Sekcja Nauk Biblinych jest jedyną jednostką naukową w Polsce o tak szeroko zakrojonych działaniach dydaktycznych i badawczych. Trzynastu członków Instytutu prowadzi badania naukowe w duchu najlepszych tradycji katolickiej egzegezy biblijnej, zarówno w kraju jak i za granicą. Dyrektorem Sekcji jest ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel, który jako pierwszy z Polaków uzyskał doktorat z nauk biblijnych w renomowanej École Biblique et Archéologique Française. Działalność dydaktyczna Sekcji obejmuje wszystkie wydziały Uniwersytetu, gdzie prowadzone są wykłady wprowadzające w zagadnienia studium Pisma Świętego. Na Wydziale Teologicznym wykłady Starego i Nowego Testamentu oferowane są studentom teologii zgodnie z ogólnymi zasadami programu studiów. W ramach specjalizacji biblijnej Instytut prowadzi program licencjacko-doktorancki o szeroko zakrojonej gamie wykładów z egzegezy biblijnej, historii czasów Starego i Nowego Testamentu, oraz filologii języków biblijnych. Ten ostatni element programu jest szczególnie rozwinięty, z kursami języka hebrajskiego i greckiego biblijnego, przygotowującymi studentów do samodzielnej pracy filologicznej z tekstami świętymi. Ponadto w ramach szczególnego nacisku na filologię języków semickich, studenci mają możliwość zapoznania się z językiem aramejskim, syryjskim i ugaryckim.

 

Osobny obszar badań obejmuje literaturę targumiczną,  literaturę apokryficzną Starego Testamentu, teksty z Qumran, oraz tak ważne dzieła wczesnego judaizmu jak etiopska księga Henocha, księga Jubileuszów, czy Apokalipsa Abrahama. W ramach badań naukowych nad Starym i Nowym Testamentem pracownicy naukowi Instytutu przygotowują nową serię komentarzy do poszczególnych ksiąg biblijnych zatytułowaną “Nowy Komentarz Biblijny”.

 

Członkowie Sekcji wydają swoje prace naukowe zarówno w kraju jak i za granicą. W Instytucie są wydawane czasopisma biblijne o profilu egzegetycznym - „Biblical Annals” i o profilu teologicznym - “Verbum Vitae” oraz seria wydawnicze: „Materialy Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki”, „Studia Biblica Lubliniensia” i „Analecta Biblica Lubliniensia”. Z inicjatywy pracowników Sekcji powstało w polskich diecezjach “Dzieło Biblijne”, osobne stowarzyszenie, którego zadaniem jest propagowanie kultury i wiedzy biblijnej na płaszczyźnie działalności pastoralnej Kościoła.

Autor: ks. Henryk Drawnel, ks. Mirosław Wróbel
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2021, godz. 13:24 - Marcin Zieliński