BiodivERsA - zapowiedź konkursu NCN

 

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w nowym konkursie z zakresu nauk o życiu pt. Biodiversity and its influence on animal, human and plant health, który zostanie ogłoszony na początku października 2018.

W ramach naboru wnioski można będzie składać w ramach jednego z dwóch działań:

  1. Działanie „A” wspiera wzajemne projekty badawcze, które zrzeszają zespoły badawcze i wypracowują nowe badania pierwotne;
  2. Działanie „B” wspiera projekty syntezy badań, które gromadzą osoby tworzące grupę roboczą, która wykona badania i odpowie na pytania badawcze z wykorzystaniem istniejących zbiorów danych. Te projekty badawcze nie będą zbierać ani wytwarzać nowych danych pierwotnych, a ich podstawową działalnością będzie synteza i/lub analizowanie istniejących danych. Należy zauważyć, że projekty te różnią się od systematycznych recenzji lub syntezy wiedzy, które opierają się na syntezie publikacji i raportów.
2018-08-30 Czytaj dalej...

Wewnetrzna rekrutacja do udziału w projekcie "Mistrzowie Dydaktyki" (PO WER)

Zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych KUL do udziału w projekcie "Mistrzowie dydaktyki" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Projekt Mistrzowie Dydaktyki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu oraz przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres jednego semestru akademickiego.

2018-08-28 Czytaj dalej...

Informacja organizacyjna

Informujemy, iż w dn. 13-17 sierpnia br. po. Kierownik Działu Projektów Międzynarodowych przebywa na urlopie wypoczynkowym. Osobę nieobecną zastępuje: mgr Ewa Wierzchoń-Sweklej (w dn. 13-14.08.2018 r., CTW-10, tel. 81 445 41 75), dr Kamil Dębiński (16-17.08.2018 r., CTW-9, tel. 81 445 32 41).

 

2018-08-10

Raport z badania społecznego - młodzi naukowcy a rozwój kariery naukowej

Zapraszamy do lektury Raportu z badania społecznego pt.: „Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery naukowej” (kliknij) przeprowadzonego wśród polskich naukowców w ramach Projektu Naukowiec finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

 

2018-08-09

Drugi nabór wniosków PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został otwarty 1 sierpnia 2018 r.

Nabór jest otwarty WYŁĄCZNIE dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu priorytetach:

  1. Promocja kultury lokalnej i historii oraz
  2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Drugi nabór dedykowany jest mikroprojektom (projektom z małym budżetem). Mikroprojekty obejmują głównie działania nieinwestycyjne, promujące współpracę, nawiązywanie nowych transgranicznych kontaktów i budowanie sąsiedzkich relacji, wymianę doświadczeń, a także inicjatywy społeczne związane z lokalną kulturą i historią oraz dziedzictwem naturalnym.

Przedmiotem wsparcia Programu będą wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa naturalnego oraz wszelkie podobnego typu wydarzenia, promujące współpracę transgraniczną, kultywowanie i szerzenie wspólnych tradycji obszaru przygranicznego, współpraca szkół i szkół wyższych, instytucji pozarządowych związanych z turystyką i kulturą po obu/trzech stronach granicy. Celem mikroprojektów jest także promowanie mniejszości kulturowych i różnorodności kultur oraz rozwój lokalnych społeczności.

 

2018-08-09 Czytaj dalej...

Informacja organizacyjna

Informujemy, iż w dn. 9-22 lipca br. po. Kierownik Działu Projektów Międzynarodowych przebywa na urlopie wypoczynkowym. Osobę nieobecną zastępuje dr Kamil Dębiński (CTW-9, tel. 81 445 32 41).

2018-07-06

Program PROM – zgłaszanie propozycji wyjazdu lub przyjazdu doktorantów i nauczycieli akademickich

W związku z przygotowywaniem projektu na konkurs ogłoszony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej pn. „PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” zapraszamy serdecznie doktorantów i nauczycieli akademickich o wypełnienie załączonej ankiety personalnej z opisem planowanego wyjazdu zagranicznego i złożenie w formie wydruku lub skanem do DPM lub DWZ do dnia 22 czerwca 2018 r.

 

 

2018-06-15 Czytaj dalej...

Nowe akcje COST!

COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) jest najdłużej trwającym europejskim programem wspierającym multilateralną współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy.

 

2018-05-21 Czytaj dalej...

Konkurs Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do udziału w konkursie na finansowanie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia.

Więcej informacji o konkursie: tutaj

2018-05-16 Czytaj dalej...

Międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. M-ERA jest siecią 38 organizacji z 25 krajów europejskich finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej.

 

 

Więcej informacje o konkursie: tutaj

2018-05-15 Czytaj dalej...