Projekt przewiduje realizację:

 

* w ramach zadania 1 "DOSTOSOWANIE WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI PROGRAMÓW STUDIÓW NA KIERUNKACH: KOGNITYWISTYKA, I ST, FILOLOGIA ROMAŃSKA, II ST, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I I II ST DO POTRZEB RYNKU PRACY I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI (60 OS):

 

W roku akademickim 2018/19 przewiduje się realizację:

- nowej ścieżki dydaktycznej SZTUCZNA INTELIGENCJA dla kierunku Kognitywistyka I st. (przygotowanie we współpracy z Pracodawcami programu ścieżki dydaktycznej i sylabusów, przygotowanie e-skryptu, przeprowadzenie jednej pełnej ścieżki - 180h)

- nowej SPECJALIZACJI DYDAKTYKA SZCZEGÓŁOWA J. HISZPAŃSKIEGO I WŁOSKIEGO Z ELEMENTAMI DYDAKTYKI J. SPECJALISTYCZNEGO na kierunku filologia romańska (przygotowanie programu specjalizacji i sylabusów, przeprowadzenie jednej pełnej specjalizacji - 2 semestry - każdy semestr po 60h, przygotowanie praktyk dydaktycznych dla Studentów-120h/Student)

- 3 nowych modułów programów/przedmiotów na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I i II st. na Wydziale Nauk Społecznych

 

 

* w ramach zadania 2 "NIWELOWANIE LUK KOMPETENCYJNYCH STUDENTÓW: BILANS KOMPETENCJI":

 

- opracowanie narzędzia i przeprowadzenia BILANSU KOMPETENCJI

- opracowanie we współpracy z Pracodawcami kompetencji brzegowych dla następujących obszarów zawodowych: Business, Engineering, IT, Natural Sciences, Humanities, Law

 

 

*w ramach zadania 3 "NIWELOWANIE LUK KOMPETENCYJNYCH STUDENTÓW: CERTYFIKOWANE SZKOLENIA (1816S)"

 

Szkolenia certyfikowane:

 1. „Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii dla nieekonomistów”
 2. „Własny biznes jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”
 3. „Zarządzanie projektami”
 4. „Systemy prezentacji informacji w biznesie”
 5. „Certyfikowany kurs specjalistyczny MS Project”
 6. „AutoCAD 2d”
 7. „AutoCAD 3d”
 8. „Podstawy grafiki komputerowej"
 9. „Technologie komunikacyjno-informacyjne w pracy dydaktycznej”
 10. „Programy biurowe w administracji”
 11. „Multimedia w reklamie”
 12. „Prowadzenie spraw rachunkowo-księgowych”
 13. „PTS ­Certyfikowany tester – poziom podstawowy ISTQB”
 14. „Język angielski dla administratorów sieci i baz danych”
 15. „Specjalista ds. jakości i audytu wewnętrznego”
 16. „Bezpieczeństwo IT”
 17. „Opiekun osób starszych”
 18. „Opiekun dziecięcy”
 19. „Coaching”
 20. „Doradztwo zawodowe”
 21. „Trener”
 22. „Język angielski organizatorów ruchu turystycznego”
 23. „Emisja głosu”
 24. „Język angielski dla pracowników biurowych”
 25. „Język ukraiński biznesowy”
 26. „Specjalistyczny język francuski – biznes i finanse”
 27. „Tutoring”
 28. „Test od Legal English Skills TOLES”
 29. „Pracownik obsługi biurowej”
 30. „Mediacje sądowe i pozasądowe”
 31. „Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin”

 

* w ramach zadania 4 " NIWELOWANIE LUK KOMPETENCYJNYCH STUDENTÓW: WARSZTATY (1816S)"

 

Warsztaty dla studentów:

