Katedra Historii XVI-XVIII w. utworzona została w 1981 roku, zgodnie z zainteresowaniami i obszarem badań jej pierwszego kierownika, prof. dr hab. Wiesława Müllera. Od października 2003 do lutego 2011 roku roku jej kierownikiem był, związany z Katedrą od początku swej pracy naukowej, dr hab. Janusz Drob, prof. KUL. Obecnie (od 1 października 2011 r.) w skład Katedry wchodzą dr hab. Bogumił Szady (kierownik) oraz dr Arkadiusz Stasiak.
 
Badania prowadzone w ramach Katedry obejmowały zawsze dość szeroką tematykę - od kultury staropolskiej, obiegu informacji w Europie XVII wieku, poprzez dzieje Kościoła w czasach nowożytnych, po zagadnienia związane z nowożytną kulturą iberyjską i iberoamerykańską oraz zagadnienia nowożytnego państwa i ustroju naszych wschodnich sąsiadów. Właśnie ten szeroki profil badawczy przyjęty przez twórcę Katedry oraz zróżnicowana problematyka prowadzonych w jej ramach prac wpłynęły na to, że wielu pracowników naukowych z nią związanych wyodrębniło swoje odrębne, samodzielne już pola badawcze. Należą do nich przede wszystkim dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL, obecny kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej oraz dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL, który utworzył i kieruje Katedrą Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego.
 
Obecni pracownicy Katedry z powodzeniem kontynuują jej tradycje naukowe - nadal w formule szerokich oraz zróżnicowanych tematycznie i metodologicznie badań i poszukiwań intelektualnych. Dr hab. Bogumił Szady, mimo, że wyszedł od zagadnień stricte historyczno-kościelnych (Prawo patronatu w Rzeczypospolitej nowożytnej, Lublin 2003) z powodzeniem realizuje także tematykę z zakresu geografii historycznej wyznań i religii (Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII w., Lublin 2010), wchodząc coraz śmielej w przestrzenny wymiar innych elementów życia społecznego i krajobrazu kulturowego (osadnictwo, demografia etc.).  Z powodzeniem wdraża też do nauk humanistycznych, przede wszystkich geografii historycznej i kartografii historycznej, metody informatyczne (systemy informacji geograficznej, ang. GIS). Jest twórcą i kierownikiem funkcjonującej od 2008 roku specjalizacji geoinformacyjnej dla studentów historii. Dr hab. Arkadiusz Stasiak z kolei porusza się w problematyce dotyczącej historii kultury szlacheckiej, koncentrując się przede wszystkim na polskiej nowożytnej myśli politycznej (Ideał monarchy w pismach Marcina Kromera, Olsztyn 2003; Patriotyzm w myśli konfederatów barskich, Lublin 2005) oraz filozofii politycznej nowożytnej Europy. Oprócz prowadzenia badań pracownicy Katedry uczestniczą intensywnie w naukowej i dydaktycznej współpracy krajowej i międzynarodowej (udział w konferencjach, projekty badawcze, wymiana naukowa w ramach programu Socrates-Erasmus).
 
Autor: Bogumił Szady
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 12:46 - Marcin Baranowski