Listy rankingowe kandydatów/tek na staże krajowe z dnia 09.06.2017:

 

Lista rankingowa kandydatów z kierunku bezpieczeństwo narodowe (I stopnia)

Lista rankingowa kandydatów z kierunku stosunki międzynarodowe (I stopnia)

Lista rankingowa kandydatów z kierunku bezpieczeństwo narodowe (II stopnia)

 

Listy rankingowe kandydatów/tek na staże zagraniczne z dnia 09.06.2017:

 

Lista rankingowa kandydatek z kierunku bezpieczeństwo narodowe (II stopnia)

 

Listy rankingowe kandydatów/tek na staże krajowe z dnia 05.06.2017:

 

Lista rankingowa kandydatek z kierunku bezpieczeństwo narodowe (I stopnia)

 

Listy rankingowe kandydatów/tek na staże krajowe z dnia 25.05.2017:

 

Lista rankingowa kandydatek z kierunku bezpieczeństwo narodowe (I stopnia)

Lista rankingowa kandydatek z kierunku stosunki międzynarodowe (I stopnia)

Lista rankingowa kandydatów z kierunku bezpieczeństwo narodowe (I stopnia)

 

Listy rankingowe kandydatów/tek na staże zagraniczne z dnia 25.05.2017:

 

Lista rankingowa kandydatek z kierunku stosunki międzynarodowe (I stopnia)

 

Listy rankingowe kandydatów/tek na staże krajowe z dnia 27.03.2017:

 

Lista rankingowa kandydatek z kierunku bezpieczeństwo narodowe (I stopnia)

Lista rankingowa kandydatek z kierunku stosunki międzynarodowe (I stopnia)

Lista rankingowa kandydatek z kierunku bezpieczeństwo narodowe (II stopnia)

Lista rankingowa kandydatów z kierunku bezpieczeństwo narodowe (II stopnia)

 

Listy rankingowe kandydatów/tek na staże zagraniczne z dnia 27.03.2017:

 

Lista rankingowa kandydatek z kierunku stosunki międzynarodowe (I stopnia)

Lista rankingowa kandydatów z kierunku bezpieczeństwo narodowe (I stopnia)

 

Listy rankingowe kandydatów/tek na staże krajowe z dnia 01.03.2017:

 

Lista rankingowa kandydatek z kierunku bezpieczeństwo narodowe (I stopnia)

Lista rankingowa kandydatek z kierunku bezpieczeństwo narodowe (II stopnia)

Lista rankingowa kandydatów z kierunku bezpieczeństwo narodowe (I stopnia)

Lista rankingowa kandydatów z kierunku stosunki międzynarodowe (I stopnia)

Lista rankingowa kandydatów z kierunku bezpieczeństwo narodowe (II stopnia)

 

Listy rankingowe kandydatów/tek na staże zagraniczne z dnia 01.03.2017:

 

Lista rankingowa kandydatek z kierunku stosunki międzynarodowe (I stopnia)

Lista rankingowa kandydatów z kierunku bezpieczeństwo narodowe (I stopnia)

Lista rankingowa kandydatów z kierunku stosunki międzynarodowe (I stopnia)

 

ZASADY REKRUTACJI NA STAŻE:

 

1. Rekrutacja na staże będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości szans, w tym bez względu na płeć, zgodnie z zasadami ujętymi w Strategii Rozwoju KUL na lata 2014-2020.

2. Rekrutacja na staże będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w trybie ciągłym, do wyczerpania miejsc. Dokładny termin rekrutacji zostanie ogłoszony na podstronie www projektu, na platformie e-kul oraz przekazany podczas spotkań informacyjnych. Warunkiem udziału w rekrutacji jest spełnienie warunków, o których mowa w § 3 Regulaminu oraz dostarczenie do Biura projektu Formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie i rozwiązanie testu wiedzy.

3. Formularze zgłoszeniowe wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie będą dostępne w Biurze projektu, na podstronie www oraz podczas spotkań informacyjnych.

4. Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie należy czytelnie i kompletnie wypełnić, podpisać, a następnie dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Biura projektu: Sekcja Funduszy Strukturalnych, Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Racławickie 14 (II piętro, pok. CN-201), 20-950 Lublin.

5. Rekrutacja na staże będzie obejmować dwa etapy:

- I stopnia (formalna): dokonywana metodą 0-1 (spełnia – nie spełnia), z wykluczeniem studentów/tek innych kierunków/roczników studiów,

- II stopnia (merytoryczna): z wykorzystaniem wyników testów wiedzy.

6. Ocena formalna będzie obejmować:

- weryfikację, czy kandydat/tka spełnia warunki uczestnictwa w projekcie,

- ocenę kompletności i poprawności wypełnienia Formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie.

7. Ocena merytoryczna będzie dokonywana na podstawie rozwiązania testu wiedzy.

8. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 100, minimalna - 70.

9. Listy kandydatów/tek, którzy/e pozytywnie przeszli/ły ocenę formalną i merytoryczną, sporządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zostaną umieszczone na podstronie www w zakładce Rekrutacja. Kandydaci/tki będą informowani/e o wynikach oceny formalnej i merytorycznej także drogą elektroniczną.

10. Selekcja do poszczególnych Jednostek Przyjmujących będzie prowadzona na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalna liczba punktów: 10).

11. Każdy kandydat/tka wskaże w Formularzu zgłoszeniowym wymiar godzinowy odbywania stażu spośród dwóch możliwości: 120 godz./m-c i 168 godz./m-c. Na staże trwające 168 godz./m-c w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej (minimalna liczba 70% punktów tj. 7). Po przeprowadzeniu tego postępowania zostaną utworzone listy rankingowe kandydatów/tek do odbycia stażu w danej Jednostce Przyjmującej.

11. Listy, o których mowa w ust. 10, zostaną sporządzone z podziałem na Jednostki Przyjmujące.

12. Listy, o których mowa w ust. 10, sporządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zostaną umieszczone na podstronie www w zakładce Rekrutacja. Kandydaci/tki będą informowani/e o wynikach rekrutacji na staże także drogą elektroniczną.

13. W przypadku kandydatów/tek z tą samą liczbą punktów z rozmowy kwalifikacyjnej o miejscu na liście będzie decydować liczba punktów uzyskana z testu wiedzy.

14. Osoby, które nie otrzymały wystarczającej liczby punktów, aby zakwalifikować się na staż w danej Jednostce Przyjmującej, zostaną umieszczone na liście rezerwowej, sporządzonej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Lista rezerwowa zostanie umieszczona na podstronie www w zakładce Rekrutacja.

15. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki projektu z udziału w stażu, zostanie wybrana następna osoba z listy rezerwowej, według liczby zdobytych punktów.

16. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata/tki na staż podejmie Jednostka Przyjmująca.

17. Uczestnik/czka projektu może wziąć udział w stażu tylko jeden raz.

18. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej będą odbywać się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów/tek dopuszcza się możliwość zwołania dodatkowych posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej. Dokładny termin posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej będzie każdorazowo ogłaszany na podstronie www.

19. Absolwenci/tki mogą brać udział w stażach w ramach projektu, pod warunkiem, że umowa na realizację stażu została zawarta jeszcze w trakcie trwania kształcenia, a staż rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu studiów. Nie powinien to być okres przekraczający 3 miesiące.

 

ZAKRES MATERIAŁU DO OPANOWANIA DO TESTU WIEDZY

 

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2018, godz. 11:13 - Kamil Augustyniak