 1. „Metodyka planowania strategicznego”
 2. „Design thinking”
 3. „Kurs praktycznej księgowości komputerowej”
 4. „SAP Business One – szkolenie ogólne”
 5. „Kompetentny menadżer”
 6. „E-commerce”
 7. „E-marketing”
 8. „Pakiet grafiki komputerowej”
 9. „GIS – poziom rozszerzony”
 10. „Informatyzacja MPZP”
 11. „Projektowanie urbanistyczno-architektoniczne”
 12. „Szkolenie z analiz środowiskowych”
 13. „Kurs gospodarki wodą w ziemi”
 14. „Szkolenie z korzystania z superabsorbsorbentów i z używania klejów do gruntu do formowania terenu”
 15. „System operacyjny - Linux”
 16. „Wzorce projektowe w inżynierii oprogramowania”
 17. „Programowanie aplikacji mobilnych dla systemu Android”
 18. „API”
 19. „Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem frameworku Angular4” 
 20. „Wytwarzanie aplikacji w Javie przy pomocy Spring Framework” 
 21. „Wytwarzanie aplikacji w Javie przy pomocy Spring Framework” 
 22. „Programowanie NET 4.0”
 23. „AngularJs”
 24. „Warsztaty fotograficzne”
 25. „Praktyczne zastosowanie technik chromatograficznych”
 26. „Cytometria przepływowa z wykorzystaniem cytometru FACSCalibur” 
 27. „Specjalistyczny język angielski biologiczny”
 28. „Pakiet Microsoft Office”
 29. „Umysł kreatywny w analizach danych”
 30. „Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy”
 31. „Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy”
 32. „Prowadzenie badań przez internet”
 33. „Marketing internetowy”
 34. „Redagowanie treści w internecie i content marketing”
 35. „Creative writing”
 36. „Warsztaty savoir vivre i code dresingu”
 37. „Pracownik w cyberprzestrzeni”
 38. „Urzędnik w cyberprzestrzeni”
 39. „Prawo prywatne w aspekcie praktycznym”
 40. „Autoprezentacja w sytuacji biznesowej”
 41. „Efektywna komunikacja”
 42. „Praca w zespole”
 43. „Radzenie sobie ze stresem”
 44. „Kurs liderów”

 

*zadanie 5 "NIWELOWANIE LUK KOMPETENCYJNYCH STUDENTÓW: DODATKOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W RAMACH ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH I WIZYTY STUDYJNE (1816S)

 

 

* w ramach zadań:

6: "STAŻE KRAJOWE DLA S KIERUNKÓW: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, I I II ST, BIOTECHNOLOGIA, I I II ST,  GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I I II ST (III.18-II.22, 79 staży w wymiarze 120h i 87 staży w wymiarze 480h).

 

7: "STAŻE KRAJOWE DLA S KIERUNKÓW: EDYTORSTWO, I ST,FILOZOFIA, I I II ST, HUMANISTYKA CYFROWA, II ST,  KOGNITYWISTYKA, I ST, RETORYKA STOSOWANA, I ST(III.18-II.22, 118 staży w wymiarze 120h i 63 staże w  wymiarze 480h).

 

-4 tygodniowych płatnych staży  realizowanych w łącznym wymiarze 120 godz. (studenci I stopnia) 

-16 tygodniowych płatnych staży realizowanych w łącznym wymiarze 480 godz. (studenci II stopnia) 

Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych, organizacjach non-profit, etc. Preferowane w ramach projektu sektory, do których przynależą Jednostki Przyjmujące to: sektor specjalistycznych technologii teleinformatycznych, sektor produkcji leków, wyrobów medycznych i nowoczesnych usług medycznych, zgodnie z SOR, zgodnie z RSI WL biogospodarka, informatyka i automatyka oraz nowoczesne usługi biznesowe, B+R m.in. startup, inkubatory przedsiębiorczości i branża kreatywna (architektura, gazety i czasopisma, gry wideo, film, książki, muzyka, sztuki sceniczne i wizualne, telewizja, radio, reklama, wydawnictwa, księgarnie).

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 2160,00 zł brutto za każdorazowe zrealizowanie 120 godzin zadań stażu. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania (tj. dla 40% uczestników projektu) przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania. Po ukończeniu stażu każdy student otrzyma pisemne potwierdzenie udziału w programie stażowym, opinię/referencje z wyszczególnieniem realizowanych zadań oraz celów edukacyjnych, a także zindywidualizowany bilans kompetencji. Zostanie też przygotowany raport końcowy zawierający ocenę stażu wystawioną przez studenta i opiekuna stażu po stronie Jednostki Przyjmującej

 

 

* w ramach zadania 8 "PROJEKTOWANIE KSZTAŁCENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI:

 

