XXVIII Sympozjum Arystotelesowskie
Główne pojęcia filozofii Arystotelesa

Bóg i Absolut w wyjaśnianiu rzeczywistości

Kazimierz Dolny - Rajchertówka
20-22 października 2017

 

W programie

 

Piątek, 20 października 2017

obradom przewodniczy Jakub Ptasiński

 

 • 16.00 – Otwarcie sympozjum – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz
 • 16.10 Absolut (Bóg) a kosmos i człowiek w filozofii Arystotelesa - prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL, Studium Philosophique-Etique-Social Jean Paul II, Paris)
 • 16.40 Celowościowa koncepcja dobra w ujęciu Arystotelesa - mgr Natalia Kunat (IV dokt.)
 • 17.00 Rola retoryki w argumentowaniu – lic. Bernadetta Szuper (I mag.)
 • 17.30 Rozumienie cnoty w Etyce Nikomachejskiej - Agata Anna Hyrlik (I lic.)
 • Dyskusja
 • - Lectorium tekstów i opracowań myśli Arystotelesa: Księga Arystotelesa O sprawiedliwości (Eth. Nic. księga V) w: „Filo-Sofija” Nr 36 (2017/1), s. 25-52) przygotowana przez prof. Mariana A. Wesołego (UAM Poznań)
 • 18.00 Kolacja
 • 19.00 Teologia, ewolucja a stworzenie w ujęciu R. Spaemanna - ks. dr Józef Kożuchowski (WSD Elbląg, UAM Poznań)
 • Dyskusja

 

Sobota, 21 października 2017

obradom przewodniczy Jakub Ptasiński

 

 • 9.00 Śniadanie
 • 10.10 Ustroje życia społecznego i powody ich degeneracji wedle Arystotelesa - Piotr Gancarz (III lic./MISHuS)
 • 10.20 Rozumienie mądrości – lic. Barbara Paćkowska (I mag.)
 • Dyskusja
 • 11.00 Zarys dziejów pism Arystotelesa - ks. mgr Łukasz Libowski (III lic.)
 • 11.30 Arystotelesowski Absolut w komentarzu Tomasza z Akwinu do dzieła „O niebie” - ks. mgr Marcin Śnieżyński (III lic.)
 • Dyskusja
 • 13.00 Obiad
 • 14.00 Arystotelesa a współczesne rozumienie materii - lic. Marcin Worek (II mgr)
 • Dyskusja
 • 15.00 Dlaczego warto studiować Arystotelesa - ks. dr Tomasz Duma (Katedra Metafizyki KUL)
 • Dyskusja
 • 16.00 Arystotelesa rozumienie sztuki: pojęcia mimesis i katharsis – Jan Tarnas (II mag./historia sztuki)
 • 17.00 Projekt Archeologia myśli: Spacery z Arystotelesem – prezentacja projektu i wystawy - dr Paweł Bleja (Poznań)
 • - Lectorium tekstów i opracowań Arystotelesa - Skąd się wzięła retoryka? Perspektywa Arystotelesa - przygotowana przez prof. Mariana A. Wesołego (UAM Poznań)
 • 18.30 Kolacja
 • 19.30 Dyskusje perypatetyckie

 

Sympozjum towarzyszy Wystawa „Śladami Arystotelesa” (fotoreportaż z podróży po Grecji śladem miejsc związanych z życiem wielkiego filozofa oraz podstawowych pojęć filozofii Mędrca ze Stagiry) powstała w ramach projektu Archeologia myśli: Spacery z Arystotelesem (Rezerwat Archeologiczny Genius Loci przy Muzeum Archeologiczne w Poznaniu). Uczestnicy sympozjum otrzymali albumowe wydanie Katalogu wystawy Archeologia myśli. Spacery z Arystotelesem

 

Niedziela, 22 października 2017

obradom przewodniczy Jakub Ptasiński

 

 • 9.00 Śniadanie
 • 10.10 Arystoteles o poznaniu – dr Paweł Bleja (Poznań)
 • 10.40 Specyfika arystotelesowskiej metody naukowej - p. mgr Piotr Biłgorajski (dokt.)
 • Dyskusja
 • 11.30 Refleksje o Karola Wojtyły rozumieniu relacji człowieka z Bogiem – Anita Wereskal (teologia)
 • 12.10 Między cnotą a korzyścią - główna zasada życia społecznego wg Arystotelesa i Tomáša Sedláčka. Wnioski dla świata po kryzysie ekonomicznym - mgr Anna Matuszewska-Dorosińska (SGH Warszawa)
 • Dyskusja
 • 12.50 Podsumowanie i zamknięcie obrad – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz
 • 13.00 Obiad
 • Lectorium tekstów i opracowań Arystotelesa - O wyrażeniach wielorako orzekanych czyli podług przydawki - przekład księgi V Metafizyki („Peitho” 1 (7)/2016, s. 87-121 - przygotowana przez prof. Mariana A. Wesołego (UAM Poznań)

   

 • Uczestnicy Sympozjum: Wojciech Gryta (III lic.), Wojciech Kosior (I lic.), Patryk Kozaczuk (II lic.), Gabriela Kudelska (III lic.), mgr Konrad Lampart (III dokt.), mgr Danuta Matejczuk (dokt.), Jakub Ptasiński (II lic.), Karolina Reszko (III lic.), Paweł Woźniak (II lic.)

 

 • Miejsce obrad: „Rajchertówka”. Dom Pracy Twórczej KUL, ul. Puławska 94, 20-120 Kazimierz Dolny
 • Organizator: Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL, Katedra Metafizyki KUL (e-mail: tomasak@kul.pl)

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2017, godz. 17:06 - Andrzej Zykubek