Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz 

kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego

 

  https://orcid.org/0000-0002-2437-8513 

Scopus Author ID: 57200325360 

wos_idWeb of Science ResearcherID: U-1367-2018 

https://kul.academia.edu/PIOTRSTANISZ

https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Stanisz 

 

 

Profesor zwyczajny nauk społecznych w dyscyplinie P._Stanisz.jpg

nauki prawne - 2022

Doktor habilitowany nauk prawnych
w zakresie prawa - 2007
Doktor nauk prawnych w zakresie prawa - 2000
Magister prawa - 1999
Magister i licencjat prawa kanonicznego - 1997
Magister teologii - 1991

 

2012-2016 - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
2008-2012 - Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 

Zakres badań:

 • Ograniczenia wolności religijnej w okresie pandemii COVID-19
 • Autonomia wspólnot religijnych
 • Wolność religijna a inne wartości prawnie chronione
 • Religia jako kategoria prawna
 • Prawo do sprzeciwu sumienia
 • Umowy państwowo-kościelne
 • Status prawny osób duchownych

 

Członkostwo w towarzystwach i sieciach naukowych:

 • European Consortium for Church and State Research
 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego - wiceprezes
 • Towarzystwo Naukowe KUL, Wydział Nauk Prawnych
 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich
 • International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS)
 • International Law Association
 • Společnost pro církevní právo
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich
 • Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo
 • Observatory on Religious Freedom in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights (ORFECT)
 • Atlas of Religious or Belief Minority Rights (https://atlasminorityrights.eu/) - ekspert krajowy

 

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych periodyków naukowych oraz serii wydawniczych:

 • Studia z Prawa Wyznaniowego - redaktor naczelny (od 2011)
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • Studia Prawnicze KUL
 • Kościół i Prawo
 • Soter - Religijos mokslo žurnalas
 • Metryka - Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego
 • Visegrad Journal on Human Rights
 • La Collana del Centro di Ricerca "Renato Baccari"
 • Orbeliani Law Review

 

Wykłady na uczelniach zagranicznych

1. Visiting professor, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Politiche), 28 września - 9 grudnia 2022 r.

2. Visiting professor, Istituto Internazionale di Diritto Canonico i Diritto Comparato delle Religioni, Facoltà di Teologia di Lugano, cykl wykładów pt. Diritto ecclesiastico europeo, 18-20 września 2019 r.

3. Le garanzie della libertà religiosa nel diritto polacco, Università Cattolica del Sacro Cuore, Mediolan, 6 lutego 2019 r.

4. Le relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose in Polonia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, 4 grudnia 2018 r.

5. Visiting professor, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Giurisprudenza), kwiecień, czerwiec 2018 r.

6. Visiting professor, Istituto Internazionale di Diritto Canonico i Diritto Comparato delle Religioni, Facoltà di Teologia di Lugano, cykl wykładów pt. La giurisprudenza "religiosa" della Corte europea dei diritti dell'uomo, 23-25 października 2017 r.

7. Lectio magistralis Il fenomeno religioso nel diritto dell'Unione Europea: soluzioni, preoccupazioni e speranze, Istituto Internazionale di Diritto Canonico e Diritto Comparato delle Religioni, Facoltà di Teologia di Lugano, 18 listopada 2016 r. 

8. Relazioni Chiesa-Stato in Polonia oraz I sitemi delle relazioni Stato-Chiesa nel mondo contempoaneo, Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Wenecja, Włochy, październik 2015.

9. Personal interests as a limit to the freedom of religiously motivated speech. The judgment of the Court of Appeal in Katowice in the case of Alicja Tysiąc vs Gość Niedzielny, Katolicki Uniwersytet Louvain-la-Neuve, październik 2010.

10. I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica in Polonia, Uniwersytet w Sassari, marzec 2010 r.

11. Wykłady na temat relacji Państwo - Kościół, Uniwersytet Vytautas Magnus w Kownie, maj 2003 r., maj 2004 r., maj 2005 r.

12. Il processo formativo del diritto ecclesiastico polacco, Università Cattolica del Sacro Cuore, Mediolan, maj 2002 r.

 

Stypendia, staże, wizyty studyjne:

Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie – 1 października 2018 - 15 lutego 2019

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - 14 grudnia 2017 – 20 stycznia 2018

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 1-31 maja 2017

Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków – 1-31 marca 2017

Facoltà di Diritto Canonico San Pio X w Wenecji – 19 września - 20 października 2015

Katolicki Uniwersytet w Leuven (Louvain-la-Neuve) – 10-16 października 2010

Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie – luty-lipiec 2002 r.

 

Udział w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych :

1. Wykonawca w projekcie pt. Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii COVID-19 (kierownik: ks. dr hab. Mirosław Chmielewski, prof. KUL), projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2020-2022; nr projektu 028/RID/2018/19 (Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki; kierownik projektu: dr hab. Monika Walczak, prof. KUL).

