II Konkurs grantowy w dyscyplinie nauki o sztuce 2023

Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce ogłasza II konkurs grantowy w dyscyplinie nauki o sztuce. Termin składania wniosków upływa 24 maja 2023 r. (środa) o godz. 12.00.

  • Wnioski w wersji papierowej należy dostarczyć do sekretariatu INoS (osobiście, korzystając ze skrzynki podawczej obok pok. CN-114 lub przesyłając pocztą tradycyjną).
  • Wnioski w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariatu inos@kul.pl

Wnioski niekompletne, nieczytelne lub niespełniające warunków formalnych, w tym złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Czytaj dalej...

„Dni KULtury Polskiej” w Paryżu z udziałem pracowników INoS

W dniach 12-14 maja 2023 r. w Paryżu odbędą się „Dni KULtury Polskiej” organizowane przez Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. W programie wydarzenia zaplanowano koncert zatytułowany "Polska piosenka w historii. Historia Polski w piosenkach" z udziałem artystów Instytutu Nauk o Sztuce: prof. Jadwigi Kowalskiej, prof. Agnieszki Schulz-Brzyskiej i dr. Andrzeja Gładysza. Szczegółowy program dostępny jest na stronie Majowe „Dni KULtury Polskiej” w Paryżu


Nagrody i wyróżnienia FENIKS 2023 dla pracowników INoS

Pracownicy Instytutu Nauk o Sztuce znaleźli się w gronie autorów najbardziej wartościowych osiągnięć edytorskich z zakresu literatury religijnej uhonorowanych przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.


Ks. dr Dariusz Smolarek otrzymał nagrodę w kategorii "Muzyka chrześcijańska – klasyczna" za wkład do badań muzykologicznych z zakresu twórczości sakralnej oraz ważny element ochrony historii i dorobku artystycznego i duchowego zakonu pijarów /Kompozycje sakralne. Utwory kompozytorów pijarskich tom 1, Arie i hymny kościelne. Utwory kompozytorów pijarskich. tom 2, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia/.

Pani dr hab. Irena Rolska została wyróżniona kategorii "Edytorstwo" za urzekającą artystycznym wyrazem opowieść o dokonaniach na polu mecenatu na rzecz regionalnych ośrodków klasztornych i kościelnych na ziemiach polskich przełomu XVI i XVII wieku oraz niezwykle cenne źródło do poznania ważnych epizodów historii sztuki sakralnej w naszym kraju /Tempus non edax rerum. Inicjatywy i fundacje artystyczne księdza kanonika Michała Krassowskiego (ok. 1680-1768), Wydawnictwo KUL/.


Msza św. w intencji śp. Ks. Prof. Bolesława Bartkowskiego

W dniu 22 marca 2023 r. o godz. 12.30 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. Ks. Prof. Bolesława Bartkowskiego. W tym roku przypada XXV rocznica śmierci Księdza Profesora.


6.03.2023 - Wykład z cyklu "Spotkania z mistrzami"

Koło Naukowe Doktorantów KUL zaprasza na kolejny wykład z cyklu "Spotkania z mistrzami".

Czwarty wykład "Making a case for thinking about thermodynamics in translation studies: The emergence of a trajectory of thought" odbędzie się w poniedziałek, 6 marca 2023, o godzinie 10:00 na platformie Zoom. Prelegentem będzie profesor Kobus Marais z University of the Free State, Bloemfontein, RPA. Opiekunem naukowym wydarzenia jest prof. Małgorzata Gamrat.

 
Czytaj dalej...

Kategoria naukowa A w dyscyplinie nauki o sztuce

Decyzją z dnia 20 stycznia 2023 r. Nr 603/107/2022-1 Minister Edukacji i Nauki przyznał Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o sztuce.

 

W ewaluacji oceniono osiągnięcia pracowników reprezentujących dyscyplinę nauki o sztuce w zakresie działalności naukowej mierzonej jakością publikacji, a także efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

 

Ocena dokonana przez Komisję Ewaluacji Nauki potwierdza wysoką jakość badań naukowych prowadzonych w Instytucie Nauk o Sztuce KUL.

 

Wszystkim Pracownikom Instytutu Nauk o Sztuce serdecznie gratulujemy!


23.01.2023 - Wykład "Fruitful Intersections between Music Semiotics and Other Disciplines

Koło Naukowe Doktorantów KUL zaprasza na wykład "Fruitful Intersections between Music Semiotics and Other Disciplines", który odbędzie się w poniedziałek, 23 stycznia 2023, o godzinie 17:00 na platformie Zoom. Prelegentem będzie profesor Robert S. Hatten - wybitny muzykolog z Uniwersytetu w Teksasie.

 

Czytaj dalej...

Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości

W dniach 8-9 grudnia 2022 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości" poświęcona pamięci prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego, który przez wiele lat współpracował naukowo z Katedrą Etnomuzykologii i Hymnologii KUL.

Czytaj dalej...

24-25.11.2022 - Konferencja "Szkolnictwo muzyczne na Ukrainie: stan badań, problematyka, perspektywy rozwoju"

W dniach 24-25 listopada 2022 r. w Iwano-Frankiwsku (Ukraina) odbędzie się I Ogólnoukraińska Studencka Konferencja Naukowo-Praktyczna Szkolnictwo muzyczne na Ukrainie: stan badań, problematyka, perspektywy rozwoju, towarzysząca obchodom 55-lecia powstania Katedry Edukacji Muzycznej i Dyrygentury Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. Współorganizatorami konferencji są Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki w Żytomierzu i Uniwersytet Kijowski Borysa Grinchenki, a polskimi partnerami Instytut Nauk o Sztuce KUL oraz Akademia Pomorska w Słupsku.

Czytaj dalej...

Dyrektor INoS powołany do Kapituły Nagrody FENIKS

Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich powołał Księdza Profesora Piotra Wiśniewskiego na jurora Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS.

 

Celem konkursu o nagrodę FENIKS jest promowanie i wyróżnianie wartościowych publikacji, które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Jury, które jest powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich na okres trzech lat.