Staże dla studentów/tek WNH KUL

Projekt "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL" przewiduje realizację wysokiej jakości staży dla 221 studentów/tek (osoby nieaktywne zawodowo) ostatniego roku (rok akademicki 2015/16 i 2016/17) studiów stacjonarnych II stopnia niżej wymienionych kierunków:

 • filologia angielska,
 • filologia germańska,
 • filologia polska,
 • filologia słowiańska,
 • filologia romańska,
 • historia,
 • historia sztuki.  

W projekcie przewidziane są następujące zadania:

 

Zadanie 1. STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW: FILOLOGIA ANGIELSKA, GERMAŃSKA, POLSKA, ROMAŃSKA, SłOWIAŃSKA WNH KUL (01.05.2016-31.03.2018) (realizacja 99 trzymiesięcznych staży w wymiarze 168 godz./m-c i 66 trzymiesięcznych staży w wymiarze 120 godz./m-c.

Zadanie 2. STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU HISTORIA WNH KUL (01.05.2016-31.03.2018, 18 trzymiesięcznych staży w wymiarze 168 godz./m-c i 12 trzymiesięcznych staży w wymiarze 120 godz./m-c).

 

Zadanie 3. STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU HISTORIA SZTUKI WNH KUL (01.05.2016-31.03.2018, 16 trzymiesięcznych staży w wymiarze 168 godz./m-c i 10 trzymiesięcznych staży w wymiarze 120 godz./m-c)

 

Celem ww. zadań jest rozwój praktycznego kształcenia studentów/tek, którzy/e podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych, organizacjach non-profit, itp. 

Jakie korzyści otrzyma uczestnik/czka stażu?

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługują korzyści takie jak:

 • wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 2.000,00 zł brutto/miesiąc,
 • refundacja kosztów zakwaterowania do 360,00 zł/m-c (w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania),
 • potwierdzenie odbycia stażu (po jego zakończeniu),
 • opinia/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektu pod nr tel. 81 445-42-82 lub emailem: stazewnh@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 15:20 - Beata Cybulak