 

Nagrody i wyróżnienia:

2017 - Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny - Sertum Scientiarum Lublinense, za książkę pt. "Religion and Law in Poland" jako wyróżniające się osiągnięcie Lubelskiego Środowiska Naukowego, przyznane przez Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
2014 - Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki prawa wyznaniowego

 

Funkcje pozauniwersyteckie:
2016 - Konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski
2012 - Członek Zespołu Roboczego Kościelnej Komisji Konkordatowej ds. realizacji art. 22 ust. 2 Konkordatu
2012- 2016 - Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski
1998-2018 Sędzia Sądu Metropolitalnego w Przemyślu

 

 

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

 

Monografie:
23. [Współautor] M. Chmielewski, M. Nowak, P. Stanisz, J. Szulich-Kałuża, D. Wadowski, Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce  w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych, Kraków: Wydawnictwo «scriptum» 2022.
22. Religion and Law in Poland. 2nd edition, Kluwer Law International 2020, ss. 192 http://ielaws.com/
 21. Religion and Law in Poland, Kluwer Law International 2017, ss. 180  http://ielaws.com/ 

 20. [współredaktor] Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Cambridge Scholars Publishing 2016, ss. 267.

Wstęp i spis treści

 19. [współredaktor] Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Lublin 2016, ss. 254.

Wstęp i spis treści

 18. [współredaktor] Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, red. P. Stanisz, T. Barankiewicz, T. Barszcz, J. Potrzeszcz, Lublin 2016, ss. 216

 Aktualne_problemy_wolnosci17. [współredaktor] Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, ss. 384

spis treści_i_wstęp.pdf

Sprawnosc 16.  [współredaktor] Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, red. P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki, Lublin 2014, ss. 757
 sprzeciw-sumienia15. [Współredaktor] Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, red. P. Stanisz, J. Pawlikowski, M. Ordon, Lublin 2014, ss. 234
 14. [Współredaktor] Reddite Ergo Que Sunt Caesaris Caesari et Que Sunt Dei Deo. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Prof. Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin 2014, ss. 926
 13. [Współredaktor] Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration, red. P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki, Lublin 2013, ss. 436
12. [Współredaktor] Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, ss. 469   spis treści_i_wstęp.pdf
Fides.jpg 11. [Współredaktor] Fides – Veritas – Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Lublin 2013, ss. 230

abiit-non-obiit 10. [Współredaktor] Abiit non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. S. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin 2013, ss. 1448.

9. [Współredaktor] Podstawy regulacji stosunków Państwo – Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. I fondamenti della regolazione delle relazioni Stato – Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana, red. P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Lublin 2010, ss. 218. 

informator2010_101 8. [Współredaktor] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Historia. Ludzie. Struktura, red. L. Fiejdasz, P. Stanisz, E. Szczot, Lublin 2010, ss. 222.

7. Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin 2007, ss. 314.      spis treści

6. [Współautor] Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, ss. 284;  wyd. 2: Warszawa 2008, ss. 292; wyd. 3: Warszawa 2011, ss. 330.
5. [Współredaktor] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, ss. 388.

4. [Współredaktor] Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, ss. 439.

3. [Redaktor] Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001 r.), red. P. Stanisz, Lublin 2001, ss. 228.

2. [Współredaktor] Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, ss. 822.

1. Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim, Lublin 2001, ss. 194.

 

 

Artykuły:

1. Przywileje członków Komisji Księży przy ZBoWiD (1949-1955), "Resovia Sacra" 1998, t. 5, s. 285-294;
2. Ubezpieczenia społeczne osób duchownych, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin-Sandomierz 1999, s. 257-268;
3. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 465-474;
4. Sytuacja prawna osób duchownych - katechetów w zakresie ubezpieczeń społecznych, w: Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, red. A. Mezglewski, W. Janiga, Krosno - Sandomierz 2000, s. 129-140;
5. Status ubezpieczeniowy osób duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2000, t. 1, s. 101-116;
6. Ideologiczne podstawy polityki wyznaniowej w PRL, "Resovia Sacra" 2000, t. 7, s. 259-270;
7. Dyskryminacja osób duchownych w zakresie ubezpieczeń społecznych w PRL, w: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 245-258;
8. Próby rozbicia jedności duchowieństwa katolickiego w okresie Polski Ludowej, „Studia z  Prawa Wyznaniowego" 2001, t. 2, s. 115-125;
9. Fundusz ubezpieczenia emerytalnego duchownych należących do ZK „Caritas", „Prawo - Administracja - Kościół" 2001, nr 1(5), s. 103-126;
10. Ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2001, nr 12, s. 7-9;
11. System źródeł prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 175-187;
12. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 408-418;
13. Wolność religijna w porządku prawnym Unii Europejskiej, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 419-427;
14. Ubezpieczenie osób duchownych w Narodowym Funduszu Zdrowia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 11, s. 26-33;
15. Źródła prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003 r.), red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 303-333;
16. Chiesa cattolica e libertà religiosa in Polonia, w: Chiesa cattolica ed Europa centroorientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione, a cura di A. G. Chizzoniti, Milano: Vita e Pensiero 2004, s. 3-44;
17. Wspólnotowy zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na religię lub światopogląd, „Przegląd Sejmowy" 2005, nr 1, s. 43-56;
18. Rola przepisów regulujących ubezpieczenie społeczne duchownych w realizacji polityki wyznaniowej państwa w latach 1945-1989, w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, s. 271-295;
19. Zakaz dyskryminacji religijnej w przepisach Kodeksu pracy, w: Ius et fides. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, red. T. Guz, M. Kuć, Lublin 2006, s. 497-509;
20. Naczelne zasady instytucjonalnych relacji Państwo - Kościół (art. 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.), w: Numine Tuo Domine. Księga pamiątkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20. rocznicę święceń biskupich, red. A. Szal, Przemyśl 2006, s. 635-648;
21. Proces normowania stosunków pomiedzy państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi w trybie art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej z 1947 r.(ujęcie historyczne), "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2006, t. 9, s. 27-50;
22. The principles of the relationship between Church and State in the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997, „Soter" (Religijos mokslo žurnalas - Journal of Religious Science) 2007, No 22(50), pp. 129-140;
23. Udział związków wyznaniowych w kształtowaniu dotyczacego ich prawa. Doświadczenia włoskie, w: Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. A. Mezglewski, Lublin 2007, s. 113-132;
24. [współautor] Katedra Prawa Wyznaniowego, w: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, s. 365-388;
25. [współautor] Andrzej Michał Micheletti, w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, s. 131-133; [= Andrzej Micheletti, w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, s. 295-298;

