MULTILEVEL ANALYSIS OF ENTREPRENEURIAL SUCCESS

 

WIELOPOZIOMOWA ANALIZA SUKCESU PRZEDSIĘBIORCZEGO

 

Przedsiębiorczość ma duże znaczenie społeczne, prowadzi do wzrostu gospodarczego, tworzy nowe miejsca pracy. W związku z tym, że źródła sukcesu przedsiębiorczego nie są dostatecznie poznane, projekt zmierzał do ich wyjaśnienia, przyjmując różne perspektywy i poziomy analizy: poziom osoby, firmy, społeczeństwa i kultury/kraju. Integracja tych perspektyw pozwoliła na wielopoziomową analizę procesów i czynników przyczyniających się do sukcesu przedsiębiorczego.

 

Projekt realizował trzy cele badawcze. Po pierwsze, zmierzał do wyjaśnienia mechanizmów, poprzez które zasoby osobiste przedsiębiorców i pracowników pomagają w osiąganiu sukcesu przedsiębiorczego. Wykazaliśmy, że pozytywne emocje doświadczane w pracy przez przedsiębiorców nie tylko sprzyjają ich zaangażowaniu w pracę i sukcesowi w działaniu, ale także udzielają się ich pracownikom, stymulując ich zachowania innowacyjne. Przekonania takie, jak przekonanie o własnej skuteczności w pracy oraz pozytywna orientacja wyzwalają pozytywne emocje i zaangażowanie w pracę, a przez to sprzyjają sukcesowi przedsiębiorczemu; jednocześnie są także modyfikowane pod wpływem działania i jego efektów.

Po drugie, projekt zmierzał do poznania relacji między wartościami preferowanymi przez przedsiębiorcę a zachowaniami innowacyjnymi jego pracowników, które są jednym ze wskaźników sukcesu firmy. Odkryliśmy mechanizm pośredniczący: osobiste wartości przedsiębiorców sprawiają, że kształtują oni w określony sposób środowisko pracy swoich pracowników. Ci z kolei, doświadczając autonomii w pracy, podejmują zachowania innowacyjne.

Po trzecie, projekt miał na celu wyjaśnienie, w jaki sposób relacje z szerszym otoczeniem oraz zaangażowanie firmy w działania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) są związane z sukcesem przedsiębiorczym oraz jak ten sukces jest spostrzegany przez partnerów zewnętrznych. Wyniki pokazały, że partnerzy biznesowi dostrzegają wiele pozafinansowych wymiarów sukcesu przedsiębiorczego, w tym także działania CSR. Z kolei dostrzeganie działań CSR przez pracowników ma pozytywny związek z ich zachowaniami innowacyjnymi oraz oceną innowacyjności firmy i jej sukcesu.

 

Wyniki badań będące efektem realizacji projektu pozwalają weryfikować i rozwijać kilka koncepcji teoretycznych. Mają wkład do teorii zachowania zasobów Hobfolla, poszerzając ją o wyjaśnienie roli zasobów osobistych w funkcjonowaniu firm. Zwiększają zakres wyjaśniania teorii wartości osobistych Schwartza, wskazując na rolę wartości przedsiębiorcy dla funkcjonowania firmy. Pokazują także nowe zastosowanie teorii zarażania afektywnego do wyjaśniania zjawisk zachodzących w organizacji. Znacznie poszerzają również rozumienie psychologicznych mechanizmów związanych ze stosowaniem praktyk CSR w małych i średnich firmach. Otwierają także nowe pole badań nad postrzeganiem sukcesu przedsiębiorczego przez zewnętrznych partnerów.

 

 

Grant międzynarodowy Harmonia finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr DEC-2013/10/M/HS6/00475.

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2018, godz. 20:27 - Mariola Łaguna