Jeśli jesteś zainteresowany/a wzięciem udziału

w projekcie "Cool Careers" ?


Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub zapraszamy do Biura Projektu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, al. Racławickie 14, Gmach Główny, pok. 131 (wejście obok Kościoła Akademickiego).

 

 

 


 

Warunki uczestnictwa w Projekcie

 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem projektu „Cool Careers”.

 

3. Ogólne kryteria dostępu:

- posiadanie statusu studenta KUL ostatniego roku realizowanych studiów (wyłącznie studenci będący aktualnie na ostatnim roku studiów

- status osoby biernej zawodowo (to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych.

- złożenie kompletu poprawnie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu: formularza zgłoszeniowego, oświadczenia uczestnika projektu.

 

Kryteria rekrutacyjne będą sprawdzane podczas weryfikacji formalnej dokumentów w Biurze Karier. Kryteria rekrutacji uwzględniają zasadę równych szans i niedyskryminacji, w tym płci i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00.


4. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły przez Realizatora Projektu – Biuro Karier KUL od 1 grudnia 2017 r. do odwołania.

 


 

Etapy rekrutacji:

I etap – zgłoszenie się do projektu oraz złożenie Formularza Zgłoszeniowego wraz deklaracją uczestnictwa  oraz oświadczeniem uczestnika projektu po zapoznaniu się z Regulaminem projektu

 

II etap – weryfikacja Formularza Zgłoszeniowego Kandydata/ki pod kątem kryteriów formalnych przez Komisję Rekrutacyjną i rekomendacja do Oceny merytorycznej (rozmowa rekrutacyjna)

 

III etap – rozmowa rekrutacyjna z Kandydatem/Kandydatką do projektu badająca jego postawę i motywację, zainteresowania i cele zawodowe

 

IV etap – ogłoszenie listy uczestników na stronie  www projektu oraz poinformowanie uczestników mailowo o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie

 

V etap – podpisanie z Uczestnikiem/Uczestniczką kontraktu 

 


 

 

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2019, godz. 14:26 - Marta Szymańska-Jarosz