26. The principle of bilateralism in the relations between the Republic of Poland and churches and other religious denominations, w: Christian values in postmodern society. Conference procedings, Kaunas 2008, pp. 46-53;

27. Limiti  del pluralismo dei modelli delle relazioni fra Stati e Chiese nell'Unione Europea, „Soter" (Religijos mokslo žurnalas - Journal of Religious Science) 2008, No 27(55), pp. 99-112;

28. Zasada dwustronności w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, w: O wielowymiarowości badań religioznawczych, red. Z Drozdowicz, „Człowiek i Społeczeństwo” t. XXIX, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009, s. 137-148;

29. Bezstronność światopoglądowa władz publicznych a finansowanie związków wyznaniowych, w: Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. Tadeusz J. Zieliński, Warszawa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 2009, s. 107-123;

30. [współautor] Włoski model finansowania związków wyznaniowych, w: Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, red. P. Borecki, A. Czohara, T. J. Zieliński, Warszawa, Wydawnictwo LexisNexis, 2009, s. 342-355;

31. Perspektywy zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 12, s. 5-33;

32. Ewolucja statusu prawnego osób duchownych w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w latach 1989-2009, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 343-356;

33. [współautor] Działalność Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu w latach 1949-1989, w: Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, tom II, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 763-770;

34. Polonia, w: Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica, red. S. Coglievina, Milano, Vita e Pensiero, 2010, s. 47-121; 

35. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki, w: Podstawy regulacji stosunków Państwo – Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. I fondamenti della regolazione delle relazioni Stato – Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana, red. P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 15-39;

36. Proboszcz jako reprezentant parafii rzymskokatolickiej w stosunkach majątkowych, w: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, 2010, s. 191-200;

37. [współautor] Wolność wyznania a symbole religijne w życiu publicznym „państwa świeckiego”, „Annales Canonici” 2010, t. 6, s. 37-55;

38. Rozwój polskiego prawa wyznaniowego w latach 1989-2009, „Premislia Christiana” 2010/2011, t. 14, s. 19-34;

39. Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej w prawie włoskim, w: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 177-188;

40. [współautor] Efektywność dialogu prowadzonego w ramach Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski, w: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 21-38;

41. Proceduralne aspekty układowego regulowania stosunków między państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi w Republice Włoskiej, w: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 315-332; 

42.  Droga do normalizacji stosunków między Polską i Stolicą Apostolską po 1945 r., w: Prawo i religia, t. 2, red. T. J. Zieliński, Warszawa 2011, s. 13-27;

43. Zwolnienia i ulgi podatkowe jako forma finansowania związków wyznaniowych ze środków publicznych, w: Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce. Die Finanzierung der Religionsgemeinschaften in den deutschsprachigen Ländern und in Polen, red. D. Walencik, M. Worbs, „Colloquia Theologica” t. 16, Opole 2012, s. 161-171;

44. Organizacja i działalność Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, „Studia Prawnicze KUL” 2012, z. 1, s. 91-112;

45. Sprawy majątkowe jako element stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi, w: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, s. 17-32;

46. Regulacja problematyki wyznaniowej w Konstytucji Republiki Włoskiej, "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2013, t. 5, s. 135-153;

47. Relations between the State and Religious Organizations in Contemporary Poland from Legal Perspective, w: Neuere Entwicklungen im Religionsrecht europäischer Staaten, ed. Wilhelm Rees, María Roca, Balázs Schanda, Wyd. Duncker&HumblotBerlin 2013, pp. 687-704;

