Projekt „PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” (II edycja) jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CEL

Celem Programu PROM jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Program PROM „PROM – Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Akademickiej” jest realizowany przez NAWA w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

 

ZADANIA

Program stypendialny jest skierowany do 130 osób. Główne zadania projektu obejmują:

- wyjazdy doktorantów (104 osoby, 80 % uczestników/uczestniczek), z tego: wyjazdy doktorantów KUL do instytucji zagranicznych: 52 osób, wyjazdy doktorantów z instytucji zagranicznych do KUL: 52 osoby;

- wyjazdy kadry akademickiej (26 osób, 20 % uczestników/uczestniczek), z tego: wyjazdy kadry akademickiej KUL do instytucji zagranicznych: 15 osób, wyjazdy kadry akademickiej z instytucji zagranicznych do KUL: 11 osób.

 

TERMIN REALIZACJI

Projekt będzie realizowany w okresie 1 października 2019 - 31 października 2022 (UWAGA: druga zmiana okresu realizacji projektu).

 

BUDŻET

Budżet całego projektu wynosi 1 199 690,00 zł

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

“PROM - International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff” (2nd edition) project is implemented within Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020, co-financed from the European Social Fund.

 

AIM

The purpose of the Programme is to improve competencies of doctoral students and academic staff from Poland and from abroad, including those from outside the EU, by international scholarship exchange.

PROM Programme “PROM – International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff” is implemented by NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) within non-competitive project “PROM – International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff”, Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020, co-financed from the European Social Fund, agreement No POWR.03.03.00-00-PN13/18.

 

ACTIVITIES

The scholarship programme is directed to 130 persons. The main tasks of the project include:

- outgoing/incoming visits of doctoral students (104 persons, 80% of participants): scholarships for doctoral students of KUL for outgoing visits to foreign institutions: 52 persons, scholarships for doctoral students of foreign institutions for incoming visits to KUL: 52 persons;

- outgoing/incoming visits of academic staff (26 persons, 20% of participants): scholarships for academic staff of KUL for outgoing visits to foreign institutions: 15 persons, scholarships for academic staff of foreign institutions for incoming visits to KUL: 11 persons.

 

IMPLEMENTATION PERIOD

The project is implemented from October 1, 2019 to October 31, 2022 (NOTE: the second change of the project implementation period).

 

BUDGET

The budget of the project is 1 199 690,00 PLN

 

 

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2021, godz. 08:45 - Urszula Czyżewska