W Katedrze Ochrony Wód student pozna funkcjonowanie geoekosystemów, szczególnie zaznajomi się z procesami  i prawami determinującymi obieg wody, nabierze rozumienia zjawisk i procesów hydrologicznych oraz  umiejętności sporządzania dokumentacji hydrologicznych i zasobowych, bilansów wodno-gospodarczych, prognozowania zaopatrzenia w wodę w wybranych działach gospodarki. Będzie studiował procesy zachodzące w urządzeniach do oczyszczania wody i ścieków nauczy się projektowania
i stosowania systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania wód zużytych. Znajomość tej wiedzy pozwoli na projektowanie strategii ochrony i rekultywacji ekosystemów wodnych.

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2017, godz. 10:23 - Adam Garbacz