaje się zastosowania idei ewolucji do różnych bytów oraz wytworów ludzkich. Przyjmując, że ewolucyjny punkt widzenia pełni niekwestionowaną rolę w biologii, bada się jego zastosowania do przedmiotów badanych przez inne dziedziny wiedzy. Uwagę poświęca się głównie ewolucjonizmowi w filozofii i w dziedzinach (bardziej lub mniej) z nią powiązanych, jak: pojedynczym osobom ludzkim - z jednej strony - i ludzkim wspólnotom - z drugiej. Próby te, uzasadnienia i ich konsekwencje są rozpatrywane z punktów widzenia charakterystycznych dla filozofii.

 

 

 

 

 

Autor: Józef Zon
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2014, godz. 13:01 - Andrzej Zykubek