REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW ADMINISTRACJI KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Organizacja nosi nazwę: „Koło Naukowe Studentów Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.
 2. Organizacja może posługiwać się skróconą nazwą „KNSA KUL” oraz znakiem graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 2

Siedzibą Organizacji jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

§ 3

Z ramienia władz Uniwersytetu prace Organizacji koordynuje kurator, powołany przez Rektora KUL na okres czteroletniej kadencji.

§ 4

Podstawą działalności Organizacji są:

1) Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

2) Regulamin Organizacji;

3) uchwały władz Organizacji.

 

§ 5

Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu mowa jest o:

1) KUL, należy przez to rozumieć Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

2) Organizacji, należy przez to rozumieć „Koło Naukowe Studentów Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”;

3) Statucie, należy przez to rozumieć Statut KUL;

4) Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;

5) Walnym Zebraniu, należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Organizacji;

6) Zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Organizacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA ORGANIZACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

 1. 1. Celem działalności Organizacji jest:

1) Pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej;

2) Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów i współpracy ze środowiskiem naukowym oraz prawniczym;

3) Służenie pomocą studentom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i kulturalnych;

4) Współpraca z jednostkami administracyjnymi Uczelni oraz ich pracownikami dla realizacji wspólnych działań;

5) Dbanie o dobre imię uczelni.

 

 1. Swoje cele Organizacja realizuje poprzez:

1) Organizację konferencji, wykładów, sesji, paneli dyskusyjnych oraz odczytów, imprez o charakterze naukowym i prawniczym, innych wydarzeń o charakterze studenckim;

2) Współpracę z Samorządem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz innymi organizacjami działającymi na KUL;

3) Współpracę z jednostkami administracyjnymi Uczelni oraz ich pracownikami;

4) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze studentami, pracownikami, pracownikami naukowymi innych uczelni wyższych oraz z organizacjami studenckimi z kraju i zza granicy, a także innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą z Kołem. 

 

§ 7

 

Realizacja celów może być finansowana w szczególności:

1) ze środków przyznanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

2) z umów sponsorskich.



ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ORGANIZACJI

 

§ 8

 

Członkowie Organizacji dzielą się na zwyczajnych i honorowych:

1) członkiem zwyczajnym Organizacji może być każdy student KUL, który pisemnie zadeklarował chęć udziału w pracach Organizacji;

2) członkiem honorowym może być osoba w szczególny sposób zasłużona dla Organizacji, wybrana przez członków zwyczajnych Organizacji zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Organizacji.

 

§ 9

1) Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Organizacji dokonuje Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej przez zainteresowanego do Zarządu. Wzór deklaracji określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

2) Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Zarząd podejmuje na najbliższym posiedzeniu następującym po złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1.

3)W przypadku, gdy Zarząd podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu, o którym mowa w ust. 1., przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

4) O prawie do odwołania Zarząd Organizacji powiadamia kandydata w chwili dostarczenia mu decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków Organizacji.

5) Walne Zebranie podejmuje decyzję w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania kandydata. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

6) W przypadku, gdy Walne Zebranie uzna zasadność odwołania kandydata, Zarząd przyjmuje kandydata w poczet członków Organizacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu od otrzymania pisemnej decyzji Walnego Zebrania.

 

§ 10

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Organizacji;

2) poprzez swoje zachowanie godnie reprezentować Organizację i KUL;

3) stosować się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Organizacji;

4) brać udział w posiedzeniach Organizacji.

 

§ 11

 1. Każdemu zwyczajnemu członkowi Organizacji przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów władz Organizacji;

2) prawo głosu w czasie podejmowania decyzji przez Walne Zebranie;

3) prawo udziału w pracach Organizacji, przy wykorzystaniu zasobów jakimi dysponuje;

4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji.

 1. Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w ust. 1, za wyjątkiem pkt. 1 i 2.

 

§ 12

 1. Członkostwo zwyczajne w Organizacji ustaje w momencie:

1) złożenia przez członka oświadczenia woli Zarządowi o chęci rezygnacji z członkostwa;

2) podjęcia przez Zarząd decyzji o skreśleniu z listy członków, w przypadku niewypełniania obowiązków członka, w szczególności dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Walnego Zebrania;

3) utraty praw studenta/ukończenia studiów;

4) śmierci członka.

 1. Członkowi zwyczajnemu skreślonemu z listy członków przez Zarząd przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni do Walnego Zebrania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORGANIZACJI

§ 13

 1. Władze Organizacji stanowią:

1) Walne Zebranie;

2) Zarząd.

 1. Kadencja organów określonych w ust. 1 trwa 1 rok. Kadencja rozpoczyna się dnia 1 października danego roku akademickiego, a kończy z dniem 30 września.

 

Walne Zebranie

§ 14

 1. Walne Zebranie jest najwyższym organem uchwałodawczym Organizacji.
 2. W skład Walnego Zebrania wchodzi ogół wszystkich członków zwyczajnych Organizacji oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
 3. Walne Zebranie zwoływane jest przez Prezesa Zarządu co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Organizacji.
 4. Czas i miejsce Walnego Zebrania muszą być ogłoszone przynajmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 5. Walne Zebranie może podejmować uchwały, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych Organizacji (kworum).
 6. Jeżeli Walne Zebranie nie posiada kworum, Prezes wyznacza drugi termin Walnego Zebrania, na dzień przypadający nie wcześniej niż następnego dnia i nie później niż siódmego dnia liczonego od daty poprzedniego Walnego Zebrania. 
 7. Kworum na Walnym Zebraniu w drugim terminie stanowi liczba obecnych podczas Walnego Zebrania zwyczajnych członków Organizacji.
 8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy zachowaniu wymogów z ust. 5 i 7, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 9. Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes Organizacji.

 

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1) uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji;

2) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa;

3) odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu;

5) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji;

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;

7) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji.

 

Zarząd Organizacji

 

§ 16

W skład Zarządu Organizacji wchodzą: Prezes, Wiceprezes oraz Skarbnik wybierani przez Walne Zebranie.

 

§ 17

 1. Kandydata na Prezesa Organizacji może zgłosić:

1) ustępujący Prezes Organizacji;

2) grupa 5 członków zwyczajnych Organizacji.

 1. Funkcja Prezesa może być sprawowana nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
 2. Walne Zebranie dokonuje wyboru Prezesa bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Organizacji.
 3. W wypadku, gdy zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Na Prezesa Organizacji wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.
 4. Prezes wskazuje kandydatów na członków Zarządu, którzy są wybierani przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów.

 

§ 18

 1. W uzasadnionym przypadku, Walne Zebranie po przedstawieniu wniosku formalnego może odwołać Prezesa lub poszczególnych członków Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Organizacji.
 2. Do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, uprawniona jest grupa co najmniej 1/4 członków Organizacji.
 3. Wraz z odwołaniem Prezesa ustępują pozostali członkowie Zarządu.

 

§ 19

 1. Do kompetencji Prezesa Organizacji należy w szczególności:

1) reprezentowanie Organizacji wobec władz KUL, a także w kontaktach zewnętrznych;

2) przewodniczenie zebraniom Organizacji i Zarządu;

3) ustalanie kompetencji członków Zarządu.

 1. Do zadań i kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) przyjmowanie w poczet członków Organizacji;

2) kierowanie pracami Organizacji.

 

§ 20

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Organizacji.
 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 21

Rozwiązanie Organizacji może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Organizacji lub na mocy decyzji administracyjnej Rektora.

 

§ 22

Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością kwalifikowaną 2/3 zwyczajnych członków przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Organizacji.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2022, godz. 14:27 - Aleksandra Brzozowska