MEDIACJA SĄDOWA I POZASĄDOWA

Termin pierwszego zjazdu: 26-27.11.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Studia przygotowują do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich oraz oświatowych.

Dyplom ukończenia studiów upoważnia do prowadzenia każdego rodzaju mediacji.

Ponadto słuchacze, którzy ukończą studia z pozytywnym wynikiem uzyskują możliwość wpisu na listy mediatorów sądowych Polskiego Centrum Mediacji.

Studia realizowane są w oparciu o standardy szkolenia mediatorów uchwalone 29.10.2007 r. przez Społeczną Radę ds. spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Program studiów/kadra dydaktyczna:

Kadrę stanowią zarówno doświadczeni mediatorzy – trenerzy Polskiego Centrum Mediacji, jak również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, sądownictwa, prokuratury, członkowie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów – osoby zaangażowane w upowszechnianie mediacji.  

Liczba semestrów:

 2 semestry 

Opłata za semestr:
 1750 zł/semestr
Kwalifikacje/Umiejętności:

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zgodnych z ustawami:

Mediacja  w  sprawach  cywilnych

1/Ustawa z  dnia 28  lipca 2005 r. o  zmianie ustawy – Kodeks  postępowania  cywilnego oraz  niektórych innych  ustaw( Dz. U. Nr 172 poz.1438)

Mediacja  w  sprawach  nieletnich

2/ Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości z  dnia  18 maja  2001 r. w  sprawie  postępowania  mediacyjnego  w  sprawach  nieletnich ( Dz. U. Nr 56 ,poz.591) Na  podstawie art. 3a § 3  ustawy  z  dnia 26  października  1982 r. o postępowaniu  w  sprawach  nieletnich ( Dz. U. Nr 35, poz.228, z 1992 r.,Nr 24,poz.101,z 1995 r. Nr 89, poz.443,z 1998 r. Nr 106, poz.668, z 1999 r. Nr 83, poz.931 oraz z 2000 r. Nr 12,poz.136 i Nr 91,poz.1010.

Mediacja  w  sprawach  karnych

 3/ 4/ Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości z dnia 13.06.2003 r. w  sprawie  postępowania  mediacyjnego   w  sprawach  karnych ( Dz. U. Nr 108, poz.1020).Na podstawie art. 23a § 5 dodanego  ustawą  z  dnia 10.01.2003 r. ( Dz. U. Nr 17 , poz.155), która weszła  w  życie  01.07.2003 r.- Kodeks  postępowania  karnego z dnia 06 czerwca 1997 r.( Dz. U. Nr 89, poz.555).

 Współpraca:

Studia prowadzone są we współpracy z Polskim Centrum Mediacji.

 

Absolwenci, którzy pomyślnie ukończą studia, mają możliwość otrzymania certyfikatów Polskiego Centrum Mediacji:

  • certyfikat mediacji karnych i nieletnich
  • certyfikat mediacji rodzinnych
  • certyfikat mediacji cywilnych i gospodarczych
  • certyfikat mediacji ogólnospołecznych
  • certyfikat mediacji szkolnych i oświatowych

 

 

Autor: Centrum Studiów Podyplomowych
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016, godz. 13:48 - Magdalena Fara