Zadania w zakresie realizowania projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowe, europejskie).

 

1. Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie możliwości pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych (krajowych i europejskich), poprzez:

  • informowanie o aktualnych konkursach i wytycznych, o procedurach wyboru partnerów w projektach oraz udostępnianie dokumentacji konkursowej,
  • przeprowadzanie konsultacji z pracownikami uczelni,
  • inicjatywa wskazania możliwości dofinansowania realizacji pomysłów pracowników KUL z ww. funduszy,
  • prowadzenie ewidencji planowanych/realizowanych i zakończonych projektów.

2. Przygotowywanie wniosków na realizację projektów współfinansowanych z ww. funduszy - pod względem formalno-prawnym oraz pod względem merytorycznym we współpracy z właściwymi jednostkami /pracownikami naukowymi KUL łącznie z prowadzeniem dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie realizacji projektu.

3. Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy zewnętrznych poprzez zapewnienie kadry zarządzającej projektem oraz kontrolę projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne uczelni jako lider lub partner projektu.

4. Współpraca z innymi instytucjami uczestniczącymi w procesie zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy zewnętrznych.

5. Inicjowanie projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.

 

Zadania w zakresie komercjalizacji wiedzy i technologii.

 

Dział Komercjalizacji Wiedzy zajmuje się transferem wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych w KUL. Do jej zadań należą m.in. identyfikowanie projektów posiadających potencjał komercjalizacyjny, wspieranie pracowników naukowych w zakresie opracowania oferty badawczo-rozwojowej, budowanie sieci kontaktów z przemysłem, realizacja procesu komercjalizacji wyników badań naukowych posiadających potencjał wdrożeniowy, koordynowanie całości procesu komercjalizacji oraz ustalanie strategicznych warunków transferu wiedzy i technologii.

 

Pracownicy nawiązują relacje z otoczeniem gospodarczym, jednostkami naukowymi i samorządowymi w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz inicjują we współpracy z przedsiębiorstwami i pracownikami naukowymi wspólne prace wdrożeniowe. W tym celu współpracują na bieżąco zarówno z pracownikami naukowymi naszej Uczelni jak i zewnętrznymi firmami. Przygotowują oferty dla przedsiębiorców, angażują się w tworzenie wniosków projektowych z zakresu współpracy z przedsiębiorcami, jak i szeroko rozumianego rozwoju Uniwersytetu. Prowadzą również współpracę z funduszami inwestycyjnymi w celu pozyskania źródeł finansowania koniecznych dla rozwoju najbardziej perspektywicznych rozwiązań wypracowanych przez pracowników naszej uczelni.

 

Komercjalizacja wiedzy dotyczy nie tylko technologii czy patentów, to również transfer rozwiązań nietechnologicznych, do których należą m.in. dobra niematerialne i know-how związane z wynikami badań naukowych i prac rozwojowych. Zapraszamy do współpracy każdego pracownika Uniwersytetu, prowadzącego prace badawczo-rozwojowe.

 

Dział Komercjalizacji Wiedzy wspiera również przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Proponujemy realizację wspólnych projektów służących rozwojowi firmy i uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Wykonujemy również na zamówienie przedsiębiorcy analizy i badania naukowe. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i potencjałowi Uniwersytetu jesteśmy w stanie zaoferować szeroką gamę usług z obszaru zarówno nauk społecznych, jak i przyrodniczych i technicznych.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019, godz. 12:54 - Piotr Siemaszko