2018


 

Publikacje pracowników katedry

 

Najnowsza publikacja pracowników katedry: Jadwigi Plewko, Wioletty Szymczak i Tomasza Adamczyka, to monografia zatytułowana Doświadczenie rozwoju w życiu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Praca – rodzina – religijność – partycypacja. Książka powstała na podstawie socjologicznych badań jakościowych przeprowadzonych przez Autorów wśród Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. W centrum analiz postawiono zagadnienie rozwoju jednostki w rzeczywistości migracyjnej. Autorów interesowała perspektywa osób badanych, wgląd w ich doświadczenia związane z pobytem na emigracji oraz odpowiedź na pytania: na ile i w jakich obszarach swojego życia polscy migranci dostrzegają proces własnego rozwoju, w jaki sposób weń inwestują, na jakie bariery napotykają, jakie osiągnięcia i rozczarowania przyniosła w tym zakresie decyzja o migracji? Jako punkt odniesienia przyjęto koncepcję rozwoju integralnego, zakładając, że jest on dla jednostki najbardziej korzystny zarówno z perspektywy indywidualnej, jak i społecznej. Książka analizuje w szczególności procesy dotyczące życia zawodowego, rodzinnego, religijnego, moralnego oraz społecznego. Perspektywa rozwoju przyjęta w publikacji stanowi metodologiczne novum, podejście po raz pierwszy explicite zastosowane w badaniach migracyjnych, w szczególności w odniesieniu do migracji poakcesyjnych.

 

Z okazji obchodów 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jednocześnie 100-lecia socjologii w KUL ukazała się praca zbiorowa pod red. Wioletty Szymczak 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee – teorie – badania (TN KUL, Lublin 2018), w której znalazły się artykuły omawiające dorobek naukowy Instytutu Socjologii w dziedzinach związanych z profilem badawczym katedry lub indywidualnymi zainteresowaniami naukowymi jej pracowników. Jeden z nich to tekst autorstwa W. Szymczak i J. Szymczyka Socjologia partycypacji społecznej i Nowych Ruchów Społecznych (s. 291-315), zaś drugi – Socjologia religii, którego autorami są J. Mariański, W. Szymczak i K. Święs (s. 142-184). Praca zawiera także obszerną analizę badań etnicznych, polonijnych i migracyjnych realizowanych w Katedrze Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego oraz w innych agendach KUL w okresie minionego stulecia, zawartą w rozdziale: Na zachodzie i na wschodzie – polonijne, etniczne i migracyjne zbiorowości w perspektywie badawczej. Socjologia grup etnicznych autorstwa Jadwigi Plewko.

 

► W ramach cyklu corocznych spotkań z wybitnymi postaciami nauki pod hasłem Spotkanie z Mistrzem, towarzyszących Ogólnopolskiemu Sympozjum Doktorantów Socjologii organizowanemu w Instytucie Socjologii KUL, 19 marca 2018 r. miało miejsce bardzo interesujące i sympatyczne spotkanie z Profesorem Romanem Dzwonkowskim SAC, emerytowanym profesorem i długoletnim kierownikiem Katedry Socjologii Grup Etnicznych. Ksiądz Profesor w niezwykle barwny sposób opowiedział o swojej drodze naukowej i fascynacjach badawczych, zwłaszcza związanych z badaniami w środowiskach polskich na dawnych Kresach Rzeczpospolitej.

 

 

 2017


 

► 9 maja 2017 r. Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z Kołem Naukowym Studentów Socjologii KUL zorganizowała spotkanie naukowe na temat: Ludzie w drodze – nowe spojrzenie na migrację. Międzynarodowe Centra „G.B. Scalabrini” oraz doświadczenie spotkania z migrantami i uchodźcami. Swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy z migrantami podzieliły się trzy prelegentki: Luisa Deponti – pracownik Centrum Studiów nad Migracją w Bazylei, Agnes Varsalona – wykładowca w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie oraz Róża Mika – nauczyciel języka niemieckiego na kursach integracyjnych dla migrantów i uchodźców prowadzonych przez Caritas na terenie Szwajcarii.

 

► W roku akademickim 2017/18 dr Tomasz Adamczyk przebywał w Stanach Zjednoczonych na stażu naukowym w New York University. Staż został przedłużony na rok akademicki 2018/19.

 

 

 2016


 

Dr hab. Wioletta Szymczak i ks. dr Tomasz Adamczyk wzięli udział (w latach 2016-2017) w projekcie "Global Recession in Christian Marriage", realizowanym przez University of Texas i Austin Institute for the Study of Family & Culture.

 

1 września 2016 r. dr hab. Wioletta Szymczak objęła stanowisko Dyrektora Instytutu Socjologii KUL. Serdeczne gratulacje!

 

► 24 października 2016 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Szasta. Praca zatytułowana Kapitał relacyjny i sytuacja życiowa migrantów polskich w Irlandii została przygotowana na seminarium doktoranckim z Socjologii Grup Etnicznych pod kierunkiem dr hab. Jadwigi Plewko.  

 

 

2015


 

► W okresie maj – czerwiec 2015 r. pracownicy katedry: dr hab. Wioletta Szymczak, dr hab. Jadwiga Plewko i ks. dr Tomasz Adamczyk przebywali na wyjeździe naukowym w Wielkiej Brytanii, gdzie przeprowadzili socjologiczne badania jakościowe na temat rozwoju zawodowego, społecznego, materialnego, rodzinnego i religijno-moralnego polskich migrantów poakcesyjnych.

 

► W okresie wrzesień – październik 2015 r. dr hab. Wioletta Szymczak przebywała na stażu naukowym w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 23:47 - Tomasz Peciakowski