48. Wykorzystanie metod układowych przy regulowaniu sytuacji prawnej związków wyznaniowych w Republice Włoskiej, w: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, s. 183-194;

49. O obowiązku układowego regulowania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim, w: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, s. 459-463;

50. Wiesław Chrzanowski (1923-2012), "Studia Prawnicze KUL" 2013, nr 2(54), s. 11-14;

51. Instytucjonalne formy dialogu państwa ze związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, Kraków 2014, s. 33-53;

52. [współautor] Freedom of thought, conscience and religion as the main principle of ‘the Union ecclesiastical law’, w: The Law and Security Challenges. Europe after the NATO and EU Enlargements, red. C. Szyjko, Warszawa 2014, s. 61-73;

53. Symbole religijne w szkole publicznej, w: Religia i etyka w edukacji publicznej, red. J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski, Warszawa 2014, s. 143-167;

54. Ubezpieczenia społeczne osób duchownych - charakterystyczne cechy i perspektywy zmian, w: Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem, red. M. Żukowski, Warszawa - Lublin 2014, s. 105-128;

55. Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie, w: Katolickie zasady relacji Państwo - Kościół a prawo polskie, red. J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak, Lublin – Sandomierz 2015, s. 159-186;

56. Konkordatowa reforma systemu finansowania Kościoła we Włoszech, „Premislia Christiana” 2015, t. 16, s. 35-45;

57. Religious Jurisdiction in Poland, w: Juridictions religieuses et l'Etat. Religious Adjudication and the State, red. Richard Potz, Wolfgang Wieshaider, Granada: European Consortium For Church and State Research, 2015, s. 165-181;

58. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej w kontekście wolności myśli, sumienia i religii. Perspektywa polska, w: Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Lublin 2016, s. 155-178;

59. The Presence of the Cross in Public Spaces in the Context of the Freedom of Thought, Conscience and Religion: A Polish Perspective, w: Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, Marta Ordon, Cambridge Scholars Publishing 2016, s. 155-186;

60. Law and Religion in the Workplace: Poland, w: Law and Religion in the Workplace. Proceedings of the XXVIIth Annual Conference [of the European Consortium for Church and State Research]. Alcala de Henares, 12-15 November 2015, red. Miguel Rodriguez Blanco, Granada 2016, s. 313-325;

61. Opieka duszpasterska w szpitalach publicznych państw Unii Europejskiej – zarys problematyki, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 19, s. 307-331;

62. Konstytucyjny status prawa do sprzeciwu sumienia (uwagi na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r., K. 12/14), w: Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, red. M. Szabłowska-Juckiewicz, B. Rutkowska, A. Napiórkowska, Toruń 2017, s. 175-185;

63. La Commissione congiunta dei rappresentanti del Governo della Repubblica di Polonia e della Conferenza Episcopale Polacca come un modello del "dialogo strutturato", "Ephemerides Iuris Canonici" 2017, nr 1, s. 161-185;

64. Ochrona wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym w postulatach Stolicy Apostolskiej i w traktatach Unii Europejskiej. Zbieżności i rozbieżności, w: Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Dosz,  Lublin 2017, s. 225-245;

65. Lekarski sprzeciw sumienia w ujęciu prawa polskiego i encykliki Evangelium vitae, w: Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae, red. A. Lekka-Kowalik, K. Wiak, Warszawa 2017, s. 165-177 [=Conscientious Objection of Medical Professionals according to Polish Law and the Encyclical Evangelium Vitae, w: The Value of Life. The Prtesent Time through the Prism of St John II's Encyclical Evangelium Vitae, red. A. Lekka-Kowalik, K. Wiak, Warszawa 2017, s. 165-177]

66. [współautor: J. Pawlikowski] Il diritto dei medici all'obiezione di coscienza in Polonia: recenti sviluppi, “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica” 2017, nr 2, s. 459-473;  DOI  10.1440/88268.

67. La presenza della croce cristiana nello spazio pubblico in Polonia - aspetti giuridici, in: Fenomeno religioso e dinamiche del multiculturalismo, ed. R. Santoro, Bari 2018, s. 41-57.

68. [współautor: D. Bębeniec] Geneza i treść wytycznych w sprawie realizacji przez Komisję Europejską art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 20, s. 383-392.

69. [współautor: A. Abramowicz] Katedra Prawa Wyznaniowego, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Lublin 2018, s. 149-180.

70. Religious assistance in public hospitals in the States of the European Union, w: Religious assistance in public institutions – Assistance spirituelle dans les services publics. Proceedings of the XXVIIIth Annual Conference. Jurmala, 13-16 October 2016 – Actes du XXVIIIème colloque annuel. Jurmala, 13-16 octobre 2016, red. R. Balodis, M. R. Blanco, Granada 2018, s. 19-30.

71. Religious assistance in public institutions in Poland, w: Religious assistance in public institutions – Assistance spirituelle dans les services publics. Proceedings of the XXVIIIth Annual Conference. Jurmala, 13-16 October 2016 – Actes du XXVIIIème colloque annuel. Jurmala, 13-16 octobre 2016, red. R. Balodis, M. R. Blanco, Granada 2018, s. 275-286.

