Stypendia dla studentów 2022/2023

Wnioski o świadczenia można składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych  osobiście, za pomocą skrzynki podawczej lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Skrzynki podawcze znajdują się przy portierniach. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

Wnioski o świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a-b Regulaminu świadczeń KUL, wraz z obowiązującymi załącznikami na kolejny rok akademicki należy składać do:
a)  15 września – studenci od II roku studiów oraz przyjęci na studia do 31 sierpnia;
b)  30 września – studenci przyjęci na studia po 31 sierpnia;
c)   5 marca – studenci przyjęci na studia po 31 stycznia.

Wniosek o stypendium rektora na kolejny rok akademicki należy składać do:
a)  30 września;
b) 28 lutego – w przypadku studentów kierunków studiów, na których odbywa się lub odbywała się dodatkowa rekrutacja na semestr letni.

W miarę posiadanych środków, uprawnione organy mogą rozpatrzyć wnioski o stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium dla osób niepełnosprawnych, złożone po terminach określonych w § 2 ust. 4 Regulaminu świadczeń. Wnioski, wraz z obowiązującymi załącznikami, należy składać w terminie od 1 do 5 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem okresu od lipca do października. Wypłata stypendium nastąpi w miesiącu, w którym decyzja o przyznaniu świadczenia stała się ostateczna.

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona