Katedra
Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania

(budynek główny – Ofiar Katynia 6a, pokój nr 04)

Kierownik Katedry:

Ks. dr hab. Roman Bogusław Sieroń, prof. KUL

 

Pracownicy Katedry:

Dr Ewa Sęk, adiunkt

 

Powstanie:

Erygowana decyzją Senatu KUL dnia 1 marca 2009 r. Od tego dnia do października 2011 r. nosiła nazwę katedry źródeł biblijnych pedagogiki katolickiej. W latach 2009-2014 wśród pracowników katedry znaleźli się: ks. dr Roman Janiec; ks. dr Bogdan Krempa.

 

Formy działalności – dokonania:

 1. Współudział organizacyjny i patronat naukowy nad sympozjum „Kim jest dla mnie św. Paweł Apostoł?” przygotowanym przez młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. KEN i Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Stalowej Woli w ramach Diecezjalnego Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” w Roku św. Pawła Apostoła, WZNoS KUL w Stalowej Woli, 25 maja 2009 r.
 2. Udział w publikacji pokonferencyjnej „Kim jest dla mnie św. Paweł Apostoł?” (czerwiec 2009 r.).
 3. Od 1 marca 2009 r. do 31 września 2011 r. kurator, a później kierownik Katedry brał czynny udział w 2 konferencjach międzynarodowych i 5 konferencjach krajowych oraz udział bierny w 11 konferencjach krajowych. Również członkowie Katedry czynnie angażowali się w pracy badawczej m.in. na obszarze języka francuskiego (ks. dr Bogdan Krempa) oraz na obszarze multidyscyplinarnego styku pedagogiki, kultury i teologii (dr Ewa Sęk).
 4. Katedra źródeł biblijnych pedagogiki katolickiej (dawna nazwa katedry) była współorganizatorem I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Bóg a życie społeczne na temat: Agape, filantropia czy usługa? Działalność trzeciego sektora; WZNoS KUL Stalowa Wola, 15 kwietnia 2010 r. (odpowiedzialny: ks. dr Bogdan Krempa).
 5. Katedra źródeł biblijnych pedagogiki katolickiej (dawna nazwa) była organizatorem I Międzynarodowego Sympozjum z Wystawą „Sandomierskie Spotkania z Biblią w Roku Kapłańskim”; współorganizatorzy: Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej i Radomskiej; Polskie Towarzystwo Teologiczne, oddział w Sandomierzu; Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu; patronat naukowy: katedra źródeł biblijnych pedagogiki katolickiej WZNoS KUL w Stalowej Woli; Sandomierz, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka, 23 kwietnia 2010 r. (odpowiedzialny: ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń).
 6. Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania była głównym organizatorem II Międzynarodowego Sympozjum: „Biblijne modele wychowania odpowiedzią na kryzysy pedagogiczne ery ponowoczesnej”; współorganizatorzy: Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej i Radomskiej, Polskie Towarzystwo Teologiczne, oddział w Sandomierzu, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu, Instytut Teologiczny im. św. abp J. Bilczewskiego we Lwowie (Ukraina); Sandomierz, 11 maja 2011 r. (odpowiedzialny: ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń).
 7. Współudział Katedry w zorganizowaniu corocznych 2010/2011 i 2011/2012 supportów naukowych poświęconych metodologii nauk społecznych oraz metodyce pracy naukowej (organizator: Redakcja kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”), WZNoS KUL w Stalowej Woli.
 8. Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania była współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej: „Walor chrześcijańskiego wychowania”, Mazowieckie Samorządowe Centrum Edukacji Nauczycieli, Radom 23 kwietnia 2012 r. (odpowiedzialny: ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń).  
 9. Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania była współorganizatorem międzynarodowego seminarium naukowego: „Cultural Changes in Changing Society”, WZNoS KUL, Stalowa Wola, 22-23 maja 2012 r. – (odpowiedzialny: ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń, przewodniczący Komitetu Naukowego).
 10. Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania była organizatorem konferencji naukowo-studenckiej „Formacja inteligencji katolickiej w XXI w.”, WZNoS KUL, Stalowa Wola, 23 maja 2012 r.
 11. Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania była współorganizatorem II międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu: „Styl i jakość życia współczesnego człowieka” – „Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka – poszukiwanie wartości i znaczeń”, WZNoS KUL w Stalowej Woli, 19 czerwca 2012 – (odpowiedzialny: ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń, przewodniczący Komitetu Naukowego). 
