2020

 

18 stycznia 2020 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Stefan Kardynał Wyszyński - absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL"

 

2019

15 listopada 2019 - Konferencja Naukowa "Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe"

16-17 października 2019 - III Międzynarodowy Kongres "Europa Christi"

1 czerwca 2019 - VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w cadaniach młodych naukowców"

27 maja 2019 - Konferencja naukowa "Satira religiosa - aspetti giuridici"

25 maja 2019 - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bankowość centralna w Polsce i na świecie"

24-25 maja 2019 - III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy"

21 maja 2019 - VII Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza w języku angielskim im. dr Kingi Stasiak

17 maja 2019Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego a nowy reformatoryjny model postępowania odwoławczego"

12 stycznia 2019 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dziecko w prawie kanonicznym i polskim"

 

2018

7 grudnia 2018 - Konferencja naukowa "Polscy kanoniści w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100 lat prawa kanonicznego w KUL"

17 października 2018 - II Międzynarodowy Kongres Ruchu "Europa Christi" pt. "Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II"

15 października 2018 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt:

Wyzwania współczesnego samorządu terytorialnego”

9 października 2018 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Polska nad Bałtykiem - implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości”

23-25 września 2018 - XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa

20-22 września 2018 - Międzynarodowa Konferencja "Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich"

6-7 czerwca 2018 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja”.

4-5 czerwca 2018 - X Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Fiskalne i pozafiskalne granice opodatkowania"

26 maja 2018 - VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

17 maja 2018 - VI Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza w języku angielskim

9 maja 2018 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Z dziejów bankowości - historia monetarna Polski od X wieku do współczesności"

14 marca 2018 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziecko w rodzinie wczoraj i dziś"

16 stycznia 2018 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą Unii Europejskiej (przypadek Krymu i Donbasu)

13 stycznia 2018 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Kardynał Wyszyński - nauczyciel praw Bożych"

 

2017

24 listopada 2017 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Relacje Kościół - Państwo na Ukrainie" 

10 listopada 2017 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej"

8 listopada 2017 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater - 10 lat doświadczeń"

18 października 2017 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Non Nova sed Nove. Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji"

12-13 października 2017 - Wykładnia prawa ochrony środowiska

23 września 2017 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aktualne problemy administracji publicznej"

9 czerwca 2017 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 30. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim "Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II"

7 czerwca 2017 - Forum Spółdzielcze 2017. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Spółdzielczości

3 czerwca 2017 - VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

2 czerwca 2017VIII Polsko-Hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej nt. "Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne"

31 maja 2017 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa - I Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego "Prawa człowieka a nowe technologie" 

12 maja 2017 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowe kierunki w prawie administracyjnym"

11 maja 2017 - Zabezpieczenia wierzytelności w systemie prawa polskiego – w 20-lecie przywrócenia instytucji zastawu rejestrowego

7-8 maja 2017 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo dowodowe w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym"

24 kwietnia 2017 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Z dziejów bankowości - w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej"

16 stycznia 2017 -  Konferencja ogólnopolska "Współpraca przemysłu i nauki - klucz do sukcesu"

 

2016

10 grudnia 2016 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia - Absolwent KUL...Kandydat na Ołtarze"

26 października 2016 - MISERICORDIA ET IUS. Kanoniczno-etyczne aspekty miłosierdzia

20-21 października 2016  - Finansowanie i opodatkowanie rolnictwa. Potrzeba i kierunki zmian

17-18 października 2016 - Sympozjum Gaius noster. Polskie studia nad »Instytucjami« Gajusa w latach 1816-2016

7 października 2016 - 70-lecie wprowadzenia jednolitej rejestracji stanu cywilnego w Polsce

30 września 2016 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przynależność do Kościoła Katolickiego”

15-17 września 2016 -  Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina

15 września 2016 - Sporty walki - filozofia, organizacja prawo

13-14 września 2016 - Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych

10 września 2016 - Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji

5-7 września 2016 - Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”

