Wewnętrzny konkurs grantowy - dyscyplina ekonomia i finanse

Koordynator dyscypliny ekonomia i finanse ogłasza wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie).

 

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSWRezultatami projektów mogą być:

- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW,
- monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW, lub redakcja monografii z poziomu II.

Dodatkowymi rezultatami mogą być:

- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych,

- opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

 

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć max. jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy, przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia grantu już realizowanego.

 

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku oraz harmonogramu kosztów) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:
- w wersji papierowej w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych KUL, Lublin, al. Racławickie 14, Budynek Collegium Jana Pawła II, pok. C-546 i
- w wersji elektronicznej na adres pajdowska@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 19.02.2020 r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 


51. edycja konkursu SKwP na najlepsze prace z rachunkowości

Rada Naukowa SKwP ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości obronione w 2019 r.

Prace należy zgłaszać do 15 lutego 2020 r.
Tutaj znajdziesz: szczegóły konkursu oraz formularze do pobrania.

 

Zachęcamy do udziału!

 


Certyfikaty SPSS dla studentów ekonomii II stopnia

Z radością informujemy, iż w roku akademickim 2019/2020 zajęcia Wnioskowanie statystyczne, prowadzone przez dr Mirosława Urbanka na kierunku ekonomia (studia II stopnia) uzyskały akredytację firmy Predictive Solutions (nr certyfikatu: AKRo86/W1/11_2019).

 

Wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu na ocenę co najmniej dobrą (4,0), uzyskają certyfikat SPSS Technology Junior Expert w zakresie:
1. Podstawowe konwencje pracy z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics.
2. Operacje na plikach danych, zarządzanie zbiorami danych, operacje na zmiennych.
3. Elementy analizy statystycznej:
- opis statystyczny (częstości, statystyki opisowe, eksploracja, tabele krzyżowe, statystyki ilorazowe, wykresy P-P, wykresy K-K),
- porównywanie średnich (testy t: dla jednej próby, dla prób niezależnych, dla prób zależnych; jednoczynnikowa ANOVA),
- korelacje parami, regresja liniowa, regresja nieliniowa,
- testy nieparametryczne (Chi-kwadrat, dwumianowy, serii, K-S dla jednej próby, dwie próby niezależne).

Ponadto 3-4 studentów będzie miało możliwość zdania egzaminu zewnętrznego zorganizowanego przez firmę Predictive Solutions. Uzyskanie 80% maksymalnej liczby punktów pozwoli im uzyskać certyfikat SPSS Technology Expert.

 

 

Archiwum informacji

Archiwum wydarzeń

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2020, godz. 22:57 - Joanna Nucińska