Tryby studiów prowadzonych w Instytucie Europeistyki:

 

badania_naukowe_mlodych_naukowcow.jpg europeistyka indeksyEuropeistyka na KUL to studia interdyscyplinarne, rozwijające zainteresowania związane z historią i kulturą Europy oraz umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych zachodzących w UE.
  Poruszane w ramach studiów zagadnienia to m.in.: prawo międzynarodowe, prawo publiczne i prywatne; partie polityczne i systemy partyjne; międzynarodowe stosunki gospodarcze; zarządzanie zasobami ludzkimi; public relations; psychologia społeczna; organizacja służby zagranicznej i protokół dyplomatyczny; zasady negocjacji; społeczno-psychologiczne uwarunkowania integracji europejskiej; prawo UE i historia europejskiej kultury prawnej; polityka regionalna i społeczna UE; ochrona praw człowieka i własności intelektualnej w Europie; relacje UE z państwami trzecimi; finansowe instrumenty UE; polityka UE w zakresie ochrony środowiska; wolność religijna i współpraca kulturalna w Europie; wspólna polityka handlowa, celna i rolna UE; usytuowanie, znaczenie i rola Polski w UE. 

EURO-KUL_z_J.Lewandowskim.jpg  Dzięki zorganizowaniu studiów z europeistyki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, absolwenci kierunku swobodnie poruszać się będą w obszarach podlegających europejskim regulacjom prawnym. Dzięki temu będą specjalistami w zakresie spraw europejskich oraz nabędą umiejętności niezbędne na unijnym rynku pracy. Studia europeistyczne umożliwiają nie tylko nabycie wiedzy teoretycznej, ale uzupełniają ją bardzo ważnymi umiejętnościami praktycznymi.

Praktyki i wyjazdy zagraniczne, kształcenie językowe

z prof. Jerzym Buzkiem Dzięki współpracy kadry naukowej z różnymi instytucjami, studenci europeistyki mają możliwość odbywania różnego rodzaju praktyk oraz staży m. in.  w Parlamencie Europejskim, na które zapraszają wykładający na europeistyce Posłowie do PE [zob. relacje studentów z odbytych praktyk]. Studenci mogą również odbywać praktyki m.in. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, jednostkach administracji rządowej i samorządowej zarządzających funduszami unijnymi, organizacjach pozarządowych. Studenci europeistyki mają również możliwość korzystania z oferty wyjazdów  na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus

 W programie studiów położono szczególny nacisk na kształcenie językowe. Studenci europeistyki poza obowiązkowym językiem angielskim, studiują drugi język europejski. w Parlamencie EuropejskimWiele z oferowanych na Wydziale i Uniwersytecie zajęć prowadzonych jest w językach obcych.  

  

 Zakończenie studiów europeistycznych na poziomie licencjackim na KUL-u [zob. zasady dotyczące przeprowadzania egzaminu licencjackiego] uprawnia do kontynuowania studiów magisterskich w Polsce i za granicą.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2016, godz. 10:41 - Paweł Wojtasik