Szkoła Prawa Ukraińskiego została powołana jako samodzielna jednostka organizacyjna w ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w październiku 2004 r. Otwarcie Szkoły było możliwe m.in. dzięki podpisaniu umów o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL a Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Lwowskim Instytutem Prawniczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy (obecnie Lwowski Państwowy Uniwersytet Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy) oraz Państwową Akademią Gospodarki Narodowej w Tarnopolu (obecnie Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny).

Celem Szkoły jest przekazywanie wiedzy na temat systemu prawnego Ukrainy, a także zapoznawanie z rozwojem gospodarczym i kulturalnym tego kraju. W przyszłości powinno to zaowocować wzmocnieniem wzajemnych kontaktów i współpracą pomiędzy KUL-em i ośrodkami naukowymi na Ukrainie. W dalszej perspektywie działalność Szkoły może się przyczynić do budowania więzi kulturowych oraz wspólnoty interesów pomiędzy społeczeństwami Polski i Ukrainy.

W pierwszym cyklu kształcenia Szkoła była otwarta dla studentów wszystkich kierunków (od II roku studiów). Do Szkoły zapisały się 123 osoby (tak duża ilość słuchaczy wynikała zapewne z faktu, iż jesienią 2004 r. na Ukrainie miała miejsce „pomarańczowa rewolucja"). Zajęcia odbywały się przez cztery semestry. Wykłady były prowadzone w językach polskim i ukraińskim. Oferta programowa Szkoły obejmowała wykłady dotyczące wszystkich gałęzi prawa, które poprowadzili pracownicy naukowi KUL i uniwersytetów ukraińskich. Dla słuchaczy nieznających języka ukraińskiego przewidziano praktyczną naukę tego języka. Po ukończeniu Szkoły studenci otrzymali certyfikat sygnowany wspólnie przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Wydział Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Od lutego 2005 r. w ramach Szkoły zaczęły funkcjonować Studia Podyplomowe z Podstaw Prawa Ukraińskiego. Nauka na studiach trwała trzy semestry. Studia były otwarte dla studentów IV i V roku studiów wszystkich kierunków oraz dla absolwentów szkół wyższych. Od października 2009 r. zajęcia w ramach studiów podyplomowych zostały skrócone do dwóch semestrów.

W roku akademickim 2006/2007 funkcjonowały: Szkoła Prawa Ukraińskiego (dla studentów z Polski) oraz Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego (dla studentów z Ukrainy). Szkoły były jedną z form realizacji przez KUL Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej Szkole kształciło się po 25 osób. Nauka trwała dwa semestry. W dniu 23 czerwca 2007 r. odbyła się uroczystość rozdania dyplomów ukończenia Szkoły.

Od października 2008 r. w ofercie edukacyjnej Szkoły znalazła się specjalizacja Podstawy prawa ukraińskiego, która była prowadzona na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo (od III roku studiów). W ramach tej formy kształcenia przewidziane były wykłady dotyczące podstawowych gałęzi prawa, prowadzone przez pracowników naukowych KUL i uniwersytetów ukraińskich. Słuchacze nieznający języka ukraińskiego mieli możliwość praktycznej nauki tego języka. 

W dniach 23-26 maja 2007 r. na zaproszenie Dyrektora Szkoły Prawa Ukraińskiego w Lublinie przebywało 17 studentów Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego im. Piotra Mohyły w Mikołajowie na Ukrainie. Celem przyjazdu studentów z Ukrainy było zapoznanie się z funkcjonowaniem uczelni w Polsce, nawiązanie kontaktów ze studentami Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz zapoznanie się z przeszłością Lublina.

Studenci Szkoły mieli możliwość wyjazdu na Ukrainę. Dotychczas zostały zorganizowane dwie wycieczki autokarowe, podczas których odwiedzono m.in. Lwów, Poczajów, Krzemieniec, Zbaraż, Kamieniec Podolski i Chocim.

Obecnie Szkoła szeroko współpracuje z kadrą naukową wydziałów prawa ukraińskich uniwersytetów, m.in. z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Narodowej w Tarnopolu oraz Lwowskiego Uniwersytetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. W celu rozszerzenia współpracy w dniach 19-22 kwietnia 2007 r. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - dziekan WPPKiA oraz dr Leszek Ćwikła - dyrektor Szkoły Prawa Ukraińskiego przebywali w Odessie na zaproszenie władz Odeskiej Narodowej Akademii Prawniczej.

W dniach 20-22 grudnia 2009 r. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - dziekan WPPKiA oraz dr Leszek Ćwikła - dyrektor Szkoły Prawa Ukraińskiego przebywali w Kijowie. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy z Kijowskim Uniwersytetem Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Ponadto miało miejsce spotkanie z prodziekanem ds. nauki Wydziału Prawa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki oraz zastępcą dyrektora Naukowo-Doświadczalnego Instytutu Własności Intelektualnej.

W dniu 23 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Kijowskim Uniwersytetem Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Umowę podpisali rektorzy uczelni: ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk oraz prof. dr Jurij Boszycki.

Autor: Leszek Ćwikła
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2015, godz. 18:33 - Leszek Ćwikła