Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2013 r. i docelowo projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2014 r. Wartość projektu wynosi 365 825,51 zł, z czego 274 369,13 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.

 

 Celem projektu jest:

  1. Zdiagnozowanie i zbadanie realizacji polskiej polityki powrotowej poprzez przeprowadzenie badań eksperckich o innowacyjnym charakterze w zakresie migracji powrotowych
  2. Podniesienie wiedzy osób zaangażowanych w powroty poprzez publikację z zakresu prawa migracyjnego i powrotowego
  3. Podniesienie kompetencji osób zaangażowanych w dobrowolne powroty poprzez wyszkolenie kadry funkcjonariuszy realizujących dobrowolne powroty na terenie województwa lubelskiego w formie studiów podyplomowych.

 

Projekt składa się z dwóch komponentów: badawczego (naukowego) i praktycznego (dydaktycznego).

 

W ramach komponentu praktycznego (dydaktycznego) w projekcie przeprowadzone zostaną dwie edycje studiów podyplomowych „Prawo i polityka migracyjna” dla 50 funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (NOSG).

I edycja studiów będzie miała miejsce w Lublinie, zaś II edycja Tomaszowie Lubelskim. Studia podyplomowe „Prawo i polityka migracyjna” zapewnią transfer wyspecjalizowanej wiedzy w blokach tematycznych, których program będzie dostosowany do charakteru wykonywanej przez nich pracy. Praca z Cudzoziemcami, zwłaszcza z Beneficjentami EFPI wymaga specyficznych umiejętności z zakresu komunikacji międzykulturowej, wiedzy na temat kraju pochodzenia, a także ciągłego kształcenia w zakresie unijnego prawa migracyjnego. W ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II funkcjonariusze NOSG będą mieli dostęp do specjalistycznej wiedzy i profesjonalnego kształcenia, co umożliwi im nabycie umiejętności w zakresie pracy z cudzoziemcami. Każda z edycji studiów obejmie 18 jednodniowych zjazdów po 10 godzin każdy, 1 dzień zostanie poświęcony na egzamin końcowy, zaś kolejny – na graduację. Tematyka zajęć obejmie następujące bloki tematyczne: polityka migracyjna UE, polityka powrotowa UE, podstawy prawa azylowego UE, krajowe prawo migracyjne – powroty, detencja, identyfikacja Cudzoziemców, dobrowolny powrót, prawa człowieka, organizacje międzynarodowe i organizacje pozarządowe, komunikacja międzykulturowa, informacje o krajach pochodzenia – Kaukaz Północny, Południowym Azja Centralna, orzecznictwo europejskie w sprawach cudzoziemskich, orzecznictwa polskie w sprawach cudzoziemskich, współpraca ze służbami migracyjnymi Ukrainy, umowy o readmisji. W trakcie zjazdów uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Każda z edycji studiów zakończy się ich ewaluacją – uczestnicy wypełnią anonimowo ankiety ewaluacyjne.

 

W ramach komponentu naukowego zostanie zrealizowany projekt badawczy, którego efektem będzie publikacja z zakresu prawa migracyjnego i powrotowego. Powołany zostanie zespół 10 ekspertów, który podda analizie i badaniom migracje powrotowe (prawo krajowe, prawo Unii Europejskiej, badania ankietowe) ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polsko – ukraińskich. W skład zespołu badawczego wejdą osoby z polskich i ukraińskich jednostek badawczych. Celem badań naukowych będzie opracowanie z zakresu prawa migracyjnego. W celu upublicznienia wyników badań i ich promocji zorganizowane zostanie seminarium promujące projekt. Na seminarium zaproszeni zostaną przedstawiciele mediów, środowisk naukowych zajmujących się migracjami oraz instytucje pracujące z migrantami i przedstawiciele administracji publicznej. Publikacja będąca owocem badań naukowych zostanie rozdystrybuowana do instytucji zajmujących się cudzoziemcami na Lubelszczyźnie. Oba komponenty: badawczy i naukowy stworzą system wsparcia instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie zarządzania migracjami powrotowymi.

 

 

Realizatorem projektu jest Katedra Prawa Unii Europejskiej. Obsługą administracyjną projektu zajmuje się Dział Koordynacji Programów Europejskich.

 

Instytucją Odpowiedzialną za Program Solid - Program Ogólny „Solidarność z Zarządzanie Przepływami Migracyjnymi”jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a Instytucją Delegowaną do nadzoru nad projektami z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów (EFPI) jest Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2013, godz. 09:41 - Andrzej Zykubek