Jarosław Czapliński      ks. mgr Jarosław Czapliński

 Zainteresowania naukowe:

- Psychologiczne aspekty rodzicielstwa zastępczego

- Psychologiczna problematyka zjawiska martwienia się

- Tolerancja niejednoznaczności i niepewności w procesie adaptacji do rodzicielstwa

 

Kursy, staże, praktyki:

- Posiada stopień nauczyciela kontraktowego;

- Praktyki oraz staż zawodowy w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu;

- Wielokrotnie pełniona funkcja wychowawcy dzieci i młodzieży na wyjazdach kolonijnych;

- Wolontariat w świetlicy środowiskowej Caritas we Wrocławiu;

- Certyfikat VCC opiekuna dziecięcego;

- Instruktor dziecięcych kursów pierwszej pomocy;

- Uczestnik warsztatów na temat wsparcia psychologicznego dla osób z doświadczeniem traumy;

 
   mgr Lidia Chochorowska
 Zainteresowania:

- Relacje rodzinne; szczególnie relacja matka – dziecko,

- autodestruktywność,

- teorie relacji z obiektem,

- Psychoterapia, zaburzania osobowości,

- Psychodietetyka, tematyka zdrowia i odżywiania.

 

Szkolenia:

- Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (w trakcie certyfikacji),

- Podyplomowe Studia Pedagogiczne z uprawnieniami pedagogicznymi,

- Psychodietetyka,

- Digital Storytelling.

 

Doświadczenie zawodowe/praktyki:

- Obecnie pracuje w prywatnej placówce psychologiczno-pedagogicznej Syntonia. Dodatkowo prowadzę warsztaty oraz szkolenia z zakresu kompetencji miękkich,

- Praktyki przyuczające do zawodu trenera/wykładowcy w firmie Rajos Consulting,

- Praktyki jako szkoleniowiec „jak radzić sobie z trudnym klientem – techniki”,

- Praktyki jako szkoleniowiec „komunikacja” (proces budowania i utrzymywania komunikacji, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje),

- Staż w Ex CORDIS Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii – na Oddziale Dziennym oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy,

- praktyki pedagogiczno-dydaktyczne w Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem,

- Staż w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Mieczysława Kaczyńskiego na oddziale ogólnopsychiatrycznym.

- Praktyki w Klinice Psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Krakowie na oddziale młodzieżowym.

 
       mgr Natalia Lisowska

Zainteresowania:

 - psychoterapia, psychologia kliniczna, psychologia rodziny, psychodietetyka, medycyna naturalna

- zagadnienia: zaburzenia osobowości, schizofrenia

 

Odbyła praktyki i staże:

- w Klinice Psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Krakowie UJ CM, Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Mieczysława Kaczyńskiego na oddziale dzieci i młodzieży, w

Ex CORDIS Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii w Lublinie – na Oddziale Dziennym oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy

- w trakcie certyfikacji psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

- obecnie pracuje jako psycholog psychoterapeuta w prywatnej placówce psychologiczno-pedagogicznej Centrum Terapii Gra w Klasy oraz jako trener - prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu coachingu, kompetencji miękkich, psychoedukacji

 
 Karolina Ludwikowska      mgr Karolina Ludwikowska

Zainteresowania naukowe:

-Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby, w tym żałoby powikłanej (narzędzia pomiaru, uwarunkowania)

-Koncepcja niejednoznacznej utraty, żałoba zamrożona i problematyka zaginięć

-Tolerancja niejednoznaczności, narzędzia jej pomiaru i znaczenie dla funkcjonowania jednostki: w procesie adaptacji do wymagań w nowym środowisku oraz w radzeniu sobie ze stratą

 

Doświadczenie zawodowe:

-Obecnie w trakcie szkolenia „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzonego w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
-Prowadziła poradnictwo psychologiczne w Przychodni Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala w  Koszalinie i w Poradni Zdrowia KUL.
-Prowadziła warsztaty dla osób cierpiących na schizofrenię w ramach wolontariatu w Stowarzyszeniu Misericordia
-Przeprowadziła wiele szkoleń i treningów psychologicznych z zakresu: psychologicznych aspektów doświadczania żałoby w rodzinie, pracy z osobami chorującymi na schizofrenię, spotkania informacyjno-edukacyjne dla młodzieży licealnej z zakresu problematyki kryzysów i zaburzeń psychicznych

