Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Organami kolegialnymi Uniwersytetu są Senat i rady podstawowych jednostek organizacyjnych.

 • Członkami Senatu są:
  1. Rektor jako przewodniczący;
  2. prorektorzy;
  3. dziekani;
  4. prodziekani właściwi ds. studenckich, którzy są jednocześnie przedstawicielami zatrudnionych na wydziale nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
  5. wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, w liczbie nie większej niż 10% składu Senatu;
  6. wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie nie większej niż 10% składu Senatu;
  7. wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów w liczbie nie mniejszej niż 20% składu Senatu.
 • W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą: dyrektor administracyjny (kanclerz w rozumieniu prawa polskiego), kwestor, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej oraz po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego na Uniwersytecie.
 • W posiedzeniach Senatu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Rektora.
 • Do Senatu należy podejmowanie uchwał w najważniejszych sprawach dotyczących Uniwersytetu, w szczególności:
  1. uchwalanie i dokonywanie zmian Statutu Uniwersytetu, z zachowaniem odpowiednich przepisów kościelnych i państwowych;
  2. wybór rektora i prorektorów;
  3. ustalanie głównych kierunków działalności Uniwersytetu;
  4. ustalanie zasad działania Uniwersytetu oraz wytycznych dla wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uniwersytetu;
  5. uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie;
  6. zatwierdzanie regulaminów jednostek organizacyjnych;
  7. określanie w drodze uchwały kierunków studiów, poziomów i efektów kształcenia, z zachowaniem kompetencji Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do wydziałów kościelnych;
  8. ustalanie wytycznych dla rad wydziałów odnośnie do tworzenia programów i planów studiów;
  9. nadawanie tytułu doktora honoris causa;
  10. opiniowanie wniosków w sprawie zatrudnienia dyrektora administracyjnego i jego zastępców, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej i jego zastępców;
  11. ocena działalności Uniwersytetu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z działalności Uniwersytetu;
  12. ocena działalności wydziałów, zatwierdzanie sprawozdań dziekanów z działalności wydziałów.
 • Do kompetencji Senatu należy także:
  1. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu;
  2. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu zgodnie z przepisami o rachunkowości;
  3. uchwalanie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z tych opłat;
  4. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;
  5. określanie wytycznych dotyczących wykorzystania środków związanych z działalnością naukową;
  6. wyrażanie opinii społeczności akademickiej.
 • Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor przynajmniej raz na dwa miesiące, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
 • Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 • Senat podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Senatu, w głosowaniu tajnym, w sprawach:
  1. wyboru Rektora i prorektorów;
  2. nadawania tytułu doktora honoris causa.
 • W pozostałych sprawach personalnych Senat na wniosek Rektora wyraża swoją opinię w głosowaniu tajnym.
 • W innych sprawach Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Senatu, w głosowaniu jawnym, bądź tajnym na wniosek zgłoszony przez co najmniej jednego członka Senatu.
 • Organami opiniodawczymi Senatu są komisje senackie powoływane przez Senat stosownie do potrzeb Uniwersytetu.
 • Skład poszczególnych komisji senackich, ich zadania, sposób działania oraz regulaminy uchwala Senat.
 • Stały charakter mają komisje:
  1. Senacka Komisja Administracyjno-Finansowa;
  2. Senacka Komisja do Spraw Dydaktyki i Wychowania;
  3. Senacka Komisja do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

Na podstawie Statutu Uniwersytetu

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 17:26 - Andrzej Zykubek