- wdrażanie i testowanie serwisu dla Biura Karier (w tym modułu ankietyzacji i analiz)

- przeprowadzenie badania efektywności efektywności staży/praktyk pod kątem osiągnięcia zakładanych efektów edukacyjnych

- uczestnicy projektu będą mogli tworzyć w serwisie projektu Biura Karier i udostępniać Pracodawcom wizytówki zawodowej

 

 

* w ramach zadania 9 "NIWELOWANIE LUK KOMPETENCYJNYCH PRACOWNIKÓW
KADY DYDAKTYCZNEJ - SZKOLENIA, KURSY I ZAGRANICZNE STAŻE DYDAKTYCZNE (III.18-II.22, 222OS)"
:

 

W roku akademickim 2018/19 przewiduje się realizację następujących zajęć dla pracowników kadry dydaktycznej KUL:

 

1. "Kurs bioinformatyczny" (60h, 1 grupa, 10 osób/grupa)

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

1.       Wprowadzenie do NGS

2.       Elementy programowania wykorzystywane w analizie jakości danych NGS

3.       Analiza strukturalna i funkcjonalna społeczności mikroorganizmów w oparciu o dane metagenomiczne i metatraskryptomiczne

 

W roku akademickim 2018/19 przewiduje się realizację następujących zajęć dla pracowników kadry dydaktycznej KUL:

 

2. "Kurs innowacyjnych umiejętności dydaktycznych" (32h) – 8 grup po śr. 10 osób każda

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

1.       Model „learning-by-doing” w pracy dydaktycznej

2.       Model „design-thinking” w pracy dydaktycznej

3.       Zastosowanie, przykłady

4.       Ćwiczenia praktyczne

 

Termin realizacji zajęć:

styczeń-czerwiec 2019 r.

 

3. "Projektowanie i prowadzenie kursów on-line" (78h zajęć w formule Blended Learning, materiały dydaktyczne, wewnętrzny egzamin praktyczny) – 4 grup po śr. 10 osób każda(I edycja), 4 grupy po śr. 10 os. każda(II edycja).

 

Łącznie przeszkolonych zostanie 80 osób. Liczba godzin szkoleniowych: 300h.

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Projektowanie i prowadzenie kursów on-line

Część on-line: 60 godzin

·           Nauczanie przez Internet vs tradycyjne

·           Planowanie e-kursu: redefinicja celów (efektów) dydaktycznych na potrzeby e-zajęć, zasady projektowania dobrego e-kursu

·           Projektowanie e-aktywności dla studentów: metody zaktywizowania studentów, planowanie zadań

·           Przygotowanie e-materiałów dydaktycznych. Publikacja materiałów: podstawy ochrony własności intelektualnej. Otwarte zasoby internetowe

·           Organizacja e-zajęć

·           Specyfika komunikowania online

·           Moderowanie dyskusji online

·           Motywacja i najczęściej pojawiające się problemy w pracy ze studentami online

·           Ocenianie studentów online

Część stacjonarna: 18 godzin

·           Moodle jako nowe środowisko kształcenia

·           Podstawowe narzędzia do tworzenia i publikacji treści dydaktycznych: linki, pliki, foldery, strony

·           Podstawowe narzędzia komunikacji: forum aktualności, forum standardowe, głosowanie

·           Wykorzystanie wideo jako atrakcyjnej formy komunikacji i przekazu treści

·           Zarządzanie stroną kursu (ustawienia kursu, tryb edycji, menu boczne)

·           Podstawowe narzędzia nauki: test, zadanie

·           Zaawansowane narzędzia do tworzenia i publikacji treści dydaktycznych: książka, lekcja, słownik

·           Organizowanie pracy grupowej: wiki, warsztaty, forum pytań i odpowiedzi

·           Warunkowanie zadań

·           Zarządzanie uczestnikami kursu na platformie

·           Obsługa dziennika ocen

 

Pierwsza edycjastyczeń-czerwiec 2019 r.

Druga edycjapaździernik 2019 - czerwiec 2020 r.

 

4. "Tworzenie publikacji cyfrowych" (30h kursu, materiały dydaktyczne, egzamin wewnętrzny) – 8 grup po śr. 10 osób każda.

