Dr hab. Wanda Bajor – kierownik Katedry Historii Filozofii w Polsce na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Redaktor naczelny serii „Acta Mediaevalia” i zastępca redaktora naczelnego „Roczników Kulturoznawczych”. Mediewista, badacz kultury intelektualnej epoki średniowiecza, zwłaszcza w zakresie: polskiej kultury intelektualnej doby jagiellońskiej oraz nauki i filozofii średniowiecznej w aspekcie form ich upowszechniania (pismo, szkoły, uniwersytety); prowadzi także badania źródłowe w dziedzinie antropologii (koncepcja intelektu/duszy), teorii społeczno-politycznych oraz estetyki. Najważniejsze publikacje to edycje krytyczne tekstów źródłowych: Benedicti Hesse Quaestiones disputatae super tres libros «De anima» Aristotelis (Libri II et III). Editio critica et inquisitio historico-philosophica (Lublin 2011), Quaestiones cracovienses in II-III libros «De anima» Aristotelis (editio critica), „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 5 (2007), Quaestiones disputatae super primum librum «De anima» Aristotelis Benedicti Hesse de Cracovia (editio critica), „Acta Mediaevalia” 14 (2000). Paulus de Worczym Expositio «Politicae» Aristotelis. Libri I-II, editio crtica, Warszawa 2016.

 

 

Wykształcenie

 • 1984-1989 - Studia na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukończone z wyróżnieniem w zakresie historii filozofii
 • 1989-1992 - praca w Kancelarii Rektorskiej KUL
 • 1992 - zatrudnienie w Międzywydziałowym Zakładzie Historii Kultury w Średniowieczu
 • 1994- stypendium językowe w Uniwersytecie Genewskim
 • 1995 - staż naukowy w Uniwersytecie Katolickim w Leuven
 • 1996 - praca doktorska na podstawie pracy Quaestiones disputatae super primum librum De anima Aristotelis Benedicti Hesse de Cracovia. Editio critica, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Stanisława Wielgusa
 • 1994 - stypendium językowe w Uniwersytecie Genewskim
 • 1995 - staż naukowy na Katholieke Universiteit w Lowanium
 • 1999/2000 - kurs językowy i kwerenda naukowa w Londynie (British Library, Warburg Institute)
 • 2006 - kwerenda na Uniwersytecie praskim w Pradze (Národní Knihovna Ceské Republiky "Clementinum"
 • 2007 - staż w Institut Catholique oraz kwerenda w Bibliothèque du Saulchoir i Commission Léonine (Collège des éditeurs) - Paryż
 • 2009 - kwerenda naukowa w bibliotece Warburg Institute Uniwersytetu Londyńskiego
 • 2010 - staż naukowy w De Wulf–Mansion Centre for Ancient, Medieval and Renaissance Philosophy na Katholieke Universiteit w Lowanium
 • 2011 - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego; tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Benedicti Hesse Quaestiones disputatae super tres libros «De anima» Aristotelis (Libri II et III). Editio critica et inquisitio historico-philosophica”, Lublin 2010, ss. 612

Profil naukowy

 • historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 • edytorstwo średniowiecznych tekstów rękopiśmiennych (paleografia)
 • psychologia spekulatywna
 • metodologia nauki średniowiecznej

Zainteresowania

 • historia szkolnictwa i wychowania
 • estetyka
 • własna twórczość malarska

Towarzystwa naukowe

 • Towarzystwo Naukowe KUL
 • Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik
 • Fundacja Rozwoju Człowieka Logikon

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2019, godz. 14:47 - Andrzej Zykubek