8-10 czerwca 2016 - Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej

4 czerwca 2016 - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

3 czerwca 2016 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Current Health Law Issues in Central and Eastern Europe

2-4 czerwca 2016 - 58. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Zmieniać konstytucję czy nie zmieniać

20 maja 2016 - Wolność człowieka i jej granice

13 maja 2016 - Aktualne problemy prawa socjalnego

26 kwietnia 2016 - IV Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza w języku angielskim. THE ROLE OF THE UNITED NATIONS IN THE CONTEMPORARY WORLD

25 kwietnia 2016 - Zasady poprawnej legislacji w demokratycznym państwie prawa - idea a rzeczywistość

21-23 kwietnia 2016 - VIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja Zakarpackie czytania z prawa

15-17 kwietnia 2015 - XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola uniwersyteckich poradni prawnych w systemie poradnictwa prawnego

8 kwietnia 2016 - Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich

7 kwietnia 2016 - Bezpieczeństwo prawne z perspektywy prawa administracyjnego

 

2015

27 listopada 2015 - Rozwiązywanie sporów konsumenckich w Unii Europejskiej  /relacja w TvKUL/

27 listopada 2015 - O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w dwudziestą rocznicę jej ogłoszenia  /relacja w TvKUL/

19-20 listopada 2015 - Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration  /relacja w TvKUL/

9-10 listopada 2015 - Kulturowy wymiar integracji europejskiej  /relacja w TvKUL/

5 listopada 2015 - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. MITIS IUDEX DOMINUS IESUS

27 października 2015 - Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej 

21 października 2015 - AUCTORITAS IN IUDICIUM  /relacja w TvKUL/

15-16 października 2015 - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i Perspektywy

9-11 października 2015 - V Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego „Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce”

7-9 września 2015 - Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań

4-5 września 2015 - Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji

1-3 lipca 2015 - Polskie i Ukraińskie Prawo Spółek

17 czerwca 2015 - Acquis Return. Doświadczenia i perspektywy implementacji polityki powrotowej  /relacja w TvKUL/

10 czerwca 2015 - Studenci zagraniczni w Lublinie: między integracją a wykluczeniem

10 czerwca 2015 - Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne

6 czerwca 2015 - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

26 maja 2015 - Nowelizacja Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. 

21 maja 2015 - Jak skutecznie chronić prawa migrantów 

19-21 maja 2015 - III Konferencja o wolnym rynku pt. Swobody działań na rynku

14-15 maja 2015 - Sprzedaż w obrocie konsumenckim

8 maja 2015 - Bodźce prawno – finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia  /relacja w TvKUL/

5-6 maja 2015 - Christian Democracy and the European Union - Poland, Central Europe, Europe / Chadecja i Unia Europejska - Polska, Europa Środkowa, Europa

23 kwietnia 2015 - III Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza w języku angielskim nt. CONTEMPORARY ARMED CONFLICTS – AN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE

22 kwietnia 2015 - 10 lat Agencji FRONTEX w Strefie Schengen

21 kwietnia 2015 - Prawo cywilne - wczoraj i dziś 

20 kwietnia 2015 - Nadzór i kontrola w administracji samorządowej 

20-24 kwietnia 2015 - XXIII Tydzień Prawników

26 marca 2015 - Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji

23-27 marca 2015 - LEXALIA 2015. Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji  /relacja w TvKUL/

25 lutego 2015 - Rola służb specjalnych w państwie prawa 

27 stycznia 2015 - REDDITE ERGO QUAE SUNT CAESARIS CAESARI ET QUAE SUNT DEI DEO. Konferencja z okazji 50-lecia pracy naukowej Ks. Prof. Józefa Krukowskiego  /relacja w TvKUL/

2014

12 grudnia 2014 - W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego 

27 listopada 2014 - Polubowne rozwiązywanie sporów gospodarczych w spółkach handlowych

21 listopada 2014 - O prawdzie w życiu publicznym. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko - w 30 rocznicę zbrodni  /relacja w TvKUL/

15 listopada 2014 - Służąc dobru wspólnemu

12-13 listopada 2014 Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich  /relacja w TvKUL/

23-24 października 2014 - Eurel conference 2014 "Religion in floating territories"

22 października 2014 - Rodzina i polityka. W 20. rocznicę Międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014 /relacja w TvKUL/

13-14 września 2014 III Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne

8-10 września 2014 II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne

7 czerwca 2014 - Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

19 maja 2014 - Korupcja w sektorze publicznym

19-20 maja 2014 - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce pt. Preferencje i sankcje w prawie podatkowym

15 maja 2014 - Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej

14 maja 2014 - Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy  /relacja w TvKUL/

14-17 maja 2014 - XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania   /relacja w TvKUL/

12 maja 2014 - Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji

12 maja 2014 - Na granicy prawa i medycyny czyli współczesne problemy prawa medycznego i farmaceutycznego

9 maja 2014 - Reformy ustrojowe w Polsce. 1989-1998-?

9 maja 2014 - 10 lat polskiej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej

7-11 kwietnia 2014 - XXII Tydzień Prawników

3-4 kwietnia 2014 - Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem  /relacja w TvKUL/

2 kwietnia 2014 - Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II

31 marca 2014 - Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej

27 marca 2014 - II Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza nt. INTERNATIONAL COURTS – CONTEMPORARY ISSUES

25 marca 2014 - Rodzina drogą Kościoła

13-14 marca 2014 - Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania

19 lutego 2014 - International Video Conference "Is the Code of Canon Law an instrument of Neo-Colonialism?"

 

2013

12 grudnia 2013 - Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości

10 grudnia 2013 - Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych

9 grudnia 2013 - Cudzoziemcy w Polsce i Europie: między integracją a wykluczeniem

3 grudnia 2013 - System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce

28 listopada 2013 - Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne

27-28 listopada 2013 - Negocjacje, mediacja i arbitraż – skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym? Analiza prawno-porównawcza i kierunki zmian

18-19 listopada 2013 - III Konferencja Sieci Zrównoważonego Rozwoju "Działalność gospodarcza na obszarach chronionych"

23 października 2013 - HODIE ET CRAS - dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji

5-7 września 2013 - Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym

1 czerwca 2013 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

27-28 maja 2013 - Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym

24 maja 2013 - E- administracja – szanse i zagrożenia

22 maja 2013 - Konferencja z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

20-25 maja 2013 - LEXALIA - Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

17-18 maja 2013 -  IV Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego "Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne"

4-5 maja 2013 - II Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne "Europeizacja Prawa Prywatnego"

25 kwietnia 2013 - Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego /relacja w AKF/

25 kwietnia 2013 - Źródła finansowania Kościoła w Polsce /relacja w AKF/

15 kwietnia 2013 - CONTEMPORARY CHALLANGES FOR INTERNATIONAL LAW – HUMAN RIGHTS PROTECTION, COMBATING TERRORISM AND PROSECUTION OF INTERNATIONAL CRIMINALS /relacja w AKF/

26 marca 2013 - Stosowanie detencji wobec cudzoziemców

22 marca 2013 - Antoni Kość jako Filozof prawa

15 marca 2013 - Publicznoprawna ochrona konsumenta

20 lutego 2013 - Preferencje podatkowe  /relacja w AKF/

 

2012

8 grudnia 2012 - Seminar „The Rule of Law around the World”

4 grudnia 2012 - Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości. "Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie" /relacja w AKF/

15 listopada 2012 - Zanikające granice. Transgraniczny przepływ osób w UE z perspektywy Polski i Lublina

19 października 2012 - Administracja publiczna, gospodarka oraz nauka wobec przemian sektora energetycznego

18 października 2012 - Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła /relacja w AKF/

9-11 września 2012 - Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim

2 czerwca 2012 - Kodeks prawa kanonicznego w badaniu młodych naukowców 

30-31 maja 2012 - Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego 

26-27 maja 2012 - Prawo pracy a prawo międzynarodowe. Transgraniczność stosunku pracy

24 maja 2012 - Jubileusz 80 lat Kodeksu karnego z 1932 roku /relacja w AKF/

17 maja 2012 - "Dzień Urzędnika" pt. Doskonalenie zawodowe absolwentów administracji /relacja w AKF/

16 maja 2012 - Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym 

15-19 maja 2012 - LEXALIA - Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

24 kwietnia 2012 - Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna i międzyregionalna jako zadanie administracji publicznej

20 kwietnia 2012 - Nowelizacja procedury cywilnej i jej wpływ na praktykę prawniczą

19 kwietnia 2012 - System rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym – doświadczenia i perspektywy /relacja w AKF/

18 kwietnia 2012 - Adwokat kościelny - czyli kto? /relacja w AKF/

18-24 kwietnia 2012 - XX Tydzień Prawników

31 marca 2012 - Rozwijanie kompetencji kadry kierowniczej administracji pomocy społecznej – doświadczenia i perspektywy

27 marca 2012 - Prawo w ochronie zdrowia. Stan aktualny i perspektywy rozwoju /relacja w AKF/

15 marca 2012 - Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa prawna i politologiczna

 

2011

9-10 grudnia 2011 - Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)

19 listopada 2011 - Technologie informatyczne w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy

20 października 2011 - Lublin-Lwów. Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Konferencja w 70. rocznicę śmierci Prof. Romana Longchamps de Bérier (1883-1941) /relacja w AKF/

29 września 2011 - Cudzoziemcy na rynku pracy

10 czerwca 2011 - Prezentacja raportu dotyczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

6 czerwca 2011 - Postępowanie administracyjne w Kościele /relacja w AKF/

19-20 maja 2011 - Domena "publiczna" 

17 maja 2011 - "Dzień Urzędnika" pt. Zatrudnienie w Administracji Rządowej - Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

10-12 maja 2011 - Dekada harmonizacji w  prawie ochrony środowiska. Wdrażanie i stosowanie unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce 

13 kwietnia 2011 - Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

12 kwietnia 2011 - Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Prawo a informacja

11-12 kwietnia 2011 - Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu oraz długu publicznego 

6-9 kwietnia 2011 - LEXALIA - Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji /relacja w AKF/

28-30 marca 2011 - XIX Tydzień Prawników

24 marca 2011 - Migration from Africa to Europe 

17-18 marca 2011 - III Dni Kanonistów pt. Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie /relacja w AKF/

3-4 marca 2011 - Procedury parlamentarne związane z integracją europejską

 

2010

10-11 grudnia 2010 - Pacta et Constitutiones hetmana Filipa Orlika. Historia, tradycja i współczesność. Konferencja Naukowa poświęcona 300. rocznicy konstytucjonalizmu ukraińskiego

25 listopada 2010-24 marca 2011 - Cykl prelekcji "Dziedzictwo na Uniwersytecie

17 listopada 2010 - Migranci w procesie integracji - doświadczenia i rekomendacje /relacja w AKF/

12 listopada 2010 - Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa

23 października 2010 - Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy

22-23 października 2010 - Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej

20 października 2010 - Contemporary Issues in Labor Law: Polish and American Perspectives (Wspołczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej perspektywy) /relacja w AKF/

19-22 września 2010 -  Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego - Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej

6-8 września 2010 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza

25 maja 2010 - Kapłaństwo posługi

21 maja 2010 - Zatrudnienie w służbach mundurowych

14-23 maja 2010 - LEXALIA. Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji /relacja w AKF/

10 maja 2010 - Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce /relacja w AKF/

27 kwietnia 2010 - Kultura w administracji

19 kwietnia 2010 - Gdy człowiek staje się produktem

12-14 kwietnia 2010 - XVIII Tydzień Prawników

12 kwietnia 2010 - W drodze do zintegrowanego porządku prawnego w Europie

17 marca 2010 - Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL /relacja w AKF/

1 marca 2010 - "Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe"

13 lutego 2010 -  Sacri canones – dwadzieścia lat doświadczeń z okazji 20. rocznicy promulgowania KKKW

 

2009

8 grudnia 2009 - Federalizm czy jednolitość? Determinanty. Skutki. Wpływ na regulacje prawne państwa

23 listopada 2009 - VIII Międzynarodowe Sympozjum z prawa kanonizacyjnego

20-21 listopada 2009 - Kryzys - natura, odmiany, trwanie, przezwyciężenie - aspekty historyczne, ekonomiczne, społeczne, polityczne, prawne

23 października 2009 - Planowanie inwestycji publicznych  - aspekty prawne, ekonomiczne, środowiskowe

15 września 2009 - Cudzoziemcy w Polsce: problemy i wyzwania

4-6 września 2009 - Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków Unii Europejskiej

28 maja 2009 - Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po wstąpieniu do UE

26 maja 2009 - XVII Tydzień Prawników

25 maja 2009 - Działalność gospodarcza w turystyce /relacja w AKF/

23 maja 2009 - Wprowadzenie Euro w Polsce - problematyka prawna

17-23 maja 2009 - LEXALIA. Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

17-18 maja 2009 - Kościół a prawa autorskie /relacja w AKF/

12 maja 2009 - 60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec. Doświadczenia i perspektywy

24 kwietnia 2009 - Podstawy regulacji stosunków Państwo - Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej

4-5 marca 2009 - II Dni Kanonistów /relacja w AKF/

3 marca 2009 - Seminarium szkoleniowe dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego /relacja w AKF/

23-25 lutego 2009 - Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów. 45 lat kodeksów cywilnych /relacja w AKF/

 

2008

24-26 października 2008 - Christianitas et romanitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam

17-18 października 2008 - Prawo sądowe cywilne - wyzwania dla Europy /relacja w AKF/

3-4 września 2008 - 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce

10 czerwca 2008 - Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych

9 czerwca 2008 - Kształcenie Kadr Administracji Publicznej. Sympozjum z okazji oddania do użytku Collegium Iuridicum

19 maja 2008 - VII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego "Sanctorum Mater; I co dalej?"

16-19 maja 2008 - Jubileusz 90-lecia Wydziału

16 maja 2008 - Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczpospolitej szlacheckiej

12 maja 2008 - Prawne aspekty i pozaprawne konsekwencje organizacji EURO 2012

5-7 maja 2008 - V Międzynarodowa Konferencja Finansowa pt. "Nauka finansów i prawa finansowego - dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju

14 kwietnia 2008 - Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych /relacja w AKF/

7-8 kwietnia 2008 - Adapting to Future Challenges: Legal Education and Public Interest Law in Poland (Sprostać wyzwaniom przyszłości: Edukacja prawnicza i prawo w interesie publicznym)

10-13 marca 2008 - XVI Tydzień Prawników /relacja w AKF/

 

2007

5 listopada 2007 - Konferencja 10 lat ochrony danych osobowych w Polsce /relacja w AKF/

29 października 2007 - Sympozjum Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy (1891- 1963) [fotografie]

22-23 października 2007 - Prawo rzymskie a kultura prawna Europy /relacja w AKF/

20 października 2007 - Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań

29 września 2007 - Przyszłość Unii Europejskiej - Przyszłość Europy

25 września 2007 - Wspólna Polityka Rolna-produkty tradycyjne a nowoczesność

13-14 września 2007 - Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy

3-5 września 2007 - Zadania nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku

21-22 czerwca 2007 - Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce

3-5 czerwca 2007 - Główne uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Aspekty prawne i ekonomiczne

29-30 maja 2007 - Prawo rodzinne w Polsce i na Ukrainie

13-15 maja 2007 - Salus Rei Publica Suprema Lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu

9-10 maja 2007 - Dobra administracja - teoria a praktyka

16-17 kwietnia 2007 - Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita?