72. The Status of Religious Organizations in Poland: Equal Rights and Differentiation, w: Religion, Pluralism, and Reconciling Difference, red. W. Cole Durham, Jr., Donlu D. Thayer, Abingdon – New York: Routledge, 2019, s. 147-158.

73. [współautor: G. Dammacco] Przystąpienie do rokowań w sprawie ustawowej regulacji sytuacji prawnej związku wyznaniowego jako kompetencja rządu. Uwagi na kanwie wyroku włoskiego Sądu Konstytucyjnego nr 52 z 2016 r., "Przegląd Sejmowy" 2019, nr 3, s. 97-122.

74. L’Art. 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: malum necessarium o signum temporis?, w: Parola – Sacramento – Carisma. Scritti in onore di Libero Gerosa in occasione del suo 70º compleanno, red. L. Bianchi, A. Cattaneo, G. Eisenring, Siena: Cantagalli 2019, s. 685-702.

75. Spiritual Care in Public Institutions in Poland: Searching for a Balanced Model, w: Spiritual Care in Public Institutions in Europe, red. J. R. Tretera, Z. Horák, Berlin: Berliner Wissenschaft-Verlag 2019, s. 85-97.

76. [Współautor: M. Ordon] Finansowanie związków wyznaniowych w Republice Włoskiej: zarządzanie środkami z asygnaty podatkowej przedmiotem krytyki Trybunału Obrachunkowego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2019, t. 22, s. 379-429.

77. Das Feiertagsrecht in der Polnischen Republik, “Österreichisches Archiv für Recht and Religion” 2019 cz. 2, s. 312-321. 

78. Conscientious objection of medical doctors under Polish law: Remarks on the judgment of the Constitutional Tribunal of 7 October 2015 (K 12/14), w: Z. Horák, P. Střejpková (red.), Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, Praga: Leges 2020, s. 315-320.

79. [Współautor: D. Bębieniec] Cavanaugh v. Bartelt: jeszcze jedna odsłona sporu o status pastafarianizmu, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 171-185.

80. Securitisation of religious freedom in Poland, w: M. Kiviorg (red.), Securitisation of Religious Freedom: Religion and Limits of State Control – Sécurisation de la liberté religieuse: La religion et les limites du contrôle de l’Etat, Granada: Editorial Comares 2020, s. 325-338

81. Proces realizacji reformy włoskiego systemu utrzymania duchowieństwa zgodnie z Konkordatem z 1984 r. "Studia Prawnicze KUL" 2020, nr 2 (82), s. 307-332; https://doi.org./10.31743/sp.11753

82. Autonomia i niezależność oraz współdziałanie w realacjach między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi jako fundamenty instytucjonalnego prawa wyznaniowego Rzeczypospolitej Polskiej w: Relacje Państwo-Kościół w Europie. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2020, s. 105-139.

83. Ograniczenia wolności kultu religijnego w czasie pandemii COVID-19: między konstytucyjnością a efektywnością, "Przegląd Sejmowy" 2021, nr 3, s. 143-165; https://doi.org/10.31268/PS.2021.36.

84. The challenge of equality of righst: The legal status of religious minorities in Poland. w: The Legal Status of Old and New Religious Minorities in the European Union - Le status juridique des minorites religieuses anciennes et nouveles dans l'Union europeenne, red, M. Ventura, Granada: Editorial Comates 2021, s. 249-263.

85. [Współautor: A. Abramowicz] Ksiądz Profesor Henryk Misztal (1936-2020): Człowiek - Kapłan - Uczony - Nauczyciel, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2021, t. 24, s. 7-23.

86. Islam and human rights in Poland, w: Islam and human rights in the European Union, red. L. Papadopoulou, Granada: Editorial Comares 2022, s. 327-339.

87. [Współautorzy: D. Wadowski, J. Szulich-Kałuża, M. Nowak, M. Chmielewski] The Catholic Church in Poland, Her Faithful, and the Restrictions on Freedom to Practise Religion during the First Wave of the COVID-19 Pandemic, "Religions" 2022, vol. 13, nr 12, (Religions: 13: 1228); https://doi.org/10.3390/rel13121228.

88. [Współautor: D. Walencik] Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych po wprowadzeniu "Polskiego Ładu" : uwagi do ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2022, t. 25, s. 293-307; https://doi.org/10.31743/spw.13724.   

89. Taxation of religious organisations in Poland, w: Taxation, Religions and Philosophical and Non-Confessional Organisations in Europe, red. Miguel R. Blanco, Granada: Editorial Comares 2023, s. 167-176.

