Zasady rekrutacji do projektu "Otwarci na sukces"

 1. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości szans, w tym bez względu na płeć, zgodnie z zasadami ujętymi w Strategii Rozwoju KUL na lata 2014-2020, z zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 2. Rekrutacja i selekcja będzie prowadzona w trybie ciągłym, do wyczerpania miejsc. Dokładny termin rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie www, na platformie e-kul
  oraz przekazany podczas spotkań informacyjnych z potencjalnymi kandydatami.
 3. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne w wersji papierowej w Biurze projektu i podczas spotkań informacyjnych z potencjalnymi kandydatami oraz w wersji do pobrania na stronie internetowej projektu Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Rodzic albo prawny opiekun wyraża zgodę na udział jego dziecka w projekcie.
 4. Formularz zgłoszeniowy należy czytelnie i kompletnie wypełnić, podpisać, a następnie dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie trwania rekrutacji (do 06.12.2019 r.) na adres Biura projektu: Dział Komercjalizacji Wiedzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14 (pok. CN-201), 20-950 Lublin (decyduje data stempla pocztowego).
 5. Formularz zgłoszeniowy można również wypełnić w Biurze projektu.
 6. Kandydaci/tki, którzy/e złożą niekompletne lub niepoprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe zostaną wezwani do ich uzupełnienia telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Ostatecznego wyboru uczestników/czek projektu spośród kandydatów/tek dokona Komisja Rekrutacyjna.
 8. Komisja Rekrutacyjna będzie brać pod uwagę kryteria formalne, kompletność i poprawność złożonych dokumentów rekrutacyjnych. Kryteria formalne dotyczą złożenia kompletnych i poprawnych formularzy zgłoszeniowych potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie oraz wypełnienie Kwestionariusza badającego poziom wiedzy, stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
 9. Kryteriami merytorycznymi są ocena wiedzy i kompetencji kandydata. Kwestionariusz składa się z 3 modułów tematycznie związanych z zakresem proponowanych warsztatów. Za każdy moduł można otrzymać maks. 5 pkt. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów, maksymalnie 15 pkt.
 10. Komisja Rekrutacyjna stworzy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, uwzględniając kryteria formalne oraz merytoryczne w postępowaniu rekrutacyjnym, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 11. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani: uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów, maksymalnie 15 pkt i nie mniej niż 9 pkt oraz rodzice uczestników projektu (uczniów), w przypadku których zadecyduje kolejność zgłoszeń.
 12. W przypadku, gdy liczba kandydatów/tek przekroczy dopuszczalny limit miejsc przeznaczonych na udział w projekcie, Komisja Rekrutacyjna sporządzi listy rezerwowe: oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 13. Listy, o których mowa w § 5 ust. 10 i 11 zostaną opublikowane na stronie www niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej osobom biorącym udział w procesie rekrutacji zostanie przekazana również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adres e-mail / adres zamieszkania wskazany w formularzu. Korespondencję otrzymuje rodzic albo prawny opiekun dziecka.
 14. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 15. W przypadku rezygnacji uczestnika/czki projektu z udziału w zajęciach warsztatowych, lub skreślenia z listy, o której mowa w § 5 ust. 10, jeżeli nie zostało zrealizowanych do tej pory więcej niż 20% godzin zajęć przewidzianych dla danej kategorii zajęć warsztatowych, w miejsce skreślonego/nej uczestnika/czkę, wybierana jest następna osoba z listy rezerwowej.
 16. Uczestnik/czka projektu zakwalifikowany/a do udziału w zajęciach w trakcie jego trwania jest zobowiązany/a uzupełnić zaległy materiał zrealizowany w okresie poprzedzającym jego/jej przystąpienie do udziału w projekcie zgodnie ze wskazówkami wykładowcy.
 17. W przypadku nieutworzenia listy rezerwowej ze względu na niezgłoszenie się wystarczającej liczby kandydatów/tek, uruchamiana jest procedura naboru uzupełniającego. Termin tego naboru wraz z informacją o wolnych miejscach zostanie podany na stronie www, na platformie e-kul oraz przekazany podczas spotkań informacyjnych.
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2019, godz. 11:15 - Joanna Jaros