 12. Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania była głównym organizatorem III międzynarodowego sympozjum z cyklu: Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA – WIARA – KULTURA: „Postmodernistyczny człowiek – pielgrzym czy emigrant ze świata kultury biblijnej?” współorganizatorzy: Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej i Radomskiej; Polskie Towarzystwo Teologiczne, oddział w Sandomierzu; Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu; Instytut Teologiczny im. św. abp J. Bilczewskiego we Lwowie (Ukraina); Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina); Instytut Teologiczny w Fouzhou (Chiny); Sandomierz, 26 listopada 2013 r.; (odpowiedzialny: ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń).
 13. Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania była głównym organizatorem krajowej konferencji naukowej „Profilaktyka i prewencja wobec zachowań ryzykownych młodzieży”, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, PCEN Oddział w Tarnobrzegu, Stalowa Wola - Tarnobrzeg, 25 - 26 kwietnia 2013 r. (odpowiedzialni: ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń; dr Marzena Banaczyk).
 14. Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania była głównym organizatorem IV międzynarodowego sympozjum z cyklu: Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA – WIARA – KULTURA: „Współczesny człowiek – kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?”; współorganizatorzy: Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej i Radomskiej; Polskie Towarzystwo Teologiczne, oddział w Sandomierzu; Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu; Instytut Teologiczny im. św. abp J. Bilczewskiego we Lwowie (Ukraina); Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina); Sandomierz, 25 listopada 2014 r.; (odpowiedzialny: ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń).
 15. Wśród ostatnich dokonań Katedry warto zauważyć wydanie recenzowanej monografii: Sieroń R.B., Banaczyk M., Witek P., Podleśny R. (red. naukowa), Młode pokolenie w świecie wielowymiarowego ryzyka, WZPiNoS KUL, Stalowa Wola 2015, ss. 273. ISBN 978-83-61307-23-5 oraz kwerendę naukową kierownika Katedry przeprowadzą w dniach 10-21 maja 2015 r. w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
 16. Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania była współorganizatorem I Międzynarodowego Seminarium Naukowego „Polska – Ukraina. Edukacja wobec wyzwań teraźniejszości”, Tarnopol (Ukraina), 24 lutego 2015 r. (odpowiedzialna prof. dr hab. Lillya Morska) oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej „Prawa dziecka: realizacja w rodzinie i społeczeństwie”, Stalowa Wola – Sandomierz 9-10 czerwca 2015 r. (odpowiedzialny: ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń, dr Marzena Banaczyk).
 17. Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania była głównym organizatorem V międzynarodowej konferencji z cyklu: Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA – WIARA – KULTURA: ,,Od ochrony środowiska po ekologię człowieka – zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła. Na kanwie najnowszego dokumentu papieża Franciszka – encykliki Laudato si”; Sandomierz, 28 listopada 2015; WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, Instytut Teologiczny Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie (Ukraina) – prelegenci z Polski, Ukrainy, Słowacji (7 zagranicznych na 21) – odpowiedzialny: ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń. Najbliższa konferencja z tego cyklu, poświęcona najnowszej adhortacji o rodzinie papieża Franciszka planowana jest na 26 listopada 2016 r.
 18. Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania była współorganizatorem IV międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu: „Styl i jakość życia współczesnego człowieka” – „Religia i wspólnota”, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, 24 maja 2016 (prelegenci z USA, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Słowacji) – (odpowiedzialny: ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń, przewodniczący Komitetu Naukowego).
 19. Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania po raz kolejny była współorganizatorem XIX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” 2015-2016 „Trwajmy mocni w wierze” (odpowiedzialna: dr Ewa Sęk).
 20. Od 31 września 2011 r. do 30 czerwca 2016 r. kierownik Katedry brał czynny udział (referat) w 10 konferencjach międzynarodowych i 11 konferencjach krajowych; współorganizował 16 sympozjów i konferencji; oraz brał udział w 20 konferencjach krajowych. Kierownik Katedry jest także redaktorem naczelnym 11-punktowego kwartalnika WZPiNoS KUL „Społeczeństwo i Rodzina” (ISSN 1734-6614). 14 czerwca 2016 r. kierownik Katedry został dyrektorem Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL na kadencje 2016-2020.

Rozwój:

Katedra zmieniając swą nazwę z katedry ,,źródeł biblijnych pedagogiki katolickiej” na katedrę ,,pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania” rozszerzyła obszar swych zainteresowań, bardziej dostosowując go do współczesnych trendów w naukach pedagogicznych i teologicznych.

W obszarach badawczych wspomnianej katedry pozostają – zgodnie z zainteresowaniami badawczymi jej kierownika i jego współpracowników – elementy pedagogiczno-wychowawcze zawarte w Starym i Nowym Testamencie, jak również w obszarze literatury międzytestamentalnej i apokryficznej. W wymiarze pedagogicznym Starego Testamentu będą to: ponadczasowe i ponadkulturowe elementy pedagogii ST w świetle orędzia chrześcijańskiego na przykładzie ksiąg dydaktycznych Pierwszego Przymierza; odniesienia pedagogiczno-wychowawcze w literaturze międzytestamentalnej i apokryficznej, a także aplikacje praktyczne czyli odczytanie na nowo pedagogii Starego Testamentu w czasach współczesnych. W dziedzinie Nowego Testamentu obszar badań będzie koncentrował się wokół orędzia Jezusa z Nazaretu w obrębie poszczególnych relacji Ewangelistów, jak również aplikacji pedagogii Chrystusa dla współczesnych wychowujących i wychowywanych. Ponadto w obszarze nowotestamentalnym koniecznym stanie się podjęcie badań nad modelami wychowania zawartymi w epistolografii nowotestamentalnej, przede wszystkim w Corpus Paulinum jako aktualnej odpowiedzi na współczesne problemy
i dylematy wychowania.

Nowym terenem zainteresowań członków Katedry są również studia nad miejscem pedagogiki pastoralnej w strukturze pedagogiki chrześcijańskiej; określenie zadań współczesnej pedagogiki pastoralnej w nowych kontekstach działalności edukacyjno-wychowawczej Kościoła katolickiego oraz wypracowanie praktycznych metod stosowania tej subdyscypliny pedagogiki. W obrębie teologii wychowania zamierzeniem Katedry jest badanie modeli wychowania zawartych w nauczaniu Ojców Kościoła; w hagiografii, szczególnie nowożytnej; a także analiza posługi i nauczania św. Jana Pawła II w kontekście powstałego, nowego modelu teologii wychowania (badania w ramach przygotowywanych prac doktorskich  m.in. mgr Rafała Podleśnego).

Nowym impulsem do badań – kwerendy naukowej zarówno krajowej jak i zagranicznej – stała się kanonizacja Jana Pawła II. Dorobek pedagogiczny pontyfikatu świętego „papieża małżeństwa i rodziny” warto poddać gruntownej analizie w celu wypracowania nowych form pomocy współczesnym ludziom młodym, małżeństwom, rodzinom,  uwikłanym w problemy „wieku zmiany” (np. przygotowanie nowych programów profilaktycznych, terapeutycznych, szkolnych dotyczących wychowania do życia w rodzinie, terapii małżeńskiej, zachowań ryzykownych młodzieży opartych na nauczaniu Jana Pawła II).

 

Plany rozwoju Katedry:

 • zatrudnienie nowych pracowników naukowo-dydaktycznych (osób z wykształceniem pedagogicznym i jednocześnie teologiczno-biblijnym, jak również biegłą znajomością języków kongresowych), a także uzyskiwanie nowych, kolejnych stopni i tytułów naukowych przez obecnych pracowników;
 • udział w grantach i projektach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • patronat i współpraca naukowo-dydaktyczna z wybranymi szkołami ponadgimnazjalnymi (szczególnie szkołami katolickimi, noszącymi imię św. Jana Pawła II, sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego na terenie Diecezji Sandomierskiej i poza nią) – przykładowo umowa o współpracę z Liceum Ogólnokształcącym im. Kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie;
 • współpraca z Katolickim Domem Kultury „Arka” w Racławicach koło Niska
 • współpraca z pozostałymi katedrami Instytutu Pedagogiki WZNoS;
 • współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL; Dziełem Biblijnym im. św. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej oraz innych polskich diecezji (szczególnie ze Szkołą Biblijną dla Dorosłych im. św. Pawła Apostoła działającą przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim); oddziałem sandomierskim Polskiego Towarzystwa Teologicznego; ruchami i stowarzyszeniami katolickimi Diecezji Sandomierskiej np. Inicjatywą 21.38 z Tarnobrzega; Klubami Inteligencji Katolickiej; Duszpasterstwem Nauczycieli i Wychowawców.
Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2017, godz. 16:07 - Rafał Podleśny