 

Publikacje:

 • Ludwikowska, K. i Steuden, S. (2017). Radzenie sobie ze stratą i sposób doświadczania śmierci rodzica przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin alkoholowych i niealkoholowych. Polskie   Forum Psychologiczne, 22(1), 20-39.
 • Ludwikowska, K. (2017). Uwarunkowania zdrowia psychospołecznego dzieci i młodzieży doświadczających żałoby. W: J. Chmielewski, A. Kasperczyk, M. Szpringer (red.), Ochrona,prewencja i profilaktyka zdrowia (s. 125-136). Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Ludwikowska, K. (2017). Żałoba po utracie bliskiej osoby w traumatycznych okolicznościach. W: Opozda, M. Parzyszek (red.), Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby (s.161-174). Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 • Ludwikowska, K. (2016). Cierpienie po utracie bliskiej osoby – czynniki wpływające na przebieg procesu żałoby. W: M. Rajewska, P. Szczepańczyk (red.), Cierpienie i różne jego aspekty (s.96-113). Siedlce: Unitas.
 • Dziwota, K., Dudek, A., Szpak, A., Ludwikowska, K., Kowalski, D., Dziwota, E., Olajossy, M (2016). Value preferences in individuals with low and high self-esteem. Current Problems of  Psychiatry, 17(2), 97-106.
 • Ludwikowska, K. (2016). „Bliscy boją się być blisko, żeby nie być dalej” – jakość relacji małżeńskiej a syndrom pustego gniazda. W: M. Brzeziński, J. Jęczeń, R. Podpora (red.), Dialog z młodymi o małżeństwie i rodzinie (s. 49-63). Lublin: Gaudium.
 • Lachowska, B., Ludwikowska, K. (2015). Kryzys w wymiarze rodzinnym – rodzina w obliczu W: A. Chyczewska, I. Kijowska (red.), Człowiek w obliczu kryzysu – różne wymiary kryzysu. Przyczyny – konsekwencje – możliwości przeciwdziałania (s. 105 – 118). Elbląg: Wydawnictwo PWSZ.
 

Julia Łopuszańska

 
     mgr Julia Łopuszańska

Zainteresowania naukowe:

- intymność i zaufanie w kontekście bliskich związków interpersonalnych

- kształtowanie się bliskich relacji na początkowym etapie związku

- rozprawa doktorska pt: „Zaufanie a intymność w związku narzeczeńskim”

- Teatr Forum w ujęciu psychologicznym

 

Doświadczenie zawodowe:

- pracuje jako psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy „Misericordia” w Lublinie

- realizuje projekty rozwojowe i psychologiczne z osobami niepełnosprawnymi ruchowo oraz chorującymi psychicznie

- zajmuje się prowadzeniem warsztatów dramowych i szkoleń dla różnych grup (młodzież, niepełnosprawni, osoby starsze)

- pracuje metodą Teatru Forum wraz z grupą LUB Drama w Lublinie

 

Publikacje:

 • Łopuszańska, J. (2016). Rola intymności w bliskich związkach. W: Z. Gaś (red.) Rodzina a profilaktyka zaburzeń w zachowaniu (s. 37-43). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe.
 • Łopuszańska, J. (2016). Zróżnicowanie narcyzmu i makiawelizmu u osób uzdolnionych plastycznie i u osób o przeciętnych uzdolnieniach. Studia Psychologica.
 • Łopuszańska, J., Sabaj, M. (2016). Taniec lekarstwem ciała, umysłu i relacji. W: J. Leśny, J. Nyćkowiak (red.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Humanistyczne i Społeczne. Monografie 2016. Poznań: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy.
 • Borowiak, J., Duda, E., (2012). Wychowanie dzieci a tendencje narcystyczne. W: Пасічник, 1. Д., Кралюк, П. М., Кал амаж, Р. В., Шостак, І. В., Шугай, М. А., Штурхецький, С. В., (red.) Студентські наукові записки. Серія "Соціально-політичні науки (s. 189-193). Ви­давництво Національного університету "Острозька академія".
 