 

Recenzje:

1. La libertà religiosa negli insegnamenti di Giovanni Paolo II (1978-1998), a cura di Alessandro Colombo, Milano: Vita e Pensiero 2000, ss. 287, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2002, t. 5, s. 257-260;
2. Podstawowe akty ustrojowe Państwa Miasta Watykańskiego, wstęp i opracowanie Wojciech Jakubowski, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk - Warszawa 2004, ss. 188, „Prawo - Administracja - Kościół" 2004, nr 4(19), s. 211-215;
3. Michał Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004, ss. 221, „Przegląd Sejmowy" 2005, nr 3, s. 169-175;
4. Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, a cura di A. Nardini, G. di Nucci, Roma 2001, ss. 625, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2005, t. 8, s. 385-392;

5. P. Ryguła, Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931-1992, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, ss. 467, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 257-264;

6. Andrzej Szymański, Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze publicznoprawnej w latach 1945-1965. Studium historyczno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 263, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2011, t. 14, s. 359-366;

7. Le confessioni religiose nel diritto dell’Unione europea, red. L. De Gregorio, Bologna: Il Mulino 2012, ss. 265, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15, s. 335-341;

8. Paweł Leszczyński, Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2012, ss. 559, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 16, s. 356-367;

9. Norman Doe, Law and Religion in Europe. A Comparative Introduction, Oxford University Press 2011, s. xxviii + 306, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 6, s. 170-177;

10. Piotr Steczkowski, Penitencjaria Apostolska XIII – XVI w. Powstanie. Ewolucja. Odnowienie, Rzeszów: Zakład Poligraficzny Zbigniew Gajek 2013, ss. 275, "Roczniki Nauk Prawnych" 2013, nr 4, s. 177-179;

11. Marcin A. Mielczarek, Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa: Difin SA 2013, ss. 293, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 371-379.

12. Michał Hucał, Oddziaływanie brytyjskiej ustawy o prawach człowieka z 1998 r. na Kościół Anglii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015, ss. 302, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2017, t. 20, s. 393-401.

13. O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria, red. ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Krzysztof Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe, Fundacja "Utriusque Iuris", Warszawa, 2016, s. 385, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 2(145), s. 160-167.

 

Hasła encyklopedyczne:

1. Fundusz kościelny, w: Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C.H.Beck,  Warszawa 2008, s. 963-964;

2. Klauzula sumienia, w: Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C.H.Beck,  Warszawa 2008, s. 964-966;

3. Równouprawnienie związków wyznaniowych, w: Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C.H.Beck,  Warszawa 2008, s. 975;

4. Zakaz dyskryminacji, w: Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C.H.Beck,  Warszawa 2008, s. 979-981;

5. Niedziela. Aspekt prawny, Encyklopedia Katolicka, t. XIII, TNKUL, Lublin 2009, kol. 1056-1057;

6. Państwo Kościelne, Encyklopedia Katolicka, t. XIV, TNKUL, Lublin 2010, kol. 1255-1257;

7. Państwo a związki wyznaniowe, w: Leksykon Administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, s. 255-258;

8. Klauzula kościelna, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, s. 149-153;

9. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, s. 468-475; 

10. Związki wyznaniowe, Encyklopedia Katolicka, t. XX, TNKUL, Lublin 2014, kol. 1526-1527.

11. Fundusz Kościelny, w: Leksykon prawa kanonicznego, red. M. Sitarz, Lublin 2019, kol. 822-827.

12. Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, w: Leksykon prawa kanonicznego, red. M. Sitarz, Lublin 2019, kol. 1275-1282.

13. Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski, w: Leksykon prawa kanonicznego, red. M. Sitarz, Lublin 2019, kol. 1282-1288.

14. Niedziela. II. Aspekt prawny, w: Leksykon prawa kanonicznego, red. M. Sitarz, Lublin 2019, kol. 1802-1804.

15. Państwo Kościelne, w: Leksykon prawa kanonicznego, red. M. Sitarz, Lublin 2019, kol. 2024-2029

16. Prawo wyznaniowe, w: Leksykon prawa kanonicznego, red. M. Sitarz, Lublin 2019, kol. 2221-2223.

 

Glosy:

1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 r. (sygn. akt I ACa 608/13), "Przegląd Sejmowy" 2014, z. 5, s. 152-158.

2. Przekonania (nie)objęte ochroną z art. 9 EKPC. Glosa do postanowienia ETPC z 9.11.2021 r., Hermina Geertruida De Wilde v. Niderlandy, "Państwo i Prawo" 2023, z. 2, s. 168-178. 

 

Opinie prawne:

1. (współautor) Opinia prawna dotycząca konsekwencji wejścia w życie Traktatu z Lizbony dla polskiego prawa wyznaniowego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 211-250;

2. (współautor) Opinia prawna w sprawie wniosku grupy posłów o usunięcie krzyża z sali posiedzeń plenarnych Sejmu RP, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2011, z. 4, s. 88-104.

3. Włochy, w: Ekspertyza w sprawie rejestracji wspólnot religijnych względnie innej formy wprowadzania tych podmiotów do obrotu prawnego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej poza Polską (wykonana przez ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 6, s. 268-273.

