Witamy na stronie
Sekcji Teologii Fundamentalnej!

 

*****************************

 

 

Dydaktyka i badania prowadzone w ramach STF plasują się w następujących nurtach:

- TEOLOGIA FUNDAMENTALNA (CHRYSTOLOGIA I EKLEZJOLOGIA) 

- TEOLOGIA RELIGII

- RELIGIOZNAWSTWO

- MISJOLOGIA

Sekcja prowadzi stacjonarne studia doktoranckie w wymiarze 1200 godzin wykładowych i ćwiczeniowych. W ramach każdego z wymienionych obszarów można pisać prace magisterskie i doktorskie oraz rozprawy habilitacyjne.

 

 

W ramach Katedry Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe mające na celu wykazanie wiarygodności Osoby Jezusa Chrystusa, uzasadnienie objawionego charakteru chrześcijaństwa oraz wiarygodności Kościoła.
Do zainteresowań badawczych pracowników należą między innymi: metodologia i dzieje teologii fundamentalnej (zwłaszcza chrystologii i eklezjologii fundamentalnej), dzieje teologii fundamentalnej w KUL, teologia Objawienia i wiary, tożsamość Kościoła, filozofia Boga,
filozofia religii oraz poszukiwanie i budowanie nowych argumentów potwierdzających wiarygodność chrześcijaństwa i Kościoła.
 

Religioznawstwo umożliwia badania wybranych tradycji religijnych (religie ludów Afryki, islam, nowe ruchy religijne), a także chrześcijaństwa rozwijającego się w kulturach pozaeuropejskich, w celu ich głębszego zrozumienia.

W ramach dyscyplin religioznawczych prowadzone są także badania i dokumentacja polskiej ludowej religijności i obrzędowości. W rytuałach dorocznych (Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, Wszystkich Świętych) ukazuje się fenomen religijności ludowej, w której asymilowano niektóre dawne wierzenia i obrzędy, nadając im chrześcijańską interpretację. W rytuałach przejścia (narodziny - chrzest; ślub - wesele; śmierć - pogrzeb) czy w świętach rodzinnych zwraca się uwagę na elementy religijne oraz tożsamość kulturową Polaków i mieszkańców poszczególnych regionów naszego kraju.

 

Teologia religii podejmuje zagadnienia dotyczące teologicznego rozumienia religii i jej genezy, pluralizmu religii świata oraz ich znaczenia w historii zbawienia, a w konsekwencji także miejsca chrześcijaństwa w świecie religii oraz znaczenia Kościoła w Bożej ekonomii zbawienia. Uzasadnianie specyficznego i niepowtarzalnego statusu chrześcijaństwa w świecie religii dokonywane jest w ścisłym powiązaniu teologii religii z teologią fundamentalną. Chodzi tu zarówno o uzasadnianie chrześcijańskich roszczeń do wyjątkowości, jak i o poszukiwanie tego, co łączy chrześcijaństwo z innymi religiami, stanowiąc podstawę dialogu międzyreligijnego.

 

Misjologia stawia sobie za cel wprowadzenie studentów do systematycznego studium nad problematyką działalności misyjnej Kościoła i misyjności wiary chrześcijańskiej oraz sposobów, jakimi jest ona realizowana. Program studiów uwzględnia zagadnienia metodologii i historii misjologii, teologii misji, historii misji, ekumenizmu, problematyki inkulturacji, teologii religii, antropologii misyjnej, socjologii misji, prawa misyjnego, misjografii, metodyki misyjnej i medycyny. Podczas studiów  przeprowadzane są analizy współczesnej problematyki realizacji nakazu misyjnego oraz kontekstu jego realizacji (ekumenicznego, religijnego i kulturowego). Studia przygotowują do pracy naukowej (doktorat) i dydaktycznej oraz działalności misyjnej w kraju i za granicą.

Autor: STF
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019, godz. 14:21 - Jacenty Mastej