 Monika Sabaj      mgr Monika Sabaj - Sidur

Zainteresowania naukowe:

- bliskie związki interpersonalne: funkcjonowanie w bliskich związkach osób z narcystycznymi zaburzeniami osobowości, przemoc psychiczna i emocjonalna w bliskich związkach

- znaczenie środowiska rodzinnego w kszałtowaniu nadziei na sukces i samooceny adolescentów    - arteterapia i jej związek z funkcjonowaniem człowieka                                           

- kreatywność, metody szybkiego uczenia się

 

Staże zagraniczne:

INAVEM - Institut National d'aide aux Victimes et de Médiation, Paryż, Francja;           

Paris Aide aux Victimes, Paryż, Francja;

SIAVIC -Service Intercommunal d'aide aux victimes, Roubaix, Francja;

Art Therapie Virtus, Paryż,Francja;                                   

 

Staże pozwoliły na zapoznanie się z pracą instytucji koordynujących działania pomocowe i mediacyjne na terenie całej Francji oraz świadczące wsparcie psychologiczno-prawnicze dla ofiar ataków terrorystycznych, ofiar przemocy, wypadków, przestępstw itp. Uczestniczyłam w sesjach arteterapii z udziałem ofiar ataków terrorystycznych.

 

Szkolenia i praktyka zawodowa:

- Certyfikat VCC Doradcy Zawodowego;                                                                   

- Certyfikat Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;                                   

- Ponad 200 godz. odbytych szkoleń o tematyce arteterapeutycznej i psychologicznej;   

- Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi jako psycholog w OREW oraz przedszkolu integracyjnym.                                                   

- Trenerka metod efektywnej nauki i kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz prowadząca szkolenia i indywidualne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych. 

 

 

 

     mgr Sabina Więsyk

 

 

 Zainteresowania naukowe:
 • Rodzina w kryzysie: wewnątrzsystemowe mechanizmy zmierzające do utrzymania spójności, sposoby i rodzaje wdrażanych strategii mających na celu rozwiązanie konfliktów.
 • Specyfika funkcjonowania rodzin z dzieckiem ,,problemowym” (niepełnosprawność, zaburzenia zachowania)
 • Czynniki wpływające na osiąganie satysfakcji z małżeństwa: osobowość, hierarchia wartości, doświadczenia i postawy wyniesione z rodziny pochodzenia, kompetencje społeczne, itp.
 • Dorosły jedynak: jego potrzeby i kompetencje społeczne wobec wyzwań zawodowo-rodzinnych.
 • Zarządzanie sobą w czasie

 

Wykształcenie i odbyte szkolenia:

 • Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • Studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • Szkolenie: diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia w zaburzeniach psychicznych i rozwojowych u dzieci i młodzieży
 • I Stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Szkoła Trenerów PKR: Kurs Trenerski I stopnia

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Terapeuta w Centrum Zdrowia ,,Przyjaźni”: prowadzenie terapii z osobami dorosłymi na dziennym oddziale psychiatrycznym (terapia grupowa i indywidualna)]
 • Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: praca z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, przeprowadzanie diagnoz, konsultacji oraz terapii indywidualnych
 • Specjalista do spraw personalnych: doradztwo zawodowe
 
            mgr Jagoda Łokczewska

Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2015/2016 oraz Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów Miasta Lublin w roku akademickim 2016/2017.

 

Zainteresowania:

- Psychologiczne aspekty funkcjonowania mężczyzn w rolach społecznych, głównie w rolach rodzinnych                                                                                                                              

 - Interesujące mnie zagadnienia rozważam na gruncie teorii autodeterminacji Ryana i Deciego oraz koncepcji zgodności z Ja (ang.self-cocncordance) Sheldona i Kassera.         

- W swoich badaniach wykorzystuje metodę Projektów Osobistych  Little’a łącząc podejście idiograficzne z nomotetycznym.

 

Doświadczenie zawodowe:

-Jako wolontariusz pracowała  w placówkach oświatowo-wychowawczych, fundacji, świetlicy środowiskowej. Uwielbia pracę z dziećmi i ich rodzicami.                                          

 -Wiedzę o testach psychologicznych pogłębiała pracując jako praktykant w Pracowni Psychometrycznej KUL,                                                                                                              - W latach 2013/2016 współpracowała z Aresztem Śledczym w Lublinie realizując projekt „Studenci bez granic”.                                                                                                       

  -Aktualnie pracuje w obszarze związanym z zasobami ludzkimi oraz rekrutacją pracowników.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2017, godz. 20:05 - Lidia Chochorowska