 

Wystąpienia podczas konferencji naukowych:

1. Osoby duchowne w nowym systemie ubezpieczeń społecznych; Czas reform, Lublin, 26 listopada 1999 r.
2. Sytuacja prawna osób duchownych - katechetów w zakresie ubezpieczeń społecznych; Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, Krosno, 26 października 2000 r.
3. Źródła prawa wyznaniowego; Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003 r.
4. Ubezpieczenie społeczne duchownych; Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004 r.
5. Rola związków wyznaniowych w kształtowaniu własnej sytuacji prawnej - doświadczenia włoskie; Funkcje publiczne związków wyznaniowych, Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006 r.
6. Il diritto delle nazioni dell'Unione Europea a definire liberamente i propri legami con le religioni; Protection of National Identity in European Union, Kowno, 10-11 listopada 2006 r. 
7. Regulacje wyznaniowe w Konstytucji Republiki Włoskiej; X lat regulacji wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny, Białystok, 26-27 września 2007 r.
8. Proceduralne aspekty układowego regulowania stosunków między państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi w Republice Włoskiej; Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, Krasnobród, 13-15 maja 2008 r.
9. Perspektywy zmiany modelu finansowania instytucji kościelnych w Polsce; Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych, Lublin, 10 czerwca 2008 r.

10. Zasada dwustronności w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi; O wielowymiarowości badań religioznawczych, Poznań, 8-10 września 2008 r.

11. The principle of bilateralism in the relations between the Republic of Poland and churches and other religious denominations; Christian values in postmodern society, Kowno, 24 października 2008 r.

12. Bezstronność religijna władz Rzeczypospolitej Polskiej a finansowanie związków wyznaniowych; Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia teorii, modelu normatywnego i praktyki na tle art. 25 ust. 2 Konstytucji, Warszawa, 26 listopada 2008 r.
13. Il dialogo fra lo Stato e la Chiesa Cattolica in Polonia; Santa Sede, Conferenze episcopali, Stati: esperienze di Paesi dell'Unione Europea, Rzym, 16-17 stycznia 2009 r.

14. Relacje Państwa oraz kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej; Podstawy regulacji stosunków Państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej, Lublin, 24 kwietnia 2009 r.

15. Ewolucja statusu prawnego osób duchownych w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009, Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r.

16. Rozwój polskiego prawa wyznaniowego w latach 1989-2009; Kościół w Polsce w nowej sytuacji ustrojowo-prawnej (1989-2009), Przemyśl, 19 listopada 2009 r.

17. Symbole religijne w przestrzeni publicznej w państwie świeckim; Godność człowieka - Prawa człowieka  - Krzyż. W kręgu koncepcji Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka (1933-2009), Lublin, 8-9 grudnia 2009 r.

18. Symbole religijne w przestrzeni publicznej w państwie świeckim; Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Tomaszów Lubelski, 16 kwietnia 2010 r.

19. Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej w prawie włoskim; Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, Ulanów, 26-27 maja 2010 r.

20. Proboszcz jako reprezentant parafii rzymskokatolickiej w stosunkach majątkowych; Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, Gniezno, 11-12 września 2010 r.

21. Sprawy majątkowe jako element stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi; Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2011 r.

22. Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi we Włoszech; Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), Lublin, 9-10 grudnia 2011 r.

23. Pomiędzy prawnym a ideologicznym rozumieniem świeckości państwa; Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, Sromowce Niżne n. Dunajcem, 7-9 marca 2012 r.

24. Zwolnienia i ulgi podatkowe jako forma finansowania związków wyznaniowych ze środków publicznych; Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych – stan aktualny oraz perspektywy zmian, Kamień Śląski, 24-25 kwietnia 2012 r.

25. Dialog między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi; Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków, 17-20 maja 2012 r.

26. Symbole religijne w szkole publicznej; Religia i etyka w edukacji publicznej, Warszawa, 16 listopada 2012 r.

27. Prace nad zmianami w systemie finansowania Kościoła w Polsce; Źródła finansowania Kościoła w Polsce, Lublin, 25 kwietnia 2013 r.

28. The Status of Religious Organizations in Poland: Equal Rights and Differentiation; Religion, Democracy, and Equality, Richmond (Virginia), 21-23 sierpnia 2013 r.

29. Konkordatowa reforma systemu finansowania Kościoła we Włoszech; Kościół - Państwo (w 20-tą rocznicę podpisania Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską), Przemyśl, 14 listopada 2013 r.

30. Prawo do praktykowania religii; Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, Lublin, 28 listopada 2013 r.

31. Ubezpieczenia społeczne osób duchownych – specyfika i perspektywy zmian; Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem, Lublin, 3-4 kwietnia 2014 r.

32. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej a wolność sumienia i religii; Presence of the Cross in the Publilc Space, Lublin, 12-13 listopada 2014 r.

33. Wolność religijna we Włoszech; Religious Freedom Today – on 50th Anniversary of Vatican II Decree on Religious Freedom Dignitatis Humanae, Brenna, 16-17 kwietnia 2015 r.

34. Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie; Katolickie zasady relacji Państwo – Kościół a prawo polskie, Warszawa, 20 maja 2015 r.

35. Prawo polskie wobec sprzeciwu sumienia lekarza; Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w 20. rocznicę ogłoszenia, Lublin, 27 listopada 2015 r.

