Specjalizacja – liturgika

 

Instytut Liturgiki i Homiletyki prowadzi studia doktoranckie w zakresie liturgiki.

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0. W przypadku osób duchownych wymaga się ponadto świadectwa ukończenia wyższego seminarium duchownego oraz zgody kompetentnej władzy kościelnej (biskupa, przełożonego zakonnego).

 

Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie Dziekan i Rada Wydziału przyjmują kandydata na studia specjalistyczne.

 

Charakterystyka studiów:

 

Studia specjalistyczne trwają 4 lata (8 semestrów) i składają się na nie wykłady monograficzne oraz specjalistyczne seminaria naukowe (duchowość liturgiczna, historia liturgii oraz liturgika pastoralna).

 

Pierwszy etap studiów trwa 2 lata. W tym czasie doktorant uczestniczy we wszystkich wykładach monograficznych Instytutu w wybranej specjalizacji, ćwiczeniach a także w dwóch seminariach naukowych: u promotora i drugim (dowolnie wybranym jako seminarium hospitowane).

 

Po 2 latach (4 semestrach) studiów i przedstawieniu pracy dyplomowej doktorant przystępuje do egzaminu licencjackiego. Zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z dnia 29 kwietnia 1979 r. art. 49 § 2 warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego jest uzyskanie kościelnego stopnia naukowego licentia in sacra theologia (licencjat kanoniczny).

 

Drugi etap studiów specjalistycznych wiąże się z uczestnictwem w seminarium naukowym (2 h) i wykładzie monograficznym promotora (2 h) oraz wykładzie monograficznym wskazanym przez promotora (2 h). W tym czasie otwiera przewód doktorski.

 

Studia doktoranckie kończą się możliwością uzyskania stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej - liturgiki.

 

Doktoranci mają wiele możliwości rozwoju poprzez publikacje w Rocznikach Liturgiczno-Homiletycznych, udział w organizowanych sympozjach i konferencjach oraz zjazdach Stowarzyszenia Liturgistów Polskich. Mają także możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus oraz ubiegania się liczne stypendia.

 

 

Autor: Andrzej Megger
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2016, godz. 14:11 - Leszek Wojtowicz