Wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5 Regulaminu świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.

 

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL

tj.stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga;
 stypendium rektora:


    1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich

                i studiach doktoranckich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;


    2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
                b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;


    3) nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktora.

 

Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

 

 

Termin złożenia wniosku

 

 

 

do 30 września br.

 

infKonto.pdf wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów- załącznik nr 3 do zarządzenia

(dotyczy 2018/2019)

- drukować dwustronnie na A4

infKonto.pdfwniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów- załącznik nr 5 do zarządzenia

(dotyczy 2019/2020)

- drukować dwustronnie na A4

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

infKonto.pdfzasady przyznawania punktów do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów - załącznik nr 11

(dotyczy 2018/2019)

infKonto.pdfzasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów załącznik nr 12

(dotyczy 2019/2020)

 

Wnioskujący o przyznanie stypendium na podstawie opublikowanych prac naukowych zobowiązany jest do ponumerowania złożonych wraz z wnioskiem załączników, zgodnie z symbolem danej kategorii. Załączniki nie zakwalifikowane do żadnej kategorii lub z brakiem symbolu nie podlegają punktacji.  

 

Kryteria oceny wniosku

 

 

 

 

 

Wypłata

 

 

Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem. 

 Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim. Doktorant traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi w

§ 12

 

infKonto.pdfRegulaminu przyznawania pomocy materialnej 2018/2019

 

 Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim. Doktorant traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi w

§ 12

 

infKonto.pdfRegulaminu świadczeń KUL 2019/2020

 

 

 

Sposób wypłaty

 

 

 Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe doktoranta.  

 

 

Student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

Stypendium w trakcie urlopu dziekańskiego

 

 

Stypendium przyznawane jest w trakcie urlopu. Doktorant po powrocie z urlopu nie może ponownie ubiegać się o stypendium na podstawie tych samych kryteriów

 

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2019, godz. 10:06 - Izabela Mazur