36. Prawo a sumienie chrześcijanina; Gdy prawo jest w konflikcie z sumieniem, Przemyśl, 3 marca 2016 r.

37. Sprzeciw sumienia pracowników służby zdrowia – polskie kontrowersje i dylematy; Zakarpackie czytania z prawa, Użhorod, 21-23 kwietnia 2016 r.

38. The Chaplaincy in the hospitals; Religious assistance in public institutions, Jurmala (Łotwa), 13-16 października 2016 r. 

39. Prawne uwarunkowania funkcjonowania KUL w okresie Polski Ludowej; Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. KUL w realiach systemu komunistycznego (1944-1989), Lublin, 20-21 października 2016 r.

40. Zadania uniwersytetów katolickich według Jana Pawła II; Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II, Lublin, 9 czerwca 2017 r.

41. Ochrona wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym w postulatach Stolicy Apostolskiej i traktatach Unii Europejskiej; Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Poznań, 3-5 września 2017 r.

42. Prawa osób, których dotyczą dane przetwarzane przez podmioty kościelne; Polskie Forum e-Liderów Kościoła katolickiego, Warszawa, 22 marca 2018 r.

43. The legal status of minority religious organizations in Poland (the significance of the principle of equal rights of churches and other religious organizations); Dies Iuris Tyrnavienses. Rule of Law - between Science and Art, Trnawa, 21 września 2018 r.

44. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a świeckość państwa – uwagi de lege lata; 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?, Olsztyn - Tumiany, 6-8 maja 2019 r.

45. Spiritual Care in Pubblic Institutions in Poland: Searching for a Balanced Model; Spiritual Care in Public Institutions, Praga, 14 czerwca 2019 r.

46. Integrazione europea, vita democratica e confessioni religiose: a proposito dell’articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; Sicurezza, legalità, sviluppo: il dialogo euro-mediterraneo, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 28-29 listopada 2019 r.

47. Rzeczpospolita Polska jako państwo świeckie w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.; Relacje państwo – wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Uwarunkowania – modele – doświadczenia – wyzwania, Lublin, 16-17 października 2020 r.

48. Ograniczenia wolności kultu religijnego ze względu na ochronę zdrowia publicznego: uwagi na temat nieprzygotowania polskiego prawa na czas epidemii; Wolność uzewnętrzniania przekonań religijnych, Mała Wieś 7-9 września 2021 r.

49. Ograniczenia wolności praktykowania religii ze względu na epidemię COVID-19 z perspektywy zasady bezpieczeństwa prawnego; Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina - Niemcy, Lublin, 17-18 września 2021 r. 

50. Presentation of the monograph Religious Symbols in the Public Sphere; The Protection of Religious Freedom in Central and Eastern Euopean Countres, Budapeszt, 26 listopada 2021 r.

51. Nauczanie religii i etyki w świetle obowiązującego prawa; Etyka w polskiej szkole, on-line, 10 grudnia 2021 r.

52. Are joke religions a challenge for the traditional systems of law on religion? The case of the Flying Spaghetti Monster in Poland; Human Dignity, Law, and Religious Diversity: Designing the Future of Inter-Cultural Societies, Kordoba (Hiszpania), 19-21 września 2022 r.  

53. Między radykalną separacją a religią państwową. Polski model relacji Państwo - Kościół na tle rozwiązań europejskich; Relacje Państwo - Kościół jakich potrzebuje dziś Polska. Ile autonomii, ile współpracy?, Warszawa, 3 marca 2023 r.

 

 

Publikacje popularnonaukowe:

Krzyż nie rani, Gość Niedzielny 50/2014; https://info.wiara.pl/doc/2276446.Krzyz-nie-rani 

Dlaczego Kościół nie jest zwolennikiem „państwa wyznaniowego”? Rozmowa z profesorem KUL-u, Aleteia; https://pl.aleteia.org/2018/09/11/dlaczego-kosciol-nie-jest-zwolennikiem-panstwa-wyznaniowego-rozmowa-z-profesorem-kul-u/ (2018)   

Déjà vu – czyli projekt ustawy o świeckim państwie, eKAI; https://ekai.pl/ks-prof-stanisz-deja-vu-czyli-projekt-ustawy-o-swieckim-panstwie/ (2019)

Między radykalną separacją a religią państwową. Polski model relacji Państwo - Kościół na tle rozwiązań europejskich, eKAI; https://www.ekai.pl/dokumenty/miedzy-radykalna-separacja-a-religia-panstwowa-polski-model-relacji-panstwo-kosciol-na-tle-rozwiazan-europejskich-tekst-wykladu-ks-prof-piotra-stanisza/ (2023)

 

Zainteresowania:

Dobra książka, sport, wędkowanie, "Grałem jako prawy obrońca" - Ks. prof. Piotr Stanisz, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL opowiada jak został prawnikiem, "Rzeczpospolita", rp.pl  z 16.12.2014

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2023, godz. 06:05 - Marta Ordon