 

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

 1. Co to jest publikacja cyfrowa (ebook)
 1. Formaty publikacji cyfrowych
 1. Programy do tworzenia i konwersji publikacji cyfrowych
 1. Przygotowanie publikacji cyfrowych
 1. Zagadnienia technologiczne i kwestie praw autorskich

 

Pierwsza edycjastyczeń - czerwiec 2019 r.

Druga edycjapaździernik 2019 - czerwiec 2020 r.

 

 

* w ramach zadania 10 "NIWELOWANIE LUK KOMPETENCYJNYCH PRACOWNIKÓW
KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ - SZKOLENIA, KURSY I STUDIA PODYPLOMOWE (III.18-II.22, 71OS)":

 

W roku akademickim 2018/19 przewiduje się realizację następujących warsztatów dla pracowników Działu Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej:

 1. „Zarządzanie projektami badawczymi” – 24h

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Czym jest projekt badawczy? Jak zaprojektować wniosek, aby był realizowalny? Jak napisać dobre streszczenie? Skrócony opis projektu – jaka jest jego rola? Szczegółowy opis projektu – na co zwrócić uwagę? Jakie rezultaty w projekcie założyć, aby projekt mógł być dobrze oceniony i rozliczony?

 

 1. „Harmonogram kontra budżet w planowaniu projektów badawczych” – 16h

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Jak dobrze dobrać zespól badawczy do wykonania zaplanowanych prac? Czas potrzebny do realizacji projektu – kiedy zacząć, ile ma trwać projekt? Konstruowanie harmonogramu projektu? Metody wizualizacji sposobu realizacji projektu (harmonogram Gantta).

 

 1. „Tworzenie budżetu i rozliczanie wydatków projektu” – 24h

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Jakie zaplanować wydatki, aby projekt wykonać? Jak przekonywująco uzasadnić koszty. Rozliczanie projektu – praktyczne wskazówki.

 1. „Zarządzanie budżetem projektu” – 16h

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Rodzaje kosztów w projekcie: bezpośrednie i pośrednie. Co można zmieniać w strukturze wydatków podczas jego realizacji i jak to robić?

 

 1. „Korzystanie z narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami badawczymi” – 8h

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Jak wyszukać dla swoich badań odpowiedni konkurs? Wykaz platform internetowych obsługujących proces składania wniosków?

 1. "Projektowanie i prowadzenie kursów on-line" (78h zajęć w formule Blended Learning, materiały dydaktyczne, wewnętrzny egzamin praktyczny) – 1 grupa  20 osób(I edycja).

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Projektowanie i prowadzenie kursów on-line

Część on-line: 60 godzin

·           Nauczanie przez Internet vs tradycyjne

·           Planowanie e-kursu: redefinicja celów (efektów) dydaktycznych na potrzeby e-zajęć, zasady projektowania dobrego e-kursu

·           Projektowanie e-aktywności dla studentów: metody zaktywizowania studentów, planowanie zadań

·           Przygotowanie e-materiałów dydaktycznych. Publikacja materiałów: podstawy ochrony własności intelektualnej. Otwarte zasoby internetowe

·           Organizacja e-zajęć

·           Specyfika komunikowania online

·           Moderowanie dyskusji online

·           Motywacja i najczęściej pojawiające się problemy w pracy ze studentami online

·           Ocenianie studentów online

Część stacjonarna: 18 godzin

·           Moodle jako nowe środowisko kształcenia

·           Podstawowe narzędzia do tworzenia i publikacji treści dydaktycznych: linki, pliki, foldery, strony

·           Podstawowe narzędzia komunikacji: forum aktualności, forum standardowe, głosowanie

·           Wykorzystanie wideo jako atrakcyjnej formy komunikacji i przekazu treści

·           Zarządzanie stroną kursu (ustawienia kursu, tryb edycji, menu boczne)

·           Podstawowe narzędzia nauki: test, zadanie

·           Zaawansowane narzędzia do tworzenia i publikacji treści dydaktycznych: książka, lekcja, słownik

·           Organizowanie pracy grupowej: wiki, warsztaty, forum pytań i odpowiedzi

·           Warunkowanie zadań

·           Zarządzanie uczestnikami kursu na platformie

·           Obsługa dziennika ocen

 

Termin realizacji zajęć:

styczeń - czerwiec 2019 r.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2019, godz. 07:53 - Joanna Brzozowiec