Przegląd Psychologiczny 1999, TOM 42, NR 1-2

 

Część pierwsza

Zeszyt tematyczny poświęcony Pani Prof. dr hab. Wandzie Budohoskiej
Gościnnie zeszyt redagują: Anna Grabowska, Marta Bogdanowicz

Od redakcji

 

Wprowadzenie

Profesor Wanda Budohoska 1918-1997 (Anna Grabowska)


1. Dorota Bednarek,
Neurobiologiczne podłoże dysleksji


2. Marek J. Celiński,
Globalna niepamięć wsteczna w następstwie urazów mózgu


3. Łucja Domańska,
Ocena pomijania stronnego metodami angażującymi procesy wzrokowe


4. Anna Grabowska,
Neurobiologiczne podstawy leworęczności


5. Anna Herman-Jeglińska,
Różnice między kobietami a mężczyznami w zdolnościach poznawczych i organizacji funkcjonalnej mózgu: wpływ płci psychicznej


6. Anna Herzyk,
Anozognozja: mechanizmy mózgowe i objawy


7. Jerzy J. Karyłowski, Harry Wallace, Michael Motes, Diana Van Liempd, Stephanie Eicher,
Próba wykorzystania techniki torowania (Priming) do badania kategoryzacji społecznej 

 

8. Anna Nowicka,
Elektrofizjologiczne badania pamięci u ludzi

9. Krystyna Rymarczyk,
Zaburzenia prozodii emocjonalnej i lingwistycznej u pacjentów z uszkodzeniami mózgu


10. Iwona Szatkowska,
Pamięć operacyjna: integracyjna rola kory przedczołowej

11. Elżbieta Szeląg,
„Zegar mózgowy" a procesy mowy w normie i patologii

12. Stanisław Sobótka
Zmiany aktywności komórek nerwowych kory skroniowej wywołane ruchami skokowymi oczu

 


Część druga


ARTYKUŁY

1. Włodzimierz Oniszczenko,
Odziedziczalność cech układu nerwowego


2. Bogusław Borys, Mikołaj Majkowicz,
Zmiana obrazu siebie u ofiar pożaru hali Stoczni Gdańskiej

3. Eleonora Bielawska-Batorowicz,
Psychologia prokreacji jako dziedzina badań i obszar praktycznej działalności psychologa

4. Barbara Dolińska,
Placebo. Siła sugestii

POLEMIKI
Janusz Reykowski
O celach i sposobach psychologicznego kształcenia

SPRAWOZDANIA
Nina Ogińska-Bulik
Sprawozdanie z XI Europejskiej Konferencji Psychologii Zdrowia w Bordeaux, 3-5 września 1997 r. s. 267


RECENZJE
Jolanta Wąs
Stephen Hassan: „Psychomanipulacja w sektach". Wydawnictwo „Ravi" 1997, ss. 320. s. 269

 


Przegląd Psychologiczny 1999, TOM 42, nr 3


1. Bogdan Zawadzki, Jan Strelau,
Społeczno-przedmiotowe zróżnicowanie temperamentu: Polska adaptacja Kwestionariusza Struktury Temperamentu Rusałowa

 

2. Adam Sobolewski, Jan Strelau, Bogdan Zawadzki,
Kwestionariusz Zmian Życiowych (KZŻ): Polska adaptacja kwestionariusza Recent Life Changes Questionnaire (RLCQ) R. H. Rahe'a


3. Małgorzata Fajkowska-Stanik,
Polska adaptacja Skali Rodziny Pochodzenia Hovestadta, Andersona, Piercy'ego, Cochrana i Fine'a


4. Agnieszka Niedźwieńska,
Rodzaje testów do badania pamięci


5. Ewa Jackowska,
Zastosowanie techniki portretu w psychoterapii młodzieży


6. Hanna Brycz, Małgorzata Gulgowska,
Wyznaczniki racjonalności w spostrzeganiu społecznym: Rola atrybucyjnej perspektywy aktora i obserwatora w trafności spostrzegania prawidłowości psychologicznych i odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym


7. Helena Wrona-Polańska,
Zmaganie się z chorobą białaczkową a obraz siebie kobiet i mężczyzn


POLEMIKI
Zygfryd Juczyński
Jakość kształcenia uniwersyteckiego: Kredytowy system studiów psychologicznych na Uniwersytecie Łódzkim


SPRAWOZDANIA
Monika Burak, Zbigniew Zaleski
Aktualia Psychologiczne 1999


RECENZJE
Celestyna Grzywniak
Jerzy Siuta (red.): Współczesne koncepcje w badaniach nad hipnozą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998, ss. 246

 

 

Przegląd Psychologiczny, 1999, TOM 42, nr 4

Część pierwsza


Zeszyt tematyczny "Psychologia Zdrowia"
Gościnnie zeszyt redaguje Tadeusz Marian Ostrowski

Od Redakcji


Wprowadzenie - Tadeusz Marian Ostrowski


ARTYKUŁY


1. Kazimierz Popielski,
Noopsychomatyka: propozycja nowego podejścia diagnostyczno –terapeutycznego


2. Zygfryd Jurczyński,
Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia


3. Dorota Kubacka-Jasielska,
Perspektywy promocji zachowań zdrowotnych w zmaganiu się z ciężką choroba somatyczną


4. Jan Tylka,
Modyfikacja zachowania Typu A jako podstawa prewencji pierwotnej i wtórnej choroby niedokrwiennej serca


5. Nina Ogińska-Bulik,
Modyfikacja zachowań Typu A u dzieci

 

6. Dorota Włodarczyk,
Wsparcie społeczne a radzenie sobie ze stresem u chorych po zawale serca


7. Tadeusz Marian Ostrowski,
Psychologiczne determinanty i następstwa zaprzeczania chorobie po zawale serca

 


Część druga

ARTYKUŁY

8. Katarzyna Kosińska-Dec,
Konstrukcja i właściwości kwestionariusza do badania intymności


9. Monika Orłowska-Majdak, Jolanta Balcewicz, Jadwiga Kaczorowska-Skóra,
Pamięć nieopisowa u młodych kobiet i mężczyzn


10. Henryk Olszewski,
Aktywność ruchowa w życiu osób starzejących się: badania z perspektywy kompetencji kulturowej


POLEMIKI
Jerzy Brzeziński
O wymaganiach (nie tylko prawnych) stawianych przewodom doktorskim w zakresie psychologii.


RECENZJE
Wiesława Okła, Stanisława Steuden, Marian Ledwoch
„Wprowadzenie do Kwestionariusza MMPI-2”. Oprac. Tomasz Kucharski, Jerzy Gomuła. Toruń: Pracownia Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowosci 1998, ss. 191.


Małgorzata Przybyłek
Jerzy Siuta, Józef Wójcikiewicz: „Hipnoza kryminalna”. Kraków: Wyd. Instytutu Ekspertyz Sadowych 1999, ss. 123.


Waldemar Klinkosz
Willibald Ruch (red.): „The Sense of Humor. Exploration of Personality Characteristic”. Berlin-New York: Mouton de Gruyter, ss. 499.

 

Krzysztof Krauda

Stanisław Popek: "Barwy i psychika. Percepcja. Ekspresja. Projekcja".

Lublin: Wyd. UMCS 1999, ss. 342

 

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2019, godz. 14:08 - Barbara Cichy-Jasiocha