Wykaz publikacji i opracowań wykonanych w latach 2009- 2011

 

I. Monografie:

 1. „Mobilimachung” gospodarki niemieckiej w latach 1933- 1945. Założenia, przebieg, efektywność, skutki, POLIHYMNIA, Lublin 2009, ss. 389.
 2. Stosunki handlowe Polski i Niemiec w okresie międzywojennym (1918- 1939). Problemy handlu zagranicznego obu krajów na tle międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, POLIHYMNIA, Lublin 2011, ss. 352.

 

II. Artykuły:

 1. Rozwój rynku kapitałowego w RFN w okresie powojennym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu, Półrocznik 1-2 (9-10)/ 2009, s. 73-109.
 2. The concept of the social market economy and economic policy as the foundations of ecomomic growth in the Federal Republic of Germany, after World War II, “Roczniki Ekonomii i Zarządzania” KUL, Tom 1(37)/2009, s. 5- 38.
 3. Metody i źródła finansowania wydatków wojennych w Japonii w latach 1937-1945, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” KUL, Tom 2(38)/2010, s. 9- 64.
 4. Działalność i polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w latach 1999-2009, „Scienta” Nr 4/2010, PWSZ w Chełmie, s. 15- 48.
 5.  Zmiany instytucjonalne w systemie bankowo- finansowym i gospodarczym Japonii na przełomie wieków, jako sposób na poprawę konkurencyjności gospodarki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu, Półrocznik 1-2 (9-10)/ 2010, ss. 20.
 6. Mechanizm cyklu koniunkturalnego a „nakręcanie” koniunktury gospodarczej. Doświadczenia lat trzydziestych w XX wieku, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” KUL, Tom 3(39)/2011, s. 49- 110.

 

III. Rozdziały w monografii:

 1. Koncepcja sfinansowania programu budowy samolotu szkolno- bojowego nowej generacji we współpracy z podmiotami zagranicznymi, w: Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Publikacja nr 19, Warszawa, marzec 2009, s. 98- 113. (współautor).
 2. Relacje między bankami a przedsiębiorstwami w gospodarce Niemiec hitlerowskich w latach 30., w: Finanse przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Praca zbiorowa pod redakcją J. Grzywacza, S. Kowalskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych, Płock 2009, s. 17- 38.
 3. Polityka finansowa Niemiec w latach 1924- 1931 ze szczególnym uwzględnieniem kapitału zagranicznego, w: Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny- przebieg- skutki. Redakcja naukowa- Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Józef Misala, CeDeWu.Pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2009, s. 223- 248.
 4. Ekonomiczne i demograficzne warunki startu gospodarki powojennych Niemiec w: Rozwój przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej, Praca zbiorowa pod redakcją J. Grzywacza, S. Kowalskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych, Płock 2010, s. 327- 356.
 5. Problemy międzynarodowej architektury finansowej w okresie międzywojennym- między I i II wojną światową, w:Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce światowej, Red. Naukowa Jan L. Bednarczyk,CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010, s. 207- 230.
 6. Polityka gospodarcza państw sojuszniczych na okupowanym terytorium Niemiec w latach 1945-1949, w: Japonia, Niemcy- odzyskany honor w rozwoju gospodarczym, Red. Naukowa Kazimierz A. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 435- 468.
 7. Wydatki zbrojeniowe a wzrost gospodarczy, w: Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki, Red. Naukowa prof. dr hab. Paweł Soroka, PLP i WAT, Warszawa 2011, s. 58- 79.
 8. Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo- gospodarczego i jego przejawów w Polsce. Raport, Opracowanie zbiorowe pod redakcją J. Horodeckiego i P. Soroki, Konserwatorium „O lepszą Polskę” we współpracy z Polskim Lobby Przemysłowym, Warszawa 2011. (współautor).
 9. Rekonstrukcja amerykańskiego systemu bankowego w okresie „New Dealu” F.D. Roosevelta, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego, pod redakcją naukową A. Kosztowniak, I. Pszczółki, M. Sobol, Politechnika Radomska, Wydawnictwo 2011, s. 97- 130.
 10. Obroty kapitałowe RFN w latach 60. i 70. XX wieku w formie inwestycji bezpośrednich na tle koniunktury gospodarczej, w: Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza 2010. Perspektywa makroekonomiczna. Pod redakcją Andrzeja T. Szablewskiego, Marka Martina, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie 2011, s. 165- 193.
 11. Przejawy niestabilności walutowej gospodarki światowej w okresie międzywojennym, w: Nowe zjawiska na rynku finansowym, pod redakcją naukową T. Gruszeckiego i J. Bednarza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011,  s. 39- 65.

 

Autor: Zbigniew Klimiuk
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2013, godz. 00:43 - Jarosław Gruda