19-21 marca 2007 - XV Tydzień Prawników

15-16 marca 2007 - Planowanie przestrzenne-szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe

27 lutego-1 marca 2007 - I Dni Kanonistów 

28 lutego-1 marca 2007 - Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy

16 stycznia 2007 - Międzynarodowe seminarium naukowe - Tożsamość europejska, tożsamość narodowa a obywatelstwo europejskie

 

2006

8-9 grudnia 2006 - Umiejętności prawnicze w ochronie praw podstawowych w Unii Europejskiej

24 listopada 2006 - Tradycja i postęp w nowelizacji prawa sądowego cywilnego 

25 października 2006 - Hominum causa omne ius constitutum est - Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Profesor Alicji Grześkowiak

19-20 października 2006 - Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie

21-24 września 2006 - Cuius regio eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa

18-19 września 2006 - Kultura i Prawo: Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny

19-20 maja 2006 - DNI WYDZIAŁU PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO i ADMINISTRACJI. JUBILEUSZ 25-lecia reaktywacji studiów prawniczych w KUL 

16-18 maja 2006 - Funkcje publiczne związków wyznaniowych 

5-7 maja 2006 - Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski (1888 – 1946) in memoriam

26 kwietnia 2006 - Eucharistia fons vitae - współczesne problemy prawne

24 kwietnia 2006 - Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej 

 

2005

10 maja 2005 - Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II

6 maja 2005 - Wspólna polityka rolna - szansą dla polskiego rolnictwa

3-5 maja 2005 - Racjonalizacja wydatków publicznych - aspekty prawne i ekonomiczne

 

2004

26-28 października 2004 - Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej

8-9 października 2004 - Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie

8-9 października 2004 - VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego pt. Cud w sprawach kanonizacyjnych

23-25 czerwca 2004 - Nowy ład przestrzenny w Polsce

12-14 maja 2004 - Prawo rodzinne w Polsce i Europie. Perspektywy zmian

9-12 maja 2004 - Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce - Ogólnopolska Konferencja Zakładów i Katedr Prawa Rzymskiego

27 kwietnia 2004 - Prawo karne i jego instytucje według Profesora Juliusza Makarewicza

22-23 kwietnia 2004 - Stany Zjednoczone po 11 września 2001: Międzynarodowe i Prawne Reperkusje

 

2003

3-4 października 2003 - Polski system podatkowy - założenia a praktyka

16-18 czerwca 2003 - Polski model egzekucji administracyjnej 

27 maja 2003 - Węzłowe problemy prawa administracyjnego

4 kwietnia 2003 - Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-89

13-14 marca 2003 - Etyka w działalności gospodarczej - fikcja czy sukces? 

14-16 stycznia 2003 - Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego

 

2002

8 października 2002 - Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska

31 maja - 1 czerwca 2002 - Kierunki zmian w polskim systemie podatkowym

21 maja 2002 - Administracja publiczna wobec wyzwań współczesności

8 kwietnia 2002 - Ustrój samorządu terytorialnego

21 marca 2002 - Prawo karne stanu wojennego

 

2001

10 grudnia 2001 - Nowoczesne i sprawne zarządzanie gminą w Polsce

26-27 kwietnia 2001 - Prawnicze koncepcje nauki administracji publicznej

25 kwietnia 2001 - V Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego pt. Aktualne zagadnienia postępowania kanonizacyjnego

 

2000

4-6 grudnia 2000 - Międzynarodowa Konferencja Historyczno - Prawna "Polska - Ruś - Ukraina - jedenaście wieków sąsiedztwa"

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020, godz. 